Plans urbanístics

Els plans urbanístics són els diferents instruments del Govern de la Generalitat per dur a terme la seva política de planejament territorial.

Sistemes de planejament | Urbaweb

Planificació Territorial

La Planificació Territorial està ordenada jeràrquicament (art. 5.1 de la Llei 1/1995)

Planificació Territorial || URBAWEB

Pla Territorial General de Catalunya
És l'instrument que defineix els objectius d’ equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’ àmbit territorial on visquin. D' àmbit d’aplicació a tot el territori de Catalunya.
Criteris per al Planejament Territorial

Pla Territorial General de Catalunya

Plans Territorials Parcials
Són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur.

Plans Directors Territorials
Són plans d'àmbit inferior a l'àmbit dels plans territorials parcials. Com a mínim, han de tenir caràcter supramunicipal i poden comprendre municipis pertanyents a diferents àmbits de planificació.

Pla director territorial de l'Empordà
Pla director territorial de l'Alt Penedès
Pla director territorial de la Garrotxa

Plans Territorials Sectorials
Abasten tot el territori i constitueixen el desenvolupament territorial d'un sector segons el marc global i les directrius establertes al Pla Territorial General.

Plans Directors Urbanístics
Són instruments de la planificació urbanística del territori en coherència amb el planejament territorial i estableixen les directrius per coordinar l' ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal.

Pla director del delta de l' Ebre
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)
Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial (PDUSC-2)
Pla director de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona
Pla director urbanístic del Pla de Bages
Pla director urbanístic de la Serra de Rodes
Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat
Pla director urbanístic de la Cerdanya
Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
Pla director urbanístic de la Conca d'Òdena
Pla director urbanístic de l' ACTUR Santa Maria de Gallecs
Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l'establiment de l'eix Transversal ferroviari
Pla director urbanístic del Pla de l' Estany
Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l'establiment de la línia orbital ferroviària
Pla director urbanístic del sistema urbà Girona
Pla director urbanístic de la Val d' Aran
Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser
Plans director urbanístics de les àrees residencials estratègiques
Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres
Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona
Pla director urbanístic per al desenvolupament d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l' Alt i el Baix Penedès
Pla director urbanístic Pla d'Urgell que inclou els 16 municipis de la comarca del Pla d' Urgell

Plans d' Ordenació Urbanística Municipal
Són instrument d’ ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o més d’un terme municipal.

Plans Urbanístics Derivats explicat amb més detall a la secció planejament urbanístic derivat
Estàn sotmesos jerarquicament al planejament general i està integrat pels plans parcials urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació, plans especials urbanístics i els plans de millora urbana.

 

Tags: urbanisme planejament regim