Normativa d' urbanisme

Llei de promoció de l'activitat econòmica, 9/2011, del 29 de desembre

Escrit per Octavio Redondo.

Preàmbul
La reactivació de l' activitat econòmica és un dels objectius de la IX legislatura, que, d'acord amb el Pla de Govern 2011-2014, s'aconseguirà amb la revisió i l'actualització de determinats aspectes de l'estructura del teixit productiu català, així com amb l'establiment de mecanismes d'agilitació i d'impuls de l' activitat emprenedora. En aquest sentit, i en coherència amb les directrius de la Unió Europea, aquesta llei modifica normes de rang legal d'àmbits diversos per a establir una regulació més entenedora i simplificar els tràmits administratius, mantenint únicament els tràmits que són imprescindibles, amb l'objectiu final de facilitar la dita reactivació econòmica.

La finalitat de la Llei és impulsar, en el marc de l'Estratègia Europa 2020, el desenvolupament de l' activitat empresarial, que es configura com motor de recuperació de la crisi econòmica mundial. Aquest desenvolupament empresarial requereix, d'una banda, la supressió de tràmits i traves innecessaris per a iniciar una nova activitat; de l'altra, suposa atorgar valor afegit a sectors com la ramaderia, el turisme i el comerç. Així mateix, implica modificacions normatives que han de permetre de dur a terme una política de suport als empresaris catalans.

La Llei s'estructura en un títol preliminar i quatre títols referits als àmbits agroambiental, econòmic, sanitari i del territori, que integren 179 articles, una disposició addicional, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

El títol preliminar conté l'objecte de la Llei i les finalitats d'aquesta, és a dir l'impuls i la promoció de l'activitat econòmica amb l'objectiu final d'aconseguir la reactivació de l'economia, i també els principis que han de regir l'actuació pública per a l'assoliment d'aquests objectius.

El títol I estableix la modificació de normes de rang legal relatives a l'àmbit agroambiental i s'estructura en set capítols.

El capítol I inclou entre els supòsits d'exempció del compliment de les obligacions de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, determinats espais de les instal·lacions industrials que, per les característiques de llurs processos productius, funcionen habitualment les vint-i-quatre hores del dia i duen a terme llur activitat a l'aire lliure, i estableix l'ampliació del termini d'adaptació dels ajuntaments a determinades disposicions sobre enllumenament públic, termini que fixava la dita llei i que havia esdevingut insuficient.

El capítol II, referent a la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu, en deroga el capítol VI, relatiu al dret d'adquisició preferent de la Generalitat, i suprimeix el Registre Administratiu de Contractes de Conreu. Aquesta mesura facilita l'activitat econòmica del sector agrari i també la dinamització de les zones rurals.

El capítol III modifica el text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, amb relació a la captura d'animals domèstics ensalvatgits.

La modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, objecte del capítol IV, és un exemple més de la voluntat del Govern de facilitar la pràctica empresarial reduint tràmits i establint una gestió unificada per a iniciar l'activitat. Se substitueix l'autorització per a la recollida i el transport per la comunicació prèvia, d'acord amb la normativa bàsica estatal i comunitària, i es preveu la possibilitat d'eximir d'autorització les instal·lacions que realitzin l'eliminació de residus no especials en el propi centre o que els valoritzin. Així mateix, la Llei concreta el tractament que han de tenir els residus líquids valoritzables energèticament com a combustibles i modifica diversos articles relatius, d'una banda, a la composició i les atribucions d'alguns dels òrgans de l'Agència de Residus de Catalunya, i, de l'altra, al règim sancionador en matèria de residus.

El capítol V modifica la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. La reforma d'aquesta llei implicarà la dinamització i l'augment de la productivitat del sector ramader. Les modificacions de l'articulat i dels annexos es realitzen en el marc de la normativa bàsica estatal i comunitària i corregeixen, alhora, errors existents. S'estableix amb caràcter general el règim de comunicació prèvia per a instal·lacions ramaderes de petita dimensió quan la normativa europea no requereix cap règim autoritzatori. A més, es fixen nous sistemes de control i col·laboració entre les administracions per tal d'augmentar i millorar el control sobre la sanitat animal i la cura del medi ambient.

La modificació de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, que és objecte del capítol VI, respon a la política de suport a l'activitat pesquera i a la comercialització dels productes pesquers, i permet que les entitats del sector puguin participar en la gestió d'ecosistemes aquàtics i reclassifica els trams i les masses d'aigua continental per a no restringir en excés l'aprofitament piscícola en aquestes aigües. La modificació també afecta la definició d'espècie pescable i diverses qüestions relatives a la classificació de les espècies de peixos i de crustacis a efectes de la pesca, la mida de les captures, les zones de pesca controlada, les senyalitzacions, els esquers, les arts emprades en la pesca recreativa i la pesca esportiva de competició, la composició dels consorcis territorials, la vigilància i el règim sancionador.

Finalment, el capítol VII corregeix un oblit de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, i permet la pesca de coral mitjançant la regulació de la pesca sense embarcació o amb embarcació auxiliar.

El títol II de la Llei estableix la modificació de normes relatives a l'àmbit econòmic i s'estructura en sis capítols.

El capítol I modifica el text refós sobre comerç interior, i en redueix les sancions.

El capítol II suposa una important modificació de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya, que es duu a terme amb la finalitat de millorar els establiments, incorporar noves figures turístiques, facilitar així la diversificació del sector i permetre, a la fi, la desestacionalització dels recursos turístics catalans. Alhora, es facilita l'inici de l'activitat turística en els diferents tipus d'establiments d'allotjament turístic, en els habitatges d'ús turístic i als agents de viatges.

El capítol III, que modifica la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'horaris comercials, permet les pròrrogues en les excepcions de municipi turístic mitjançant una declaració responsable, un procediment més àgil que ha de permetre la dinamització i l'impuls del comerç en aquest tipus de municipis.

La Llei 9/2004, del 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana de Consum, objecte del capítol IV, es modifica per a augmentar les garanties dels consumidors mitjançant la inclusió d'una nova funció de l'Agència: proporcionar informació als consumidors i usuaris.

El capítol V modifica el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, per a introduir millores en la regulació que ajudin a incrementar l'activitat comercial, i revisa les previsions sobre la implantació de mitjans i grans establiments comercials i d'establiments comercials individuals i col·lectius amb la finalitat de potenciar el comerç interior i el mercat de treball amb relació als municipis.

La modificació del Codi de consum de Catalunya, que és objecte del capítol VI, suposa la incorporació de més garanties per als consumidors, però alhora facilita l'activitat comercial dels prestadors perquè estableix poder-los dispensar de l'obligatorietat de tenir establiment a Catalunya per a atendre les queixes dels consumidors en funció d'una baixa xifra de negoci o un nombre reduït de treballadors.

El títol III, relatiu a l'àmbit sanitari, conté un capítol únic amb la modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència. Es redueixen els supòsits de prohibició de la promoció de begudes alcohòliques per mitjà d'ofertes i rebaixes de preus, sempre en l'àmbit del consum responsable.

El títol IV comprèn les modificacions relatives a l'àmbit del territori en dos capítols. El capítol I modifica la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, per a liberalitzar el mercat del transport de viatgers per carretera. Les mesures són diverses i es preveu tant un termini de concessió màxim de deu anys prorrogables com l'eliminació de les concessions de serveis zonals.

Finalment, el capítol II suposa una important modificació de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la finalitat principal de la qual és l'impuls del sector immobiliari, amb mesures com la facilitació de l'accés als habitatges de protecció oficial, la flexibilització dels requisits en els edificis de nova construcció, l'eliminació de determinades reserves urbanístiques i la supressió de l'informe preceptiu sobre les determinacions del pla urbanístic, entre altres mesures.

La part final de la Llei inclou una disposició addicional sobre la delimitació de les concentracions comercials.

Les disposicions transitòries estableixen el règim jurídic aplicable als expedients iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta llei, i també disposicions específiques en matèria d'actuacions de control periòdiques en l'àmbit mediambiental, diverses exclusions al règim general dels horaris comercials dels establiments comercials situats en municipis turístics, el règim aplicable a les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat de determinats habitatges, el manteniment temporal de la composició del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, i el règim aplicable a determinats emplaçaments comercials.

La disposició derogatòria inclou la derogació expressa de normes de rang legal i reglamentari afectades.

Finalment, cal posar de manifest que s'ha previst l'entrada en vigor de la Llei l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, atesa la necessitat que les seves prescripcions siguin plenament efectives al més aviat possible.

En conjunt, les mesures contingudes en la Llei comporten una simplificació de procediments que permetrà la reactivació econòmica i l'impuls de diferents sectors productius del teixit català especialment castigats per la crisi econòmica. Aquestes mesures entronquen clarament amb els objectius del Pla de Govern 2011-2014 d'augmentar la productivitat i la competència de les empreses catalanes, facilitar-ne així la nova implantació i, en resum, promoure l'activitat econòmica.

Títol preliminar

Article 1

Objecte i finalitat

L'objecte d'aquesta llei és introduir en l'ordenament jurídic les reformes administratives i estructurals necessàries per a l'impuls i la promoció de l'activitat econòmica amb la finalitat d'afavorir la reactivació de l'economia.

Article 2

Principis de l'actuació pública

L'actuació pública s'inspira en els principis de simplificació administrativa i normativa, de racionalització de les administracions públiques i de no imposició de càrregues que suposin un cost innecessari per als ciutadans i per a l'activitat econòmica i puguin afectar la competitivitat de les empreses.

Títol I

Àmbit agroambiental

Capítol I

Modificació de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Article 3

Modificació de l'article 3 de la Llei 6/2001

S'afegeix una lletra, la g, a l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 6/2001, amb el text següent:

"g) Les instal·lacions industrials que, per les característiques de llurs processos productius, funcionen habitualment les vint-i-quatre hores del dia i duen a terme llur activitat a l'aire lliure. Aquesta exempció afecta únicament els espais concrets que, en aplicació de la normativa vigent en matèria de seguretat industrial o de seguretat en el lloc de treball, necessiten unes condicions específiques d'il·luminació no conciliables amb la normativa de protecció del medi nocturn."

Article 4

Modificació de l'article 8 de la Llei 6/2001

Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 6/2001, que resta redactat de la manera següent:

"3. Els criteris generals del règim estacional i horari d'usos de l'enllumenat exterior s'han de regular per via reglamentària. La regulació ha de tenir en compte les especificitats a què fan referència els apartats 1 i 2, ha de fixar els condicionants aplicables a l'enllumenament en horari nocturn de monuments o d'altres elements d'un interès cultural, històric o turístic especial, i tenir en compte l'ús dels sistemes d'il·luminació més eficients."

Article 5

Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, que resta redactada de la manera següent:

"Primera

"1. L'enllumenat exterior existent, tant de titularitat pública com privada, ha de complir les prescripcions d'aquesta llei i les del reglament que la desplegui no més enllà del 31 de desembre de 2013.

"2. L'adaptació de l'enllumenat exterior a la normativa vigent s'ha de fer tenint en compte el grau de protecció aplicable al lloc on es troba situat, d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat pel departament competent en matèria de medi ambient."

Capítol II

Modificació de la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu

Article 6

Derogació de diversos preceptes de la Llei 1/2008

Es deroguen el capítol VI, relatiu al dret d'adquisició preferent de la Generalitat, i la disposició addicional segona de la Llei 1/2008.

