Règim urbanístic del sòl

El règim urbanístic del sòl és el resultat d'aplicar unes condicions i instruments del planejament sobre el sòl de la parcel·la en un moment determinat, i que depèn de la gestió i l' execució en què es trobi la parcel·la.

El règim urbanístic del sòl incideix al sòl, al subsòl i al vol, regulant dos aspectes fonamental:
- El morfològic i funcional: mesures, limitacions i drets a edificar i a usar el sòl amb el resultat d'una morfologia sobre el territori que determina uns paisatges concrets.
- El jurídic i econòmic: condicions d'aprofitament i de gestió d'una propietat, amb la determinació d'un valor econòmic del sòl.

El règim urbanístic del sòl dota de contingut legal i configura els drets i deures dels propietaris i està determinat per la classificació del sòl, la qualificació i la seva inclusió en sectors de planejament o polígons d’actuació urbanística.

Els drets i deures dels propietaris, depèn de la classificació (sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable) i també de la seva qualificació (zones o sistemes)

Classificació del Sòl
La classificació és una tècnica urbanística bàsica emprada pels ens locals per determinar el model territorial del municipi.

Consisteix a organitzar el sòl en alguna de les tres tipologies previstes legalment, cadascuna amb un règim jurídic diferent: sòl urbà (consolidat o no consolidat), sòl urbanitzable (delimitat o no delimitat) i sòl no urbanitzable.

Classificació del Sòl | URBAWEB

Qualificació del Sòl
La qualificació urbanística s’utilitza amb posterioritat a la classificació del sòl i és molt més concreta.
Comporta la determinació dels usos urbanístics als quals es destinarà el sòl, que poden ser lucratius o no, així com la seva intensitat i la tipologia edificatòria prevista.

Qualificació Sòl | URBAWEB

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.