Domini públic maritimoterrestre

El domini públic maritimoterrestre (DPMT) estableix el límit que el separa de la propietat privada, garantin l'ús públic del mar, de la seva ribera i de la resta del DPMT.
Regula la utilització racional d'aquests béns, la seva naturalesa, els seus fins i amb el respecte al paisatge, al medi ambient i al patrimoni històric.

Són béns del domini públic maritimo terrestre: les platges, el mar territorial, les aigües interiors, els penya-segats, els illots que no siguin propietat privada i la plataforma continental.

DPMT, servituds i limations a la propietat privada segons la Llei i el reglament de costes

domini públic maritimoterrestre | Urbaweb

Nota: aquesta informació té caracter informatiu. Per a més informació consulteu la Llei 22/88 de costes

Autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre

Per a ocupar béns de domini públic maritimoterrestre, cal l'autorització prèvia de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme per a aquelles activitats a realitzar en què es donin circumstàncies especials d'intensitat, perillositat o rendibilitat, i també per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre amb instal·lacions desmuntables o amb béns mobles.
Aquesta autorització va dirigida a persones físiques o jurídiques.

Pot baixar-se la sol·licitud d'autorització d'ocupació DPMT en format PDF (118 Kb) fent clic al dossier

Autorització per a realitzar obres, instal·lacions i activitats a la zona de servitud de protecció del DPMT

Per realitzar obres o per a l'ocupació amb instal·lacions o activitats a les zones de servitud de protecció i de trànsit del domini públic maritimoterrestre, cal l'autorització prèvia de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, d'acord amb els usos permesos per la Llei de costes.
Segons les característiques de les actuacions, aquesta autorització pot obtenir-se de dues maneres:

  • Comunicació prèvia:

Per a obres que no comportin l'increment de la superfície ocupada o de la volumetria existent, ni canvi de l'ús autoritzat, i que tampoc se sitüin en zona de servitud de trànsit, només cal presentar la comunicació prèvia, segons la qual, si l'òrgan competent en matèria de costes no manifesta la disconformitat en el termini de dos mesos, es podrà dur a terme l'actuació comunicada. En aquest cas, es verificarà la conformitat de les dades presentades mitjançant les inspeccions corresponents.

  • Sol·licitud d'autorització:

Per a la resta de supòsits, cal presentar la sol·licitud d'autorització, per a la qual es dictarà resolució.
Aquesta autorització va dirigida a persones físiques o jurídiques.

Pot baixar-se la sol·licitud d'autorització d'obres DPMT en format PDF (110 Kb) fent clic al dossier

Font d'informació i autor: Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.