Capítol III

Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril

Article 7

Modificació de l'article 19 del text refós de la Llei de protecció dels animals

S'afegeixen dos apartats, el 3 i el 4, a l'article 19 del text refós de la Llei de protecció dels animals, amb el text següent:

"3. En el cas que es produeixin atacs d'aquests animals de companyia ensalvatgits a persones, a espècies ramaderes o a espècies d'animals protegides o catalogades legalment com a amenaçades, o en el cas que calgui prevenir aquests atacs, el director o directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de biodiversitat pot autoritzar-ne la captura mitjançant una resolució motivada que determini els mètodes autoritzats i també l'organització de la captura, la qual correspon de fer a personal del dit departament. Les captures han d'ésser notificades als ajuntaments afectats.

"4. Si són testimonis d'un atac flagrant d'un o més gossos, gats o fures ensalvatgits envers persones, espècies ramaderes o animals de la fauna salvatge autòctona protegida o amenaçada, els agents de l'autoritat poden fer ús d'armes de foc i, si escau, capturar-los per a evitar els danys o minimitzar-los. Els agents han de notificar les captures als ajuntaments afectats."

Capítol IV

Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol

Article 8

Addició de l'article 21 bis al text refós de la Llei reguladora dels residus

S'afegeix un article, el 21 bis, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

"Article 21 bis. Termini per a resoldre i notificar

"El termini per a resoldre el procediment i notificar la resolució de declaració de sòl contaminat és de dotze mesos. El venciment d'aquest termini sense que se n'hagi dictat i notificat la resolució comporta la caducitat del procediment."

Article 9

Modificació de l'article 24 del text refós de la Llei reguladora dels residus

1. Es modifica la lletra a de l'apartat 1 de l'article 24 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la manera següent:

"a) Obtenir prèviament les llicències i les autoritzacions preceptives per a la construcció de les instal·lacions i l'exercici de les activitats, o presentar la comunicació prèvia quan es tracti d'instal·lacions o activitats exemptes de l'obligació d'obtenir llicència, quan recullin residus sense instal·lació associada, quan transportin residus de manera professional amb mètodes professionals i quan es tracti d'un negociant o una negociant o d'un agent o una agent."

2. S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 24 del text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

"5. El departament competent en matèria de residus pot eximir de l'obligació d'obtenir autorització per a la gestió dels residus les entitats o les empreses que eliminin els residus no especials en els propis centres de producció o que els valoritzin, d'acord amb els criteris que es determinin per a cada tipus d'activitat."

Article 10

Modificació de l'article 28 del text refós de la Llei reguladora dels residus

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 28 del text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

"3. Quan es tracti de residus líquids valoritzables energèticament com a combustibles, les persones productores i posseïdores d'aquests residus han de lliurar-los a les instal·lacions de valorització específicament autoritzades a aquest efecte, considerant la proximitat al lloc on hagin estat recollits com un element a prioritzar."

Article 11

Modificació de l'article 60 del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 60 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la manera següent:

"c) El Govern determina la composició de les vocalies, que han d'ésser formades per representants de la Generalitat, de les administracions locals, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l'Agència."

Article 12

Modificació de l'article 62 del text refós de la Llei reguladora dels residus

S'afegeix una lletra, la k, a l'apartat 1 de l'article 62 del text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

"k) Aprovar les modificacions relatives a l'estructura organitzativa de l'Agència de Residus de Catalunya que afecti el personal."

Article 13

Modificació de l'article 65 del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica l'apartat 2 de l'article 65 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la manera següent:

"2. La composició del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya es determina per reglament, tenint en compte que la meitat del Consell ha d'ésser format per representants dels departaments de la Generalitat i l'altra meitat, per representants de les administracions locals, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l'Agència."

Article 14

Derogació de l'article 71 del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es deroga l'article 71 del text refós de la Llei reguladora dels residus.

Article 15

Modificació de l'article 74 del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica la lletra a de l'article 74 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la manera següent:

"a) L'exercici de qualsevol de les activitats regulades per aquesta llei sense obtenció, quan sigui preceptiva, de llicència, autorització, permís, comunicació prèvia a l'inici de l'activitat, registre, concessió o declaració d'impacte ambiental, o incomplint les condicions imposades per aquesta o per qualsevol altra normativa de residus, si és determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient."

Article 16

Modificació de l'article 75 del text refós de la Llei reguladora dels residus

1. Es modifica la lletra a de l'article 75 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la manera següent:

"a) L'exercici de qualsevol de les activitats regulades per aquesta llei sense obtenció, quan sigui preceptiva, de llicències, autoritzacions, permisos, comunicacions prèvies a l'inici de l'activitat, registres, concessions o incomplint les condicions imposades per aquesta o per qualsevol altra normativa de residus, si no comporta cap dany o perjudici per al medi ambient, i no és qualificat d'infracció molt greu."

2. Es modifica la lletra c de l'article 75 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la manera següent:

"c) L'incompliment d'obligacions documentals, com llibres de registre, declaracions, certificacions o similars de caràcter preceptiu, i també les irregularitats en la complementació d'aquests documents o l'ocultació o el falsejament de les dades exigides per la normativa aplicable."

3. Es modifica la lletra e de l'article 75 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactada de la manera següent:

"e) L'abandonament, l'abocament o l'eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap dany al medi ambient o no posen en perill greu la salut de les persones."

Article 17

Modificació de l'article 81 del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica l'article 81 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la manera següent:

"1. El límit de la potestat sancionadora per a infraccions molt greus és el següent:

"a) Els alcaldes de municipis de menys de 50.000 habitants, fins a 30.000 euros.

"b) Els alcaldes de municipis de més de 50.000 habitants, el president o presidenta de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i el director o directora de l'Agència de Residus de Catalunya, fins a 300.000 euros.

"c) El president o presidenta de l'Agència de Residus de Catalunya, fins a 450.000 euros.

"d) El Govern, fins a 1.200.000 euros.

"2. Els límits de la potestat sancionadora dels òrgans a què es refereix l'apartat 1 per a infraccions greus i lleus són, respectivament, el 50% i el 5% de les quanties establertes per a les infraccions molt greus."

Article 18

Modificació de l'article 91 del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica l'apartat 2 de l'article 91 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la manera següent:

"2. La responsabilitat ha d'ésser solidària si hi ha diverses persones responsables i no és possible determinar el grau de participació de cadascuna en la comissió de la infracció."

Article 19

Modificació de l'article 94 del text refós de la Llei reguladora dels residus

Es modifica l'article 94 del text refós de la Llei reguladora dels residus, que resta redactat de la manera següent:

"1. Un cop ha estat detectada l'existència d'activitats de producció o de gestió de residus contràries a les determinacions d'aquesta llei i de la legislació que la desplegui o complementi, el director o directora de l'Agència de Residus de Catalunya pot acordar-ne la interrupció i el cessament immediats, i adoptar les mesures oportunes per a fer-les efectives.

"2. En cas de danys flagrants per al medi, els òrgans de la inspecció han d'acordar la suspensió de les activitats, que ha d'ésser ratificada pel director o directora de l'Agència de Residus de Catalunya dins un termini de vint-i-quatre hores."

Article 20

Modificació de l'article 103 del text refós de la Llei reguladora dels residus

1. L'article 103 del text refós de la Llei reguladora dels residus passa a ésser l'apartat 1.

2. S'afegeix un apartat, el 2, a l'article 103 del text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

"2. El termini per a resoldre el procediment i notificar la resolució en els procediments sancionadors tramitats d'acord amb aquesta llei és d'un any."

Article 21

Addició de la disposició final sisena al text refós de la Llei reguladora dels residus

S'afegeix una disposició final, la sisena, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent:

"Sisena

"S'habilita el conseller o consellera competent en matèria de medi ambient per a aprovar mitjançant ordre els criteris per a fixar l'import de la fiança i la pòlissa d'assegurança a què fa referència l'article 24.1.b."

Capítol V

Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Article 22

Modificació de l'article 4 de la Llei 20/2009

Es modifica la lletra g de l'article 4 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"g) Modificació substancial: qualsevol modificació duta a terme en una activitat autoritzada que, en aplicació dels criteris que estableix l'article 59 i dels paràmetres que es determinin per reglament, comporti repercussions perjudicials o importants per a les persones o per al medi ambient."

Article 23

Modificació de l'article 6 de la Llei 20/2009

1. Es modifica la lletra a de l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d'acord amb la reglamentació vigent, i, si no n'hi ha, quan s'ajusten a les normes tècniques de reconeixement general."

2. Es deroga la lletra e de l'apartat 3 de l'article 6 de la Llei 20/2009.

Article 24

Modificació de l'article 7 de la Llei 20/2009

1. Es modifica la lletra a de l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"a) Autorització ambiental. Hi són sotmeses les activitats incloses en els annexos I.1 i I.2. El capítol I del títol II recull la regulació del procediment d'intervenció administrativa d'aquestes activitats, les quals se subdivideixen en:

"1) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d'impacte ambiental. Són les activitats de l'annex I.1 i l'annex I.2.a. L'annex I.1 inclou les subjectes a la Directiva 2008/1/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació. L'annex I.2.a inclou les activitats de l'annex I del text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener, no subjectes a la Directiva 2008/1/CE, i també totes les activitats i les instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus.

"2) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental. Són les activitats de l'annex I.2.b, que inclou activitats que s'ha considerat necessari de sotmetre a una autorització ambiental, i que són incloses en l'annex II del text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener."

2. Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"c) Llicència ambiental. Hi són sotmeses les activitats incloses en l'annex II. Aquestes activitats se subdivideixen en:

"1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental, amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que l'epígraf corresponent de l'annex II determina específicament que necessiten aquesta declaració. El procediment aplicable a aquestes activitats és el que resulta de l'article 34, amb el contingut mínim de l'estudi d'impacte ambiental que determina l'article 18.

"2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que l'epígraf corresponent de l'annex II determina específicament que necessiten aquest procés. El capítol I del títol III regula el procediment d'intervenció administrativa sobre aquestes activitats.

"3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental. El capítol II del títol III regula el procediment d'intervenció administrativa sobre aquestes activitats."

3. Es modifica el punt 2 de la lletra d de l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2) Les activitats subjectes a un informe preceptiu dels òrgans ambientals competents en matèria de medi ambient, en els casos determinats pels articles 42 i 43."

Article 25

Modificació de l'article 9 de la Llei 20/2009

1. Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. Per a fixar el valor límit d'emissió d'una activitat determinada, cal tenir en compte la normativa en vigor en el moment de la intervenció administrativa i també, de manera motivada, els aspectes següents:"

2. Es modifica la lletra b de l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"b) Les millors tècniques disponibles, pel que fa a les activitats de l'annex I.1."

3. Es deroga la lletra i de l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 20/2009.

Article 26

Modificació del capítol I del títol II de la Llei 20/2009

Es modifica la rúbrica del capítol I del títol II de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"Capítol I. Règim d'autorització ambiental"

Article 27

Modificació de l'article 12 de la Llei 20/2009

Es modifica l'article 12 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"Article 12. Activitats sotmeses a una autorització ambiental

"1. L'activitat o les activitats, amb les instal·lacions o les parts de les instal·lacions corresponents, que estan ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que estan relacionades en els annexos I.1 i I.2, se sotmeten a l'autorització ambiental amb la declaració d'impacte ambiental o amb la decisió prèvia sobre la necessitat del sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental.

