Qualificació urbanística del sòl

La qualificació de sòl assigna al territori usos i condicions d' edificació, precisant els drets i deures genèrics.

Es concreta l' ús dels terrenys i de les edificacions mitjançant l' assignació de claus urbanístiques.

Zones en sòl urbà

Zones en sòl urbanitzable

Zones en sòl no urbanitzable

Sistemes

 • Residencial
 • Industrial i logístic
 • Terciari i serveis
 • Desenvolupament residencia
 • Desenvolupament activitat econòmica
 • Desenvolupament mixt
 • Rústic
 • Forestal
 • Paisatgístic de valor
 • Agrícola de protecció
 • Espais naturals protegits
 • Activitats autoritzades
 • Comunicacions
  - Sistema viari
  - Sistema ferroviari
  - Sistema aereoportuari
  - Sistema portuari
 • Equipaments comunitaris
  - Sistema equipaments
  - Sistema serveis tècnics
 • Espais lliures públics
  - Sistema parc i jardins
  - Sistema hidrogràfic
  - Sistema costaner
 • Habitatges dotacionals públics

Qualificació del sòl | Urbaweb

Cessió obligatòria de sistemes
En els sector en sòl urbanitzable les reserves mínimes de sistemes d’ espais lliures i equipaments, segons l’ús que s’hi destini són: (l’art 65 TRLU)
La llei no estableix unes reserves mínimes per a sistemes en els sectors en sòl urbà no consolidat, s’apliquen els percentatges o les superfícies que en cada cas queden regulades en les fitxes normatives del planejament

Ús residencial
Espais lliures: 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície del sector.
Equipaments públics: valor inferior resultant de 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable o 20m2 de sòl per cada habitatge amb un mínim del 5% superfície del sector.

(S’ha de fer el càlcul amb els dos supòsits, és a dir, respecte el sostre i respecte la superfície de l’àmbit del sector, i establir com a cessió mínima del sector el resultat més gran)

Ús industrial
Espais lliures: 10% superfície del sector
Equipaments: 5% superfície del sector

Usos mixtes (residencial + altres usos)
Es computen independentment en funció dels diferents usos si es distingeix la zonificació. Si la zona permet indistintament usos residencial i no residencials, aplicar reserves com a residencial.

Excloure del còmput d’ espais lliures als efectes del compliment dels estàndards legals mínims legals d’ espais lliures i equipaments comunitaris els terrenys incorporats en els sectors de planejament amb pendent superior al 20% (article 7.1.b TRLU)

Modificacions de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics (art.100 TRLU)

En el supòsit de modificacions del planejament general, s’hauran de reservar les cessions següents:
Modificacions de sectors existents en sol urbà

 • Si comporta un increment del sostre edificable

Espais lliures públics: 20 m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable residencial i 5 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable d’altres usos

 • Si comporta un increment de la densitat de l’ús residencial (sense increment de l’edificabilitat)

Espais lliures públics: reserva complementària de 10m2 de sòl com a mínim per cada nou habitatge (llevat que sigui HPO) – Per raons d’impossibilitat material d’emplaçar la reserva en l’àmbit del sector, es pot substituir pel valor econòmic.

 • Si té per objecte la reordenació general d’un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament

Espais lliures públics i equipaments públics: 22,5 m2 de sòl per cada 100m2 de sostre residencial (amb un mínim de 15 m2 de sòl per cada 100 m2 per les zones verdes) i 7,5 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre d’altres usos - Aquestes reserves s’apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l’àmbit, a aquests efectes, computen les que s’han obtingut amb el planejament anterior.

 • Si té per objecte la transformació dels usos de determinades parcel·les

Espais lliures públics: calcular per a les parcel·les afectades les cessions corresponents segons si en aquestes es produeix un increment del sostre edificable o increment de la densitat de l’ús residencial (=supòsits anteriors)

Modificacions de sectors existents en sòl urbanitzable

 • Si comporta un increment del sostre edificable, o si té per objecte la reordenació general d’un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament

Ús residencial
Espais lliures: 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície del sector.
Equipaments: 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable, amb un mínim del 5% de la superfície del sector.

Ús industrial
Espais lliures: 10% superfície del sector
Equipaments: 5% superfície del sector

Usos mixtes (residencial + altres usos)
Es computen independentment en funció dels diferents usos si es distingeix la zonificació. Si la zona permet indistintament usos residencial i no residencials, aplicar reserves com a residencial.

 • Si comporta un increment de la densitat de l’ús residencial (sense increment de l’edificabilitat)

Espais lliures públics: reserva complementària de 10m2 de sòl com a mínim per cada nou habitatge (llevat que sigui habitatge de protecció oficial, HPO)

 • Si té per objecte la transformació dels usos de determinades parcel·les

Espais lliures públics: calcular per a les parcel·les afectades les cessions corresponents segons si en aquestes es produeix un increment del sostre edificable o increment de la densitat de l’ús residencial (=supòsits anteriors)

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.