Planejament urbanístic general

Planejament Urbanístic General | Urbaweb

Planejament urbanístic general es compon de plans directors urbanístics, plans d'ordenació urbanística municipal i normes de planejament urbanístic, complementats pels programes d' actuació urbanística municipal.

La relació entre els diferents tipus de plans es fa d'acord amb els següents principis:

El principi de jerarquia i coherència (art.13), que comporta que els plans d'àmbit o d'abast inferior han de respectar i adequar-se si s'escau als d'àmbit o abast superior i que els plans urbanístics han de ser coherents amb les determinacions del Pla Territorial General i dels plans territorials parcials i sectorials, instruments de planificació territorial. Tots els plans han de respectar les previsions de la legislació sectorial, sobre una determinada matèria, en aquest cas el sòl.

El principi de competència, que determina que quan hi ha diferents interessos públics en joc s'ha de ponderar quin és el prevalent en cada cas, la qual cosa s'efectua normalment mitjançant els informes preceptius i vinculants.

 • Plans directors urbanístics (PDU) (art. 56)
  Coordinen el planejament urbanístic, concreten l’emplaçament de les grans infraestructures, protegeixen el sòl no urbanitzable, inclouen determinacions sobre desenvolupament urbanístic sostenible i programen polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge, que s’han de concertar amb el ajuntaments en la tramitació específica. Documentació (art.56.2)
 • Plans d' ordenació urbanística municipal (POUM) (art. 57)
  Instrument d’ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o més d’un terme municipal. Correspon als plans, com a mínim, classificar el sòl per establir-ne el règim jurídic, definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, definir l’estructura general del territori i les pautes per al seu desenvolupament i determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o revisió.

Determinacions (art.58). Documentació (art. 59)

 • Normes de planejament urbanístic (NPU) (art. 62)
  Instruments de planejament urbanístic general, competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que complementen les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal o els supleixen en els supòsits de suspensió determinats per l’article 63 i en els supòsits de pèrdua de vigència.

Documentació (art. 59).

 • Programes d' actuació urbanística municipal (PAUM) (art. 60)
  Expressió de les polítiques municipals de sòl i d’habitatge, contenen les previsions i els compromisos assumits per al desenvolupament dels plans d’ordenació urbanística municipal pel que fa a la reforma i la millora urbanes, als equipaments i a la generació d’activitat econòmica. L’adopció del PAUM és de caràcter potestatiu i té una vigència màxima de sis anys, període durant el qual comporta el nivell superior d’exercici de les competències municipals en matèria urbanística.

Documentació (art. 61)

Procediment de formulació, tramitació i aprovació del planejament urbanístic general

DGU: Direcció General d'Urbanisme
CTU: Comissió Territorial d'Urbanisme
CPTUC: Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

  Formulació

Tramitació

Aprovació definitiva
Plans Directors Urbanístics Entitats i organismes que determini el Conseller, amb participació dels Ajuntaments afectats, i vist l’informe de la CPTUC. Art. 76

CTU: Aprovació inicial i provisional.

Conseller: Aprovació inicial i definitiva, quan el pla afecti més d’una CTU.

En tots dos casos, consultar els Ajuntaments afectats abans de l’aprovació inicial. Art. 83

Conseller, amb informe previ de la CPTUC. Art.  77.1
Plans d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntaments. Art. 76

Si el Pla no es redacta en el termini, el Conseller pot disposar que ho faci DGOTU Art. 82

En qualsevol cas, els Ajuntaments i els altres òrgans competents poden encomanar la formulació a DGOTU i la tramitació a la CTU. Art. 82

Ajuntaments: Aprovació inicial i provisional.

Audiència als Ajuntaments confinants. Arts. 85.1 i 85.7

Si un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal no és tramitat per l’Ajuntament afectat, se li ha dedonar audiència. Art. 85.8

Conseller, si es refereixen a municipis de mésde 100.000 habitants, amb l’informe previ de la CTU. Art. 77.1

CTU: La resta de municipis. Art. 78

Programes d'Actuació Urbanística Municipal Ajuntaments Art. 76 Ajuntament, segons disposa l’art. 77.5
Normes de Planejament Urbanístic Direcció General competent en matèria d’urbanisme, d’ofici o a instància municipal. Arts. 62, 63, 76.3

CTU: Aprovació inicial i provisional, d’ofici o a proposta dels ens locals.

Conseller: Aprovació inicial i definitiva, quan l’àmbit territorial del Pla afecti més d’una CTU.

Se seguirà la tramitació dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, amb audiència als ens locals. Excepte: Per raons d’urgència apreciades pel Govern, vist l’informe de la CUC i escoltats els ens locals afectats, el Conseller pot acordar l’entrada en vigor sense aquests tràmits. Arts. 62, 63, 84

Conseller, amb informe previ de la CPTUC Art. 79.1.a

 

 

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.