"2. Les modificacions substancials de les activitats esmentades en l'article 12.1 se sotmeten igualment a l'autorització ambiental amb la decisió prèvia sobre la necessitat del sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental, excepte en els supòsits en què cal la declaració d'impacte ambiental d'acord amb el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener."

Article 28

Modificació de l'article 13 de la Llei 20/2009

Es modifica la lletra a de l'article 13 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl que produeixen les activitats i, alhora, fixar les condicions per a gestionar correctament aquestes emissions, a més a més de prendre en consideració el consum dels recursos naturals i l'energia, i, particularment, pel que fa a les activitats de l'annex I.1, tenint en compte l'aplicació de les millors tècniques disponibles."

Article 29

Modificació de l'article 14 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"1. La Ponència Ambiental és l'òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de medi ambient que, amb la participació de tots els sectors ambientals i, si escau, de la dels departaments que es requereixi d'acord amb l'activitat sectorial de què es tracti, formula la declaració d'impacte ambiental, la decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental, i garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental."

Article 30

Addició de l'article 15 bis a la Llei 20/2009

S'afegeix un article, el 15 bis, a la Llei 20/2009, amb el text següent:

"Article 15 bis. Decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental

"1. En el cas d'activitats incloses en l'annex I.2.b i, amb l'excepció que estableix l'article 12.2, en el cas de modificacions substancials de les activitats dels annexos I.1 i I.2, amb caràcter previ a la sol·licitud de l'autorització ambiental, la persona o l'empresa titular de l'activitat ha de formular una consulta prèvia a l'Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d'impacte ambiental, en aplicació dels criteris fixats per l'annex V.

"2. La consulta prèvia se sotmet al procediment següent:

"a) La persona o l'empresa titular de l'activitat ha d'adreçar la sol·licitud a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s'emplaça l'activitat projectada, acompanyada de l'informe municipal de compatibilitat urbanística i d'una memòria tècnica descriptiva de l'emplaçament i de les característiques ambientals bàsiques de l'activitat, amb el contingut mínim següent:

"1) La definició, les característiques i l'emplaçament del projecte.

"2) Les principals alternatives estudiades i la justificació de la solució adoptada.

"3) Una anàlisi d'impactes potencials al medi ambient.

"4) Les mesures preventives, correctores o compensatòries per a protegir adequadament el medi ambient.

"5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les mesures protectores.

"La memòria tècnica ha d'identificar-ne l'autor o autors mitjançant el nom i cognoms, la titulació i el document nacional d'identitat.

"b) La Ponència Ambiental, un cop fetes les consultes prèvies a l'ajuntament i a altres administracions, persones i institucions afectades, i amb els informes ambientals, emet la resolució sobre la consulta, i també sobre l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, si escau, en el termini de tres mesos.

"c) La resolució que determina que no cal sotmetre el projecte a l'avaluació d'impacte ambiental s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

"3. Si es determina que cal sotmetre l'activitat projectada a una avaluació d'impacte ambiental, s'ha de seguir el procediment establert pels articles 16 a 28. En cas que es determini que no cal sotmetre l'activitat a una avaluació d'impacte ambiental, s'ha de seguir el mateix procediment pel que fa als documents i als tràmits relatius a l'autorització ambiental, i no són aplicables els documents i els tràmits relatius a l'avaluació d'impacte ambiental."

Article 31

Modificació de l'article 19 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"3. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat de l'estudi d'impacte ambiental, del projecte o de la resta de documentació presentada a tràmit, si es considera que aquests documents no són idonis per a tramitar-los perquè no s'adeqüen a l'objecte o a les finalitats de l'autorització sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és admissible per raons legals o de planificació sectorial, territorial o per incompatibilitat urbanística."

Article 32

Modificació de l'article 28 de la Llei 20/2009

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 28 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. La resolució del procediment d'autorització ambiental de les activitats dels annexos I.1 i I.2 s'ha de dictar i notificar en el termini de vuit mesos."

2. Es deroga l'apartat 3 de l'article 28 de la Llei 20/2009.

Article 33

Modificació de l'article 29 de la Llei 20/2009

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"b) Les determinacions de la declaració d'impacte ambiental, si s'escau."

Article 34

Modificació de l'article 30 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 30 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. La part dispositiva de la resolució per mitjà de la qual s'atorga o es modifica l'autorització ambiental de les activitats de l'annex I i també, si n'hi ha, la declaració d'impacte ambiental es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'incorporen a la base de dades ambientals d'activitats, amb la informació determinada per reglament."

Article 35

Modificació de l'article 33 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 33 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. La consulta prèvia se sotmet al procediment que estableix l'article 15 bis.2."

Article 36

Modificació de l'article 34 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 34 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"1. L'estudi d'impacte ambiental s'ha d'acompanyar amb el contingut mínim determinat per l'article 18 en el moment de fer la sol·licitud de la llicència ambiental. En el cas d'activitats incloses en l'article 33.1, només s'ha d'aportar si ho resol prèviament la ponència ambiental."

Article 37

Modificació de l'article 38 de la Llei 20/2009

S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 38 de la Llei 20/2009, amb el text següent:

"5. L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s'emplaça l'activitat projectada dóna suport i assistència tècnica als òrgans ambientals municipals i comarcals en la tramitació de les llicències ambientals, i també en els tràmits d'avaluació de la documentació ambiental aportada en el règim de comunicació quan aquests òrgans ho sol·licitin."

Article 38

Modificació de l'article 42 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 42 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"1. En la tramitació de les llicències ambientals de les activitats enumerades en l'annex VI és preceptiva l'emissió d'un informe de l'administració hidràulica, de l'administració de residus de Catalunya i del departament competent en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. Aquests informes poden ésser sol·licitats pels ens locals directament a les administracions competents o bé a través de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s'emplaça l'activitat projectada. Les oficines unifiquen els diferents informes emesos en un únic document."

Article 39

Modificació de l'article 59 de la Llei 20/2009

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 59 de la Llei 20/2009, que resten redactats de la manera següent:

"3. La modificació substancial d'activitats de l'annex I està subjecta a autorització ambiental i a decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental o a declaració d'impacte ambiental, d'acord amb l'article 7.1.a. En el cas de les activitats incloses en l'article 7.1.a.2, aquesta autorització es considera concedida per silenci administratiu una vegada transcorregut el termini que fixa l'article 28.2, si en el procés de decisió prèvia es determina que no és necessària la declaració d'impacte ambiental.

"4. La modificació substancial d'activitats de l'annex II està subjecta a llicència ambiental d'acord amb l'article 7.1.c. Aquesta llicència es considera concedida per silenci administratiu un cop transcorregut el termini que fixa l'article 48.1, si es tracta de:

"a) Activitats a què fa referència l'article 7.1.c.3.

"b) Activitats a què fa referència l'article 7.1.c.2, si en el procés de decisió prèvia es determina que no és necessària la declaració d'impacte ambiental."

Article 40

Modificació de l'article 63 de la Llei 20/2009

S'afegeix un apartat, el 2 bis, a l'article 63 de la Llei 20/2009, amb el text següent:

"2 bis. En el cas de les activitats amb la certificació del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), la revisió periòdica a què fa referència l'apartat 2 s'ha de sol·licitar amb l'acreditació de la renovació del registre de l'EMAS juntament amb el document d'exempció del control ambiental i aquest ha de coincidir amb l'acreditació de la dita renovació."

Article 41

Modificació de l'article 67 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 67 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. Les activitats ramaderes de l'annex III subjectes al règim de comunicació han de presentar, a més de la documentació establerta per l'article 52.3, el pla de dejeccions ramaderes, el qual ha d'haver estat informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia."

Article 42

Addició de l'article 72 bis a la Llei 20/2009

S'afegeix un article, el 72 bis, a la Llei 20/2009, amb el text següent:

"Article 72 bis. Pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats

"Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia."

Article 43

Modificació de l'article 73 de la Llei 20/2009

1. L'article 73 de la Llei 20/2009 passa a ésser l'apartat 1.

2. S'afegeix un apartat, el 2, a l'article 73 de la Llei 20/2009, amb el text següent:

"2. Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia."

Article 44

Modificació de l'article 81 de la Llei 20/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 81 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"1. Són infraccions molt greus:

"a) Iniciar l'execució del projecte d'activitat que s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental sense haver obtingut prèviament la declaració d'impacte ambiental corresponent.

"b) Iniciar l'execució del projecte d'activitat que requereix la decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental sense haver obtingut prèviament aquesta decisió."

Article 45

Modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 20/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional quarta de la Llei 20/2009, que resten redactats de la manera següent:

"1. Es crea la Comissió d'Avaluació i Seguiment per a l'aplicació d'aquesta llei, adscrita al departament competent en matèria de medi ambient.

"2. El Govern determina la composició de la Comissió, que ha d'ésser representativa dels diversos departaments de la Generalitat, dels ens locals, de les agrupacions empresarials i sindicals, i dels col·legis i organitzacions professionals més representatius relacionats amb les matèries regulades per aquesta llei, i ha de procurar-hi la paritat entre dones i homes."

Article 46

Addició de la disposició addicional vuitena a la Llei 20/2009

S'afegeix una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 20/2009, amb el text següent:

"Disposició addicional vuitena. Exercici de funcions de comprovació i verificació documental per a l'Administració per part de col·legis professionals

"Els col·legis professionals competents per raó de la matèria poden exercir funcions de comprovació i verificació documental, prèvies a les que exerceix l'Administració, per a donar la conformitat que les dades tècniques que es presenten a l'Administració s'ajusten a les requerides per a l'activitat objecte de l'autorització o la llicència i als estàndards de qualitat de la documentació tècnica aportada. En aquest sentit, es poden establir convenis entre l'Administració i els col·legis professionals corresponents."

Article 47

Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 20/2009

S'afegeix un apartat, el 3, a la disposició transitòria primera de la Llei 20/2009, amb el text següent:

"3. El règim de controls i de revisió de les autoritzacions ambientals i les llicències ambientals que s'atorguin d'acord amb el que estableix l'apartat 1 és el que disposen el títol VIII i els articles 62 i 63."

Article 48

Modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 20/2009

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"Quarta. Règim aplicable a determinades activitats que ja disposin de llicència d'activitats en el moment de l'entrada en vigor de la Llei

"Les activitats classificades en els annexos III i IV que a l'entrada en vigor d'aquesta llei disposin de llicència d'activitats resten convalidades als efectes de disposar de la llicència ambiental o d'haver-se de realitzar la comunicació ambiental i resten excloses de l'obligació de dur a terme els controls periòdics. S'han d'establir per reglament les tipologies de control pertinents."

Article 49

Modificació de l'annex I de la Llei 20/2009

1. S'afegeix un codi, l'11.1.n, a l'annex I.1 de la Llei 20/2009, amb el text següent:

"11.1.n) Per sobre de 85.000 places de pollastres d'engreix."

2. Es modifica l'annex I.2 de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"I.2.a) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d'impacte ambiental, que estan incloses en l'annex I del text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener, no subjectes a la Directiva 2008/1/CE, i totes les activitats i les instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus.

"4. Indústries minerals i de la construcció

"4.9. Instal·lacions per a la calcinació i la sinterització de minerals metàl·lics, amb una capacitat superior a 5.000 tones per any de mineral processat.

