Catàleg de masies i cases rurals

Catàleg de masies i cases rurals | Urbaweb

El catàleg de masies i cases rurals és un document normatiu elaborat per cada municipi per identificar edificacions que compleixen certs requisits que fan necessari la seva preservació.
Només té efecte sobre el sòl no urbanitzable i té rang de planejament general quan forma part del POUM i rang de planejament derivat si es tramita a través d’un pla especial.

Disposar del catàleg, facilita la gestió del sòl no urbanitzable, ja que regula els usos permesos i s’identifiquen les masies susceptibles de ser rehabilitades i reconstruïdes.
Les raons per a incloure una casa al catàleg són: arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques i socials.

Els efectes del catàleg son globals:

 • Incideix en el model d’ordenació del municipi, reforça l’activitat econòmica en sòl no urbanitzable i conserva el paisatge.
 • Incideix en la sostenibilitat territorial.

S’entén per masia un habitatge familiar i els seus annexos, vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal.
S’entén per cases rurals habitatges tradicionals pròpies del sòl no urbanitzable no vinculat a l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins d’aigua, les bòviles, etc.

Els usos admesos són definits a l’article 55.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

activitats agricoles | Urbaweb

Habitatge familiar:

 • Usos artesanals com l’elaboració, transformació i comercialització dels recursos naturals i agropecuaris.
 • Activitats professionals liberals, pintors, escultors, músics.
 • Turisme rural amb modalitat d’allotjament rural independent a l’habitatge i sense divisió horitzontal.
 • Restauració.
 • Usos lúdicoformatius.
 • Hoteler, si es disposa d’un sostre mínim de 1.000 m2.
 • Residencies de la tercera edat i centres de rehabilitació, si es disposa d’un sostre mínim de 1.000 m2.

Per a la reconstrucció de masies cal que es compleixin els requisits següents:

 • Identificació de la planta original.
 • Conservar almenys dos parets que formin angle d’alçada mínima 2m i s’identifiqui indicis de coberta.
 • La superfície mínima de la planta ha de ser 75 m2:
 • Implantació topogràfica adequada.
 • Accés preexistent adequat al transit rodat.

runes

runes

Procediment de tramitació de llicències

És competència municipal la resolució de la llicència quan els projectes només comporten obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús existent.
Si les edificacions estan incloses en el catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions s'ha de seguir el tràmit de l’article 50 del TRLUC.
La CTU ha d’informar sobre els projectes relatius a la reconstrucció, rehabilitació i canvis d'ús d'aquestes construccions, en el termini de dos mesos.

Si el planegament general o un pla especial no conté la catalogació de les construccions situades en sòl no urbanitzable del terme municipal, per regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes actuacions per mitjà del tràmit de l’article 48 del TRLUC.
Aquest diu que els informes poden ser aportats directament per la persona interessada o poden ser demanats per l'ajuntament una vegada instada la tramitació del projecte i simultàniament a la seva informació pública. Els informes han de ser emesos en el termini d'un mes.

dosier

Podeu descarregar en format PDF:
la documentació bàsica (58 KB) que ha de contenir el pla especial de catàleg de masies (PEM) i els criteris que s’han de seguir: Tramitació d’un PEM (56 kb) i fitxa model dels elements catalogats (101 KB)

Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.