"10. Gestió de residus

"10.1. Instal·lacions per a l'eliminació de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 10 tones per dia.

"12. Altres activitats

"12.1. Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus (incloses les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones i les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petroquímics o químics amb una capacitat superior a 200.000 tones).

"I.2.b) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental i que estan incloses en l'annex II del text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener.

"1. Energia

"1.8. Fabricació industrial de briquetes d'hulla i de lignit.

"1.12. Instal·lacions industrials, i d'altres tipus, per a la producció d'electricitat, vapor i aigua calenta, amb una potència tèrmica superior a 100 MW, que no estiguin incloses en el codi 1.1 de l'annex I.1.

"3. Producció i transformació de metalls

"3.3.c) Aplicació de capes de protecció de metall fos, amb una capacitat de tractament de més de 2 tones per hora, exclòs l'acer en brut.

"3.30. Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una superfície total superior a 30.000 metres quadrats (m2).

"3.31. Fabricació de material ferroviari mòbil, amb una superfície total superior a 30.000 m2.

"3.33. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus, amb una superfície total superior a 30.000 m2.

"3.34. Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que estiguin situats fora de polígons industrials o a menys de 500 metres d'una zona residencial.

"4. Indústries minerals i de la construcció

"4.1.a) Fabricació de ciment o clínquer en forns rotatoris, amb una capacitat de producció superior a 200 tones per dia i fins a 500 tones per dia.

"4.1.d) Fabricació de guix en forns, amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.

"4.8. Aglomerats de minerals.

"4.10. Fabricació de perlita expandida.

"4.11. Calcinació de la dolomita.

"4.12. Plantes d'aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció superior a 250 tones per hora.

"9. Indústria del paper

"9.3. Instal·lacions industrials per a la fabricació de cel·lofana.

"10. Gestió de residus

"10.2. Centre per a la recollida i la transferència de residus perillosos, amb una capacitat superior a 30 tones per dia.

"10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb una capacitat superior a 100.000 tones per any.

"10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins), amb una capacitat superior a 100.000 tones per any.

"10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits selectivament, amb una capacitat superior a 100.000 tones per any.

"10.11. Instal·lacions per al tractament biològic de residus d'alta fermentabilitat, amb una capacitat superior a 100.000 tones per any.

"12. Altres activitats

"12.16. Construcció i reparació naval en drassanes, amb una superfície total superior a 20.000 m2.

"12.37. Càmpings amb un nombre d'unitats d'acampada superior a 1.500.

"12.52. Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície superior a 5 hectàrees.

"12.54. Parcs temàtics amb una superfície superior a 20 hectàrees."

Article 50

Modificació de l'annex II de la Llei 20/2009

1. Se suprimeix l'apartat 7.2 de l'annex II de la Llei 20/2009.

2. Es modifiquen els apartats 10.9, 10.10 i 10.11 de l'annex II de la Llei 20/2009, que resten redactats de la manera següent:

"10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins), amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.

"10.10. Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits selectivament, amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.

"10.11. Instal·lacions per al tractament biològic de residus d'alta fermentabilitat, amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any."

3. Es modifica l'apartat 11 de l'annex II de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"11. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva de:

"11.1.b.ii) Places de porc d'engreix (de més de 20 kg), amb una capacitat de fins a 2.500 i superior a 2.000 caps de bestiar.

"11.1.d) Places de vacum d'engreix, amb una capacitat superior a 600 caps de bestiar.

"11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat superior a 300 caps de bestiar.

"11.1.f) Places d'oví i cabrum, amb una capacitat superior a 2.000 caps de bestiar.

"11.1.g) Places de cavall i altres equins, amb una capacitat superior a 500 caps de bestiar.

"11.1.i) Places per a més d'una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d'aquesta llei, o places de la mateixa espècie d'aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP) i no estigui inclosa en l'apartat 11.1.c.iii de l'annex I.1, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

"11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el sistema en què l'alimentació es basa fonamentalment en la pastura, però els animals estan estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern, o bé durant la nit. La capacitat d'aquestes explotacions, per a classificar-les a cadascun dels annexos, es calcula proporcionalment als períodes en què els animals romanen a les instal·lacions, i d'una manera genèrica equival al 33% de la capacitat de les instal·lacions de cria intensiva.

"11.1.m) Places de conills, amb una capacitat superior a 20.000 caps de bestiar.

"11.1.n) Places de pollastre d'engreix, amb una capacitat d'entre 55.000 i 85.000 caps de bestiar.

"11.2. Instal·lacions per a l'aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció superior a 500 tones per any.

"Les activitats que consten en aquests apartats 11.1 i 11.2 d'aquest annex estan sotmeses a declaració d'impacte ambiental.

"11.9. Emmagatzematge col·lectiu de dejeccions ramaderes."

Article 51

Modificació de l'annex III de la Llei 20/2009

1. Es modifiquen les lletres a i b de l'apartat 7.2 de l'annex III de la Llei 20/2009, que resten redactades de la manera següent:

"7.2.a) Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats de fins a 75 tones per dia.

"7.2.b) Matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de productes acabats de fins a 300 tones per dia (mitjana trimestral)."

2. Es modifica l'apartat 11 de l'annex III de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"11.1. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que disposin de:

"11.1.a) Emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d'aus, amb una capacitat de fins a 40.000 caps de bestiar.

"11.1.b.i) Places per a porcs d'engreix (de més de 30 kg), amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 10 caps de bestiar.

"11.1.b.ii) Places per a porcs d'engreix (de més de 20 kg), amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 10 caps de bestiar.

"11.1.c.i) Places per a truges reproductores, amb una capacitat de fins a 750 i superior a 5 caps de bestiar.

"11.1.c.ii) Places per a truges reproductores en cicle tancat, amb una capacitat de fins a 530 i superior a 5 caps de bestiar.

"11.1.d) Places de vacum d'engreix, amb una capacitat de fins a 600 i superior a 5 caps de bestiar.

"11.1.e) Places de vacum de llet, amb una capacitat de fins a 300 i superior a 5 caps de bestiar.

"11.1.f) Places d'oví i cabrum, amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 10 caps de bestiar.

"11.1.g) Places d'equí, amb una capacitat de fins a 500 i superior a 5 caps de bestiar.

"11.1.h) Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en els annexos d'aquesta llei, equivalents a 5 unitats ramaderes o més, prenent com a base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet).

"11.1.j) Places de bestiar porcí i/o oví, de diferents aptituds, tant si tenen places per a altres espècies animals com si no en tenen, excepte si disposen de places d'aviram, la suma de les quals sigui per sobre de 3 URP i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP= 1 plaça de vacum de llet).

"11.1.k) Places d'aviram i d'altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o el boví, la suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).

"11.1.l) Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el sistema en què l'alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els animals estan estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern, o durant la nit. La capacitat d'aquestes explotacions, per a classificar-les en cadascun dels annexos, es calcula proporcionalment als períodes en què els animals romanen a les instal·lacions, i d'una manera genèrica equival al 33% de la capacitat de les instal·lacions de cria intensiva.

"11.1.m) Places de conill, amb una capacitat de fins a 20.000 i superior a 1.000 caps de bestiar.

"11.1.n) Places de pollastres d'engreix, amb una capacitat de fins a 55.000 caps de bestiar i superior a 1 URP.

"11.2.a) Instal·lacions d'aqüicultura intensiva, amb una capacitat de producció de fins a 500 tones a l'any.

"11.2.b) Instal·lacions d'aqüicultura extensiva.

"11.3. Instal·lacions per a l'eliminació i l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una capacitat de tractament de fins a 10 tones per dia.

"11.4. Deshidratació artificial de farratges.

"11.5. Assecat del pòsit del vi.

"11.6. Assecat del llúpol amb sofre.

"11.7. Assecat de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials.

"11.8. Desmuntatge de cotó."

Article 52

Modificació de l'annex V de la Llei 20/2009

Es modifica la rúbrica de l'annex V de la Llei 20/2009, que resta redactada de la manera següent:

"Annex V. Criteris de selecció del procediment d'avaluació d'impacte ambiental de les activitats"

Article 53

Modificació de l'annex VI de la Llei 20/2009

Es modifica l'annex VI de la Llei 20/2009, que resta redactat de la manera següent:

"Annex VI. Informes preceptius en matèria de medi ambient

"1. Se sotmeten a un informe de l'administració hidràulica de Catalunya les activitats que comporten:

"a) Abocaments directes o indirectes a les aigües subterrànies.

"b) Abocaments directes a les aigües superficials.

"c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre.

"d) Abocaments no domèstics a sistemes de sanejament que siguin a càrrec de l'administració hidràulica de Catalunya, sempre que l'activitat que els genera estigui compresa en les seccions c, d i e del Codi de classificació de les activitats, o siguin potencialment contaminants o el cabal abocat sigui superior a 6.000 m3 per any.

"2. Se sotmeten a un informe de l'administració de residus de Catalunya les activitats de gestió de residus següents:

"a) Dipòsits controlats de residus de la construcció per a garantir l'adequació de l'activitat al Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.

"b) Instal·lacions per a la gestió dels residus municipals, que no consisteixin en deixalleries, per a garantir-ne l'adequació al Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i al Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

"c) Les activitats compreses en l'annex II, en els apartats 10.9, 10.10 i 10.11, que tinguin una capacitat igual o superior a 2.000 tones.

"d) Les activitats compreses en l'annex II en els apartats 10.1, 10.2 (excepte deixalleries), 10.5, 10.7 (excepte plantes de valorització de residus de la construcció) i 10.8.

"3. Se sotmeten a un informe de l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric les activitats compreses en l'annex II en els apartats 1.1, 1.12, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9.b, 3.12, 3.19, 3.21, 3.30, 3.31, 3.33, 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 6.1, 6.2, 7.2.a, 7.2.b, 7.9, 8.2, 9.2, 9.4, 10.1, 10.4, 10.5, 10.9, 10.10, 10.11, 11.4, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.16, 12.22, 12.31, 12.39, 12.41."

Capítol VI

Modificació de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

Article 54

Modificació de l'article 2 de la Llei 22/2009

Es modifica la lletra h de l'article 2 de la Llei 22/2009, que resta redactada de la manera següent:

"h) Espècie pescable: l'espècie de peix o de crustaci que té poblacions amb un nivell demogràfic suficient per a suportar, sense posar en perill la seva viabilitat, l'exercici de la pesca amb captura."

Article 55

Modificació de l'article 4 de la Llei 22/2009

1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 4 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"3. La gestió i la intervenció sobre els ecosistemes aquàtics continentals és reservada a les administracions públiques, les quals han de vetllar, en l'àmbit de llurs respectives competències, per a assolir i aplicar els principis que inspiren aquesta llei, sens perjudici de demanar la participació de la ciutadania i de les entitats sectorials, esportives i de l'àmbit científic, d'acord amb els procediments que estableix la Llei."

2. S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 4 de la Llei 22/2009, amb el text següent:

"4. El departament que tingui assumides les competències en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot establir els mecanismes de col·laboració que consideri oportuns amb entitats legalment constituïdes vinculades al món de la pesca, per a fer efectiu el compliment de les funcions a què fa referència l'apartat 3."

Article 56

Modificació de l'article 18 de la Llei 22/2009

Es modifiquen els apartats 7 i 8 de l'article 18 de la Llei 22/2009, que resten redactats de la manera següent:

"7. Per als cursos, trams de cursos i masses d'aigua en què es mantinguin determinades espècies introduïdes, com ara la truita de rierol (Salvelinus fontinalis), la truita irisada (Oncorhynchus mykiss), la perca americana o black-bass (Micropterus salmoides) i el lluç de riu o luci (Esox lucius), l'Administració ha d'elaborar un pla de control d'aquestes espècies, el qual n'ha d'especificar el règim de pesca.

"8. Tots els exemplars pescats d'espècies introduïdes han d'ésser eliminats per mitjà del procediment més adequat. Aquest precepte no és aplicable als exemplars pescats en les zones de pesca controlada intensiva ni a les espècies introduïdes a què fa referència l'apartat 7."

Article 57

Modificació de l'article 19 de la Llei 22/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 19 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. El Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals ha d'establir les mides mínimes de captura de peixos i de crustacis, les quals han de garantir que els exemplars capturats hagin pogut completar el cicle reproductiu com a mínim en una ocasió. També es poden determinar mides màximes de captura amb la finalitat de protegir els exemplars reproductors."

Article 58

Modificació de l'article 25 de la Llei 22/2009

Es deroga l'apartat 3 de l'article 25 de la Llei 22/2009.

Article 59

Modificació de l'article 28 de la Llei 22/2009

Es modifica l'apartat 5 de l'article 28 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"5. L'aprofitament pesquer de les zones de pesca controlada es pot dur a terme per mitjà de la concessió o de qualsevol altra figura jurídica administrativa que es determini per via reglamentària. Les societats de pescadors han de tenir preferència en els trams de pesca localitzats dins llur municipi, i els requisits i les condicions de les diverses formes d'aprofitament s'han d'establir per reglament."

Article 60

Modificació de l'article 30 de la Llei 22/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 30 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. Els senyals a què fa referència l'apartat 1 s'han de col·locar al començament i al final de cada refugi de pesca, zona de pesca lliure sense mort o zona de pesca controlada, i als dos marges del curs d'aigua. S'han de deixar, com a mínim, cinc-cents metres d'espai entre senyal i senyal."

Article 61

Modificació de l'article 31 de la Llei 22/2009

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 31 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. En les aigües de salmònids, es prohibeix l'ús dels esquers naturals que no formin part de la dieta natural dels peixos, les nimfes artificials acompanyades de càrregues de plom, excepte en els embassaments, i la resta d'esquers que s'estableixin per reglament."

2. Es deroga l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei 22/2009."

Article 62

Modificació de l'article 33 de la Llei 22/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 33 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"1. Per a la pesca recreativa i la pesca esportiva de competició, únicament es permet com a art de pesca la canya de pescar. Per cada pescador o pescadora, es permet la utilització de dues canyes en acció de pesca, separades per una distància inferior als deu metres. En les aigües de salmònids, excepte en els embassaments, només es permet la utilització d'una canya."

Article 63

Modificació de l'article 43 de la Llei 22/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 43 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"2. Els consorcis han d'ésser integrats per representants del departament que tingui assumides les competències en matèria de pesca no professional en aigües continentals, per representants de les entitats legalment constituïdes vinculades al món de la pesca, per representants de les societats de pescadors i, si ho sol·liciten, per representants de les administracions locals i de les administracions competents en matèria turística."

Article 64

Modificació de l'article 45 de la Llei 22/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 45 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"1. El control del compliment de la normativa en matèria de pesca recreativa en aigües continentals correspon als agents de l'autoritat, als guardes fluvials i al personal al servei del departament que tingui assumides les competències en matèria de pesca no professional en aigües continentals."

Article 65

Modificació de l'article 54 de la Llei 22/2009

Es modifica l'article 54 de la Llei 22/2009, que resta redactat de la manera següent:

"Les infraccions tipificades per aquesta llei són sancionades amb multes de 60 a 120.000 euros, d'acord amb l'escala següent:

"a) Les infraccions lleus, amb una multa de 60 a 300 euros.

"b) Les infraccions greus, amb una multa de 301 a 3.000 euros.

"c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 3.001 a 120.000 euros."

Capítol VII

Modificació de la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes

Article 66

Modificació de l'article 9 de la Llei 2/2010

1. Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 2/2010, que resta redactada de la manera següent:

"b) La llicència de pesca o marisqueig sense embarcació o amb embarcació auxiliar."

2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 2/2010, que resta redactat de la manera següent:

"2. La llicència de pesca marítima amb embarcació en aigües exteriors expedida per l'Administració de l'Estat és vàlida per a la pesca marítima en aigües interiors."

Article 67

Modificació de l'article 10 de la Llei 2/2010

Es modifica l'apartat 3 de l'article 10 de la Llei 2/2010, que resta redactat de la manera següent:

"3. Les persones que, sense embarcació o amb embarcació auxiliar, es dediquen a la pesca o al marisqueig han de tenir la llicència de pesca o marisqueig sense embarcació o amb embarcació auxiliar."

Article 68

Modificació de l'article 35 de la Llei 2/2010

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 35 de la Llei 2/2010, que resten redactats de la manera següent:

"1. Resta prohibida amb caràcter general l'extracció de flora i fauna marines sense finalitats pesqueres.

"2. La direcció general competent en matèria de pesca i acció marítimes pot autoritzar l'extracció de flora i fauna marines amb finalitats de recerca, educatives i d'aquariofília ornamental, o si s'aprecien raons d'interès general que la justifiquin."

Article 69

Modificació de l'article 115 de la Llei 2/2010

Es modifica l'article 115 de la Llei 2/2010, que resta redactat de la manera següent:

"Article 115. Autorització dels centres d'activitats marítimes

"1. L'obertura i el funcionament dels centres d'activitats marítimes resten sotmesos a comunicació prèvia al departament que tingui assumides les competències en matèria de pesca i acció marítimes.

"2. S'han d'establir per reglament els requisits de funcionament que han de complir els centres d'activitats marítimes, les condicions pel que fa a la formació i la capacitació del personal dels centres, les condicions relatives a la pràctica de les activitats, les mesures de seguretat que han de complir i la responsabilitat dels centres."

Article 70

Modificació de l'article 132 de la Llei 2/2010

Es modifica la lletra g de l'apartat 2 de l'article 132 de la Llei 2/2010, que resta redactada de la manera següent:

"g) Extreure flora i fauna marines sense finalitats pesqueres o marisqueres degudament autoritzades."

Títol II

Àmbit econòmic

Capítol I

Modificació del text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, del 18 de febrer, i la Llei 23/1991, del 29 de novembre

Article 71

Modificació de l'article 45 del text refós sobre comerç interior

S'afegeix un apartat, el 3, a la lletra a de l'article 45 del text refós sobre comerç interior, amb el text següent:

"3. La realització de l'activitat comercial i la prestació de serveis sense les condicions legalment establertes per a exercir-les, tant si es duen a terme amb ocupació d'espais de titularitat pública com d'espais de titularitat privada. També són responsables de la infracció les persones que hi participen, que contribueixen a cometre-la o que en faciliten la comissió, i també les persones que adquireixen els béns o els serveis oferts."

Article 72

Modificació de l'article 48 del text refós sobre comerç interior

Es modifica l'article 48 del text refós sobre comerç interior, que resta redactat de la manera següent:

"Totes les infraccions en matèria d'ordenació del comerç, tipificades per aquesta llei o per la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, o per les normes que les puguin substituir o desplegar, s'han de sancionar, amb la instrucció prèvia de l'expedient administratiu corresponent, mitjançant l'aplicació de les sancions següents:

"a) Infraccions lleus: multa fins a 20.000 euros.

"b) Infraccions greus: multa entre 20.001 i 100.000 euros.

"c) Infraccions molt greus: multa entre 100.001 i 500.000 euros. Aquesta quantitat es pot ultrapassar fins a assolir el dècuple del valor dels productes o els serveis objecte de la infracció."

Capítol II.

Modificació de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya

Article 73

Modificació de l'article 2 de la Llei 13/2002

Es modifica la lletra e de l'article 2 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la manera següent:

"e) Serveis turístics: els serveis adreçats a atendre les demandes dels usuaris turístics, inclosos les instal·lacions i els béns mobles que en fan possible la prestació."

Article 74

Modificació del capítol II del títol III de la Llei 13/2002

Es modifica la rúbrica del capítol II del títol III de la Llei 13/2002, que resta redactada de la manera següent:

"Capítol II. Règim general de les empreses turístiques"

Article 75

Modificació de l'article 33 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 33 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 33. Concepte

"1. Són empreses turístiques les que es dediquen professionalment a la prestació de serveis turístics retribuïts d'allotjament o mediació.

"2. Les empreses turístiques han de complir les condicions fixades per aquesta llei i per la normativa que la desplegui per a la prestació de serveis turístics."

Article 76

Derogació de l'article 37 de la Llei 13/2002

Es deroga l'article 37 de la Llei 13/2002.

Article 77

Addició de la subsecció primera en la secció primera del capítol III del títol III de la Llei 13/2002

Es crea una subsecció, la primera, dins la secció primera del capítol III del títol III de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció comprèn els articles 38, 39 i 39 bis i porta la rúbrica següent:

"Subsecció primera. Normes generals"

Article 78

Addició de l'article 39 bis a la Llei 13/2002

S'afegeix un article, el 39 bis, a la Llei 13/2002, amb el text següent:

"Article 39 bis. Dret d'accés als establiments d'allotjament turístic

"1. Els establiments d'allotjament turístic tenen la consideració de local públic.

"2. L'accés i la permanència en els establiments d'allotjament turístic són lliures per als usuaris que n'hagin contractat els serveis i no es poden restringir per raó de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

"3. L'accés i la permanència en els establiments d'allotjament turístic es poden condicionar al compliment de reglaments d'ús o de règim interior. Aquests reglaments no poden contenir disposicions contràries a aquesta llei o a la normativa que la desplegui i s'han d'anunciar de manera ben visible en els punts d'accés a l'establiment.

"4. Els titulars de les empreses turístiques poden impedir la permanència en llurs establiments d'allotjament turístic dels usuaris que incompleixin algun dels deures que estableix l'article 31.

"5. Els titulars de les empreses turístiques poden sol·licitar l'auxili dels agents de l'autoritat per a desallotjar d'un establiment d'allotjament turístic les persones que incompleixin les regles usuals de convivència social i les que pretenguin entrar-hi amb finalitats diferents a la del gaudi pacífic del servei que s'hi presta o de l'activitat que s'hi desenvolupa.

"6. El règim d'admissió d'animals domèstics en un establiment d'allotjament turístic ha de constar en llocs visibles de l'establiment i en la informació de promoció. En tot cas, de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial, les persones amb disminució visual, total o parcial, hi han de poder accedir acompanyades de gossos pigall o d'assistència."

Article 79

Addició de la subsecció segona en la secció primera del capítol III del títol III de la Llei 13/2002

La secció segona del capítol III del títol III passa a ésser la subsecció segona dins la secció primera d'aquest capítol de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció comprèn els articles 40, 41 i 42 i porta la rúbrica següent:

"Subsecció segona. Establiments hotelers"

Article 80

Modificació de l'article 40 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 40 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 40. Concepte

"1. Els establiments hotelers són establiments que presten servei d'allotjament temporal en unitats d'allotjament als usuaris turístics, com a establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació amb els serveis turístics corresponents.

"2. Les condicions de prestació del servei d'allotjament a què es refereix l'apartat 1, que ha d'incloure en tot cas la neteja diària de totes les unitats d'allotjament, s'han de determinar per reglament."

Article 81

Modificació de l'article 41 de la Llei 13/2002

1. Es deroga la lletra c de l'apartat 2 de l'article 41 de la Llei 13/2002.

2. Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'article 41 de la Llei 13/2002, que resten redactats de la manera següent:

"4. Els hotels i els hotels apartament són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament en unitats d'allotjament i que, tant si disposen de serveis complementaris com si no en disposen, resten oberts les vint-i-quatre hores del dia.

"5. Els hostals i les pensions són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament en habitacions que, per la dimensió, l'estructura o les característiques de l'establiment o per la tipologia dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als hotels i als hotels apartament."

Article 82

Addició de la subsecció tercera en la secció primera del capítol III del títol III de la Llei 13/2002

La secció tercera del capítol III del títol III passa a ésser la subsecció tercera dins la secció primera d'aquest capítol de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció conté l'article 43 i porta la rúbrica següent:

"Subsecció tercera. Apartaments turístics"

Article 83

Modificació de l'article 43 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 43 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 43. Concepte

"1. Els apartaments turístics són establiments que presten servei d'allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d'explotació, amb els serveis turístics corresponents.

"2. Les condicions de prestació del servei d'allotjament a què es refereix l'apartat 1 s'han de determinar per reglament."

Article 84

Derogació de l'article 44 de la Llei 13/2002

Es deroga l'article 44 de la Llei 13/2002.

Article 85

Derogació de l'article 45 de la Llei 13/2002

Es deroga l'article 45 de la Llei 13/2002.

Article 86

Addició de la subsecció quarta en la secció primera del capítol III del títol III de la Llei 13/2002

La secció quarta del capítol III del títol III passa a ésser la subsecció quarta dins la secció primera d'aquest capítol de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció comprèn els articles 46, 47 i 48 i porta la rúbrica següent:

"Subsecció quarta. Càmpings"

Article 87

Modificació de l'article 46 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 46 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 46. Concepte

"Els càmpings són establiments que presten servei d'allotjament temporal en espais d'ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l'aire lliure, mitjançant tendes de campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les modalitats que siguin establertes per reglament."

Article 88

Modificació de l'article 47 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 47 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 47. Serveis

"Els càmpings han de disposar de les instal·lacions i els serveis que siguin determinats per reglament."

Article 89

Addició de la subsecció cinquena en la secció primera del capítol III de la Llei 13/2002

La secció cinquena del capítol III del títol III passa a ésser la subsecció cinquena dins la secció primera d'aquest capítol de la Llei 13/2002. Aquesta subsecció comprèn els articles 49 i 50 i porta la rúbrica següent:

"Subsecció cinquena. Establiments de turisme rural"

Article 90

Modificació de l'article 49 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 49 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 49. Concepte

"Els establiments de turisme rural són establiments que presten servei d'allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d'habitacions o de cessió de l'habitatge sencer, segons les modalitats i els requisits definits per reglament."

Article 91

Modificació de l'article 50 de la Llei 13/2002

Es modifica l'apartat 4 de l'article 50 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"4. No poden ésser qualificats en cap cas com a establiments de turisme rural els pisos, considerats com a habitatges independents, en un edifici de diverses plantes en règim de propietat horitzontal, on es presta el servei d'allotjament."

Article 92

Addició de la secció segona al capítol III del títol III de la Llei 13/2002

Es crea una secció, la segona, dins el capítol III del títol III de la Llei 13/2002. Aquesta secció comprèn els articles 50 bis i 50 ter i porta la rúbrica següent:

"Secció segona. Habitatges d'ús turístic"

Article 93

Addició de l'article 50 bis a la Llei 13/2002

S'afegeix un article, el 50 bis, a la Llei 13/2002, amb el text següent:

"Article 50 bis. Concepte

"1. Els habitatges d'ús turístic són habitatges que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.

"2. Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d'inici d'activitat a l'ajuntament competent."

Article 94

Addició de l'article 50 ter a la Llei 13/2002

S'afegeix un article, el 50 ter, a la Llei 13/2002, amb el text següent:

"Article 50 ter. Llibertat contractual

"La cessió de l'habitatge d'ús turístic pot ésser realitzada en qualsevol de les formes admeses en dret."

Article 95

Modificació de l'article 54 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 54 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 54. Agents de viatges

"1. L'agent de viatges és la persona, física o jurídica, que, sota qualsevol forma empresarial, pot comercialitzar i organitzar viatges combinats i que té reservades en exclusiva aquestes activitats. Els agents de viatges poden dur a terme qualsevol activitat d'assessorament, mediació i organització en matèria de serveis turístics.

"2. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per viatge combinat o forfet la combinació prèvia d'almenys dos dels elements següents, venuts o oferts a la venda per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi les vint-i-quatre hores o inclogui una nit d'estada i sens perjudici que es puguin facturar per separat els diferents elements d'un mateix forfet:

"Primer: El transport, sens perjudici del que estableix la normativa que el regula.

"Segon: L'allotjament.

"Tercer: Altres serveis turístics no accessoris del transport o de l'allotjament que representin una part significativa del viatge combinat.

"3. La denominació i la condició legal d'agent o agència de viatges queden reservades exclusivament als agents de viatges. Aquests són els únics que poden emprar els termes viatge, viatge combinat, paquet turístic, o llur correspondència en qualsevol idioma, en la retolació de llurs activitats."

Article 96

Modificació de l'article 55 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 55 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 55. Requisits dels agents de viatges

"1. Els agents de viatges que vulguin establir-se a Catalunya han de presentar davant de l'Administració de la Generalitat una declaració responsable del compliment dels requisits que s'estableixen en els apartats següents:

"1.1. Els agents de viatges domiciliats a Catalunya han de presentar declaració responsable del compliment que:

"1.1.a) Disposen d'un espai identificat d'atenció presencial al públic.

"1.1.b) Disposen de les garanties a què es refereix l'article 7 de la Directiva 90/314/CEE, del Consell, del 13 de juny de 1990, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats.

"1.2. Els agents de viatges establerts en una altra comunitat autònoma o en un altre estat de la Unió Europea que vulguin obrir un establiment a Catalunya han de presentar una declaració responsable del compliment del requisit establert a l'apartat 1.1.a.

"2. Els agents de viatges habilitats fora de l'àmbit de la Unió Europea que vulguin actuar a Catalunya sense obrir establiment, han de presentar la declaració responsable del compliment del requisit establert a l'apartat 1.1.b i en el cas que vulguin obrir un establiment a Catalunya, la declaració també ha d'acreditar el compliment del requisit previst a l'apartat 1.1.a."

Article 97

Modificació de l'article 60 de la Llei 13/2002

Es modifica l'article 60 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"Article 60. Concepte

"Tenen la consideració d'establiments i activitats d'interès turístic els que, essent oferts mitjançant preu, contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori, com ara els establiments de restauració; les empreses de serveis i activitats esportives a la natura i culturals; les empreses de serveis relacionats amb congressos, convencions i incentius, i les instal·lacions destinades a aquest objecte; els equipaments i les instal·lacions d'allotjaments juvenils, i els parcs aquàtics o temàtics."

Article 98

Modificació de l'article 67 de la Llei 13/2002

1. Es modifica la lletra j de l'article 67 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la manera següent:

"j) La inscripció d'ofici en el Registre de Turisme de Catalunya dels establiments d'allotjament turístic, els habitatges d'ús turístic i els guies de turisme habilitats."

2. S'afegeix una lletra, la k, a l'article 67 de la Llei 13/2002, amb el text següent:

"k) La inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya de les empreses de mediació, a instància de part."

Article 99

Modificació de l'article 72 de la Llei 13/2002

Es deroga l'apartat 4 de l'article 72 de la Llei 13/2002.

Article 100

Modificació de l'article 73 de la Llei 13/2002

Es modifica l'apartat 3 de l'article 73 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"3. S'inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya totes les empreses i els establiments turístics regulats per aquesta llei i la normativa que la desplega."

Article 101

Modificació de l'article 87 de la Llei 13/2002

1. Es modifica la lletra b de l'article 87 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la manera següent:

"b) Incomplir el termini o les condicions establerts per a fer les comunicacions o les notificacions preceptives."

2. S'afegeix una lletra, la i bis, a l'article 87 de la Llei 13/2002, amb el text següent:

"i bis) Causar molèsties reiterades als veïns o desperfectes en els edificis de les comunitats de propietaris on s'ubiquen els apartaments o habitatges d'ús turístic."

Article 102

Modificació de l'article 88 de la Llei 13/2002

Es modifica la lletra a de l'article 88 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la manera següent:

"a) Exercir activitats o prestar serveis turístics sense complir les obligacions que estableix l'article 36.a o sense disposar de l'habilitació a què fa referència l'article 65."

Article 103

Modificació de l'article 97 de la Llei 13/2002

Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l'article 97 de la Llei 13/2002, que resten redactats de la manera següent:

"Article 97. Tancament d'empreses, d'establiments i d'habitatges d'ús turístic per incompliment dels requisits establerts

"Mitjançant la incoació de l'expedient corresponent, i sense que tingui caràcter de sanció, l'òrgan competent pot acordar el tancament de les empreses, els establiments i els habitatges d'ús turístic que no compleixin els requisits establerts legalment per a l'exercici de l'activitat. També pot ordenar que se'n suspengui el funcionament fins que es rectifiquin els defectes observats o es compleixin els requisits establerts legalment."

Article 104

Modificació de l'article 98 de la Llei 13/2002

Es modifica l'apartat 2 de l'article 98 de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

"2. El requeriment a què es refereix l'apartat 1 ha d'advertir la persona interessada del termini de què disposa per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas d'incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d'ésser suficient per al compliment de l'obligació de què es tracti, i la multa no pot excedir els 1.500 euros."

Article 105

Modificació de l'article 102 de la Llei 13/2002

Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 102 de la Llei 13/2002, que resta redactada de la manera següent:

"c) En virtut de les queixes, les denúncies o les reclamacions presentades pels usuaris turístics, per les associacions que els representen o per les comunitats de propietaris d'edificis en què hi hagi apartaments o habitatges d'ús turístic."

Capítol III

Modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'horaris comercials

Article 106

Modificació de l'article 2 de la Llei 8/2004

Es modifica l'apartat 3 de l'article 2 de la Llei 8/2004, que resta redactat de la manera següent:

"3. Els establiments situats en municipis turístics, les botigues de conveniència i els establiments a què fa referència la lletra i de l'apartat 1 han d'avançar també l'horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre, i romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre."

Article 107

Modificació de l'article 3 de la Llei 8/2004

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 8/2004, que resta redactat de la manera següent:

"2. Per a determinar els municipis turístics exceptuats del règim general, cal la proposta motivada de l'òrgan competent de l'ajuntament directament afectat, la qual ha d'especificar si l'exclusió es demana per a la totalitat del municipi o només per a una part, i indicar el període de l'any al qual se circumscriu la sol·licitud, la franja horària d'obertura diària sol·licitada i el període de vigència de l'exclusió, que no pot ésser superior a vuit anys, i a la qual s'han d'adjuntar els informes següents:

"a) Informe de la cambra de comerç de l'àmbit territorial afectat.

"b) Informe de les entitats patronals més representatives del sector del comerç, i també de les associacions o agrupacions de comerciants detallistes més representatives del sector comercial del municipi.

"c) Informe de les agrupacions més representatives de persones consumidores i usuàries, en l'àmbit territorial afectat.

"d) Informe de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial afectat.

"e) Informe del consell comarcal."

2. S'afegeixen dos apartats, el 5 i el 6, a l'article 3 de la Llei 8/2004, amb el text següent:

"5. Les excepcions poden ésser prorrogades successivament, mitjançant una declaració responsable, sempre que continuïn vigents els requisits que van determinar la qualificació del municipi com a turístic a efectes d'horaris comercials i així es declari. La durada de cadascuna de les pròrrogues no pot ésser superior a la del període de vigència inicial.

"6. En cas que es denegui la pròrroga de la condició de municipi turístic, si l'ajuntament afectat acredita que la pèrdua d'aquesta condició comporta una pèrdua significativa de llocs de treball en el municipi o d'ingressos tributaris de la corporació municipal, la dita condició es pot prorrogar fins a un termini màxim de dos anys."

Article 108

Modificació de l'article 10 de la Llei 8/2004

Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 8/2004, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les infraccions tipificades per aquesta llei, amb la instrucció prèvia de l'expedient administratiu corresponent, són sancionades mitjançant l'aplicació de les multes següents:

"a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 20.000 euros.

"b) Les infraccions greus, amb una multa d'entre 20.001 i 300.000 euros.

"c) Les infraccions molt greus, amb una multa d'entre 300.001 i 600.000 euros."

Capítol IV

Modificació de la Llei 9/2004, del 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum

Article 109

Modificació de l'article 3 de la Llei 9/2004

1. Es modifica la lletra e de l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 9/2004, que resta redactada de la manera següent:

"e) Promoure la formació i la informació dels consumidors i els usuaris, amb especial atenció als col·lectius especialment protegits, amb necessitats específiques, i també dels agents econòmics que posen en el mercat els productes i els serveis."

2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 3 de la Llei 9/2004, que resta redactat de la manera següent:

"3. Pel que fa a les funcions referides al control de productes alimentaris, aquestes s'han de dur a terme en coordinació amb el departament que tingui assumides les competències en matèria de seguretat alimentària."

Article 110

Modificació de l'article 7 de la Llei 9/2004

Es modifica l'article 7 de la Llei 9/2004, que resta redactat de la manera següent:

"Article 7. El Consell de Direcció

"1. El Consell de Direcció és format pels membres següents:

"a) El president o presidenta.

"b) El vicepresident o vicepresidenta.

"c) El director o directora.

"d) Vuit vocals en representació de la Generalitat, designats a proposta dels departaments que tinguin assumides les competències en les matèries següents: economia, producció agroalimentària, salut pública, transports, habitatge, comerç i turisme, energia i seguretat industrial, i política lingüística.

"e) Dos vocals en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives, proposats pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.

"f) Dos vocals en representació de l'Administració local, proposats per les seves organitzacions representatives.

"g) Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives, proposats per aquestes.

"h) Un vocal de lliure designació del president o presidenta de l'Agència Catalana del Consum entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la defensa dels consumidors i els usuaris.

"i) Un vocal en representació de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, proposat per aquestes organitzacions.

"j) El secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot.

"2. El nomenament dels membres del Consell de Direcció s'efectua per resolució del conseller o consellera del departament competent en matèria de consum.

"3. El president o presidenta, a petició del director o directora de l'Agència Catalana del Consum, pot acordar l'assistència al Consell de Direcció, amb veu i sense vot, de persones que no en siguin membres, en qualitat d'experts o tècnics."

Article 111

Modificació de l'article 12 de la Llei 9/2004

Es modifica l'article 12 de la Llei 9/2004, que resta redactat de la manera següent:

"Article 12. Desconcentració territorial

"1. L'estructura de l'Agència Catalana del Consum, per a l'assoliment dels seus objectius i en l'exercici de les seves funcions i competències, és constituïda per òrgans centrals i territorials.

"2. Els òrgans territorials actuen sota la dependència orgànica i funcional de la direcció de l'Agència Catalana del Consum, sens perjudici que restin inclosos en l'estructura territorial del departament al qual es trobi adscrita l'Agència."

Capítol V

Modificació del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

Article 112

Modificació de l'article 6 del Decret llei 1/2009

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 6 del Decret llei 1/2009, que resta redactada de la manera següent:

"b) Per raó de la singularitat de l'establiment

"Establiments comercials singulars (ECS): els establiments de venda a l'engròs, els establiments dedicats essencialment a la venda d'automoció i carburants, d'embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers.

"Els establiments comercials singulars es classifiquen en petits establiments comercials (PEC), mitjans establiments comercials (MEC), grans establiments comercials (GEC) i grans establiments comercials territorials (GECT), d'acord amb els trams de superfície que estableix la lletra a."

Article 113

Modificació de l'article 7 del Decret llei 1/2009

Es modifica la lletra a de l'apartat 2 de l'article 7 del Decret llei 1/2009, que resta redactada de la manera següent:

"a) S'entén per àrees residencials el conjunt format per les zones d'aprofitament privat incloses en polígons d'actuació urbanística en sol urbà o en sectors en sol urbà o urbanitzable amb planejament urbanístic derivat aprovat i vigent, amb ús residencial dominant, i els sistemes que les vertebren, sempre que configurin una ordenació unitària que doni continuïtat al conjunt del teixit urbà residencial."

Article 114

Modificació de l'article 9 del Decret llei 1/2009

1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, que resta redactat de la manera següent:

"3. Els mitjans establiments comercials i els grans establiments comercials només es poden implantar a la trama urbana consolidada dels municipis de més de 5.000 habitants o assimilables a aquests o que siguin capital de comarca. S'entén per municipi assimilable a un de més de 5.000 habitants el que disposa d'una població equivalent a temps complet anual (ETCA) superior a aquesta quantitat, segons les darreres dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

"Excepcionalment, els mitjans establiments comercials i els grans establiments comercials es poden implantar també fora de la trama urbana consolidada si la implantació es produeix dins de les zones d'accés restringit de les estacions de línies transfrontereres i transregionals del sistema ferroviari que acullen el tren d'alta velocitat o línies de llarg recorregut, dels ports classificats d'interès general i dels aeroports amb categoria d'aeroports comercials segons el Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015."

2. Es modifica l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, que resta redactat de la manera següent:

"4. Els grans establiments comercials territorials es poden implantar únicament a la trama urbana consolidada dels municipis de més de 50.000 habitants o els assimilables a aquests o que siguin capital de comarca. S'entén per municipi assimilable a un de més de 50.000 habitants el que disposa d'una població equivalent a temps complet anual (ETCA) superior a aquesta quantitat, segons les darreres dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)."

Article 115

Modificació de l'article 14 del Decret llei 1/2009

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 14 del Decret llei 1/2009, que resta redactada de la manera següent:

"b) Que, d'acord amb el que determina l'article 18, la persona sol·licitant hagi presentat la declaració responsable prèvia relativa a la localització del projecte on consti que aquest s'adequa al que determina aquest decret llei o, si no ho ha fet, exigir que la presenti en aquell moment."

Article 116

Modificació de l'article 17 del Decret llei 1/2009

Es modifica l'apartat 3 de l'article 17 del Decret llei 1/2009, que resta redactat de la manera següent:

"3. Quan es tracti d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats i inferior a 2.500 metres quadrats, a més s'ha de presentar una declaració responsable prèvia, d'acord amb el que estableix l'article 18."

Article 117

Modificació de l'article 18 del Decret llei 1/2009

Es modifica l'article 18 del Decret llei 1/2009, que resta redactat de la manera següent:

"Article 18. Declaració responsable prèvia

"1. La implantació d'establiments comercials individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats i inferiors a 2.500 metres quadrats està subjecta a la presentació d'una declaració responsable prèvia que ha d'anar signada per la persona promotora, la titular de l'activitat comercial o la persona que els representi, i en què ha de constar, com a mínim, la categoria de l'establiment, que el projecte presentat es du a terme en una localització adequada i que compta amb la dotació d'aparcament que reglamentàriament s'estableixi.

"2. La declaració responsable prèvia s'ha de formalitzar en el moment de la sol·licitud de la llicència d'obres municipal o juntament amb la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència. La declaració s'ha de presentar a l'ajuntament del municipi on es pretén realitzar l'actuació o en qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) i s'ha d'adreçar a la direcció general competent en matèria de comerç.

"3. En els casos en què no es realitzin obres d'adequació de l'espai, la declaració responsable prèvia s'ha de presentar directament a qualsevol punt de la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) i s'ha d'adreçar a la direcció general competent en matèria de comerç, amb una antelació mínima d'un mes abans de començar l'activitat.

"4. El departament competent en matèria de comerç ha de posar a disposició models actualitzats de declaració responsable prèvia, i també en suport electrònic al web institucional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya."

Article 118

Modificació de l'article 31 del Decret llei 1/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 31 del Decret llei 1/2009, que resta redactat de la manera següent:

"1. A les infraccions tipificades per l'article 29 d'aquest decret llei s'apliquen les sancions següents:

"a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 20.000 euros.

"b) Per a les infraccions greus, una multa de 20.001 a 300.000 euros.

"c) Per a les infraccions molt greus, una multa de 300.001 a 600.000 euros."

Article 119

Modificació de la disposició addicional onzena del Decret llei 1/2009

Es modifica la disposició addicional onzena del Decret llei 1/2009, que resta redactada de la manera següent:

"Onzena

"1. Els establiments comercials ubicats fora de la trama urbana consolidada (TUC) amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret llei mantenen els drets pel que fa al canvi de titular, sempre que es respectin les característiques de la pròpia llicència.

"2. Les concentracions comercials relacionades i delimitades en els annexos del Decret 379/2006, del 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials, s'equiparen, a efectes de l'ordenació dels establiments comercials, a les trames urbanes consolidades (TUC) del municipi corresponent. Les actuacions resultants d'aquesta equiparació no poden ultrapassar en cap cas el llindar de la delimitació, tal com fou grafiada en els dits annexos.

"3. També s'assimilen a la trama urbana consolidada (TUC) els recintes comercials amb llicències d'implantació o d'ampliació atorgades en aplicació de la Llei 18/2005, del 27 de desembre, d'equipaments comercials, i del Decret 379/2006, sempre que no se sobrepassi la superfície de venda que els va ser concedida en la llicència respectiva."

Article 120

Addició de la disposició addicional dotzena al Decret llei 1/2009

S'afegeix una disposició addicional, la dotzena, al Decret llei 1/2009, amb el text següent:

"Dotzena

"1. Les empreses titulars de centres d'innovació tecnològica o de disseny vinculats a les activitats de consum poden implantar un petit establiment comercial (PEC), que resta exclòs dels criteris de localització de l'article 9 d'aquest decret llei sempre que es compleixin tots els requisits següents:

"a) Que el centre d'innovació tecnològica o el centre de disseny doni ocupació directa i permanent a més de cinquanta treballadors.

"b) Que el petit establiment comercial que es pretén implantar es localitzi en el mateix municipi i en el mateix polígon d'activitats econòmiques on estigui el centre d'innovació tecnològica o el centre de disseny.

"c) Que el petit establiment comercial que es pretén implantar comercialitzi exclusivament productes creats directament en el centre tecnològic o en el centre de disseny per la mateixa empresa titular del dit centre.

"2. Les disposicions de l'apartat 1 són aplicables a la possibilitat d'implantar un mitjà establiment comercial (MEC), subjecte als mateixos requisits, si el centre d'innovació tecnològica o el centre de disseny dóna ocupació directa i permanent a més de cent treballadors."

Capítol VI

Modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Article 121

Modificació de l'article 224-2 del Codi de consum

Es modifica l'apartat 2 de l'article 224-2 del Codi de consum, que resta redactat de la manera següent:

"2. La màquina ha de tenir un sistema que permeti obtenir un comprovant de la transacció efectuada, d'acord amb el que estableix l'article 212-2. En el comprovant han de constar la identificació i l'adreça del responsable o la responsable, el preu, la descripció del bé o servei i la data. Aquesta obligació no és aplicable a les màquines recreatives i d'atzar. S'estableix un termini d'adaptació de cinc anys com a període d'obsolescència i amortització de les màquines."

Article 122

Modificació de l'article 251-2 del Codi de consum

Es modifica la lletra c de article 251.2 del Codi de consum, que resta redactada de la manera següent:

"c) Serveis bàsics: Serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores. S'hi inclouen els subministraments, els transports, els mitjans audiovisuals de radiodifusió i de televisió, els de comunicacions, els assistencials i sanitaris, i els financers i d'assegurances."

Article 123

Modificació de l'article 251-6 del Codi de consum

Es modifica l'apartat 2 de l'article 251-6 del Codi de consum, que resta redactat de la manera següent:

"2. Si per a prestar correctament el servei s'han d'incorporar peces, recanvis, accessoris o béns, s'ha de disposar d'una llista amb els preus i informar de l'existència d'aquesta llista a la persona consumidora, o bé mostrar l'albarà o factura que en justifiqui el cost d'adquisició, un cop finalitzada la prestació del servei."

Article 124

Modificació de l'article 252-4 del Codi de consum

Es modifica l'apartat 2 de l'article 252-4 del Codi de consum, que resta redactat de la manera següent:

"2. El prestador del servei ha de facilitar, en el moment de la contractació, una adreça física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ésser atesa de manera ràpida i directa respecte a qualsevol queixa o reclamació sobre el servei, sempre que l'atenció a la persona consumidora no es faci al mateix establiment on s'hagi contractat. També ha de disposar d'un servei telefònic d'atenció d'incidències i reclamacions, que ha d'ésser de caràcter gratuït. En determinats sectors d'activitat i en funció d'una baixa xifra de negoci o un nombre reduït de treballadors, per reglament es pot dispensar l'empresa que presta el servei del compliment d'aquestes obligacions. En tot cas, les obligacions que estableix aquest apartat s'han d'aplicar respectant els principis continguts en la Directiva 2006/123/CE, del 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, i s'entenen sens perjudici del que disposen les normes bàsiques estatals que fixen les condicions d'accés a les activitats de serveis i l'exercici d'aquestes activitats."

Article 125

Addició de l'article 252-8 al Codi de consum

S'afegeix un article, el 252-8, al Codi de consum, amb el text següent:

"Article 252-8. Serveis de les empreses concessionàries d'autopistes de peatge

"Les empreses concessionàries d'autopistes de peatge de pagament directe per part de l'usuari o usuària estan obligades a garantir la seguretat de les instal·lacions i a informar en els accessos a la concessió de les incidències que afectin la fluïdesa i la seguretat del trànsit."

Article 126

Modificació de l'article 312-5 del Codi de consum

Es modifica l'apartat 1 de l'article 312-5 del Codi de consum, que resta redactat de la manera següent:

"1. Només poden ésser sancionades les persones físiques o jurídiques que cometin infraccions atribuïbles per culpa o negligència."

Article 127

Modificació de l'article 332-3 del Codi de consum

Es modifica l'apartat 2 de l'article 332-3 del Codi de consum, que resta redactat de la manera següent:

"2. Les infraccions qualificades com a lleus s'han de qualificar com a greus si hi concorre alguna de les circumstàncies següents:

"a) Que la quantia del perjudici produït com a conseqüència directa o indirecta de la infracció superi l'import màxim establert per a les sancions aplicables a les infraccions qualificades com a lleus.

"b) Que es reincideixi en la comissió d'una infracció lleu."

Article 128

Modificació de l'article 333-1 del Codi de consum

Es modifica l'apartat 1 de l'article 333-1 del Codi de consum, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les sancions aplicables a les infraccions que tipifica aquesta llei són les següents:

"a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 euros, en els graus que s'indiquen tot seguit:

"– Grau baix: fins a 3.000 euros.

"– Grau mitjà: entre 3.001 i 7.000 euros.

"– Grau alt: entre 7.001 i 10.000 euros.

"b) Per a les infraccions greus, una multa compresa entre 10.001 i 100.000 euros, en els graus que s'indiquen tot seguit:

"– Grau baix: entre 10.001 i 30.000 euros.

"– Grau mitjà: entre 30.001 i 70.000 euros.

"– Grau alt: entre 70.001 i 100.000 euros.

"Aquestes quantitats es poden ultrapassar fins a assolir el quíntuple del valor dels beneficis il·lícits obtinguts o dels perjudicis causats per la infracció i, si no n'hi ha, del valor dels béns o serveis objecte de la infracció.

"c) Per a les infraccions molt greus, una multa compresa entre 100.001 i 1.000.000 d'euros, en els graus que s'indiquen tot seguit:

"– Grau baix: entre 100.001 i 300.000 euros.

"– Grau mitjà: entre 300.001 i 700.000 euros.

"– Grau alt: entre 700.001 i 1.000.000 d'euros.

"Aquestes quantitats es poden ultrapassar fins a assolir el dècuple del valor dels beneficis il·lícits obtinguts o dels perjudicis causats per la infracció i, si no n'hi ha, del valor dels béns o serveis objecte de la infracció."

Article 129

Modificació de l'article 333-2 del Codi de consum

1. Es modifica la lletra a de l'apartat 3 de l'article 333-2 del Codi de consum, que resta redactada de la manera següent:

"a) La reparació o esmena total o parcial de manera diligent de les irregularitats o els perjudicis que han originat la incoació del procediment."

2. S'afegeixen dos apartats, el 7 i el 8, a l'article 333-2 del Codi de consum, amb el text següent:

"7. Les sancions s'han d'imposar en el grau màxim si en la comissió de les infraccions concorre alguna de les circumstàncies següents:

"a) Que s'hagin comès conscientment, deliberadament o sense complir els deures de diligència exigibles més elementals.

"b) Que es tracti d'una infracció continuada o d'una pràctica habitual.

"c) Que tinguin una alta repercussió en el mercat, de manera que afectin un nombre elevat de persones consumidores.

"d) Que vulnerin els principis del consum responsable.

"e) Que es tracti de pràctiques il·lícites del mateix tipus generalitzades en un sector determinat.

"f) Que comportin risc per a la salut o la seguretat de les persones consumidores, llevat que el risc formi part del tipus infractor.

"g) Que s'utilitzin fraudulentament marques o distintius oficials.

"8. Es poden determinar per reglament criteris objectius per a graduar les sancions d'acord amb els principis enumerats en els apartats 2, 3 i 4."

Article 130

Modificació de l'article 341-8 del Codi de consum

Es modifica la numeració de l'article 341-8 del Codi de consum, i el segon apartat 3 passa a ésser el 4.

Article 131

Modificació de la disposició transitòria quarta del Codi de consum

Es modifica l'apartat 1 de la disposició transitòria quarta del Codi de consum, que resta redactat de la manera següent:

"1. Mentre no es faci el desplegament reglamentari relatiu a les matèries a què fa referència la lletra c de la disposició final segona, és aplicable el que estableix el Decret 108/1997, del 29 d'abril, pel qual s'estableixen els òrgans competents en la imposició de sancions i altres mesures en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris, i en l'adopció de mesures per a garantir la seguretat dels productes destinats al mercat, d'acord amb les modificacions que en fa l'apartat 2."

Títol III

Àmbit sanitari

Capítol únic

Modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència

Article 132

Modificació de l'article 15 de la Llei 20/1985

Es modifica l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 20/1985, que resta redactat de la manera següent:

"2. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques en establiments, locals i altres espais autoritzats per a subministrar-ne i consumir-ne feta per mitjà d'ofertes que s'anuncien amb noms com "barra lliure", "2 × 1", "3 × 1", o altres de semblants, que incitin al consum abusiu o il·limitat."

Títol IV

Àmbit del territori

Capítol I

Modificació de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor

Article 133

Modificació de l'article 3 de la Llei 12/1987

Es modifica la lletra a de l'apartat 2.2 de l'article 3 de la Llei 12/1987, que resta redactada de la manera següent:

"a) Són regulars els que es presten d'acord amb uns itineraris i una periodicitat predeterminats."

Article 134

Modificació de l'article 6 de la Llei 12/1987

Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Són operadors de transport els qui en nom propi, per compte d'altri i mitjançant un preu o una retribució, organitzen, contracten i efectuen transport públic de viatgers per carretera en qualsevol de les modalitats establertes per aquesta llei, llevat dels serveis regulars interurbans."

Article 135

Modificació de l'article 16 de la Llei 12/1987

Es modifica l'article 16 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les concessions han d'ésser atorgades per l'òrgan de contractació d'acord amb la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic.

"2. Les concessions s'han d'atorgar per un període de temps determinat, que no pot superar els deu anys. En cas necessari, atenent les condicions d'amortització dels actius, la durada del contracte es pot perllongar la meitat del període original, com a màxim, si l'empresa operadora del servei públic aporta elements de l'actiu que siguin significatius amb relació a la totalitat dels actius necessaris per a prestar els serveis de transport de viatgers objecte del contracte de servei públic i que, alhora, estiguin relacionats de manera predominant amb aquests serveis."

Article 136

Modificació de la secció primera del capítol I del títol III de la Llei 12/1987

Es modifica la rúbrica de la secció primera del capítol I del títol III de la Llei 12/1987, que resta redactada de la manera següent:

"Secció primera. De les concessions de serveis regulars interurbans"

Article 137

Modificació de l'article 20 de la Llei 12/1987

Es modifica l'article 20 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Les concessions de serveis regulars interurbans només s'atorguen a les persones físiques o jurídiques que han accedit a la professió de transportista."

Article 138

Modificació de l'article 22 de la Llei 12/1987

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 22 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les concessions de serveis regulars interurbans no comporten dret de tanteig sobre altres línies o serveis regulars de transport regulats en l'àmbit d'aquesta llei."

2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 22 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"3. Es pot autoritzar excepcionalment, i per raons d'interès públic, la unificació de dues o més concessions de serveis regulars interurbans."

Article 139

Modificació de l'article 23 de la Llei 12/1987

Es modifica l'article 23 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Per a prestar un servei regular interurbà es poden utilitzar vehicles de la propietat del titular o arrendats. En qualsevol cas, els vehicles han de reunir les característiques exigides i el concessionari ha d'ésser directament responsable de la prestació i de l'organització del servei.

"2. El titular de més d'una concessió de servei regular interurbà pot utilitzar indistintament els vehicles adscrits a qualsevol de les concessions. Així mateix, i amb autorització prèvia, es poden utilitzar vehicles afectes a concessions de diferents titulars per a fer els itineraris sense solució de continuïtat en el recorregut, i amb salvaguarda dels tràfics de tercers.

"3. Entre les condicions de la concessió de servei regular interurbà s'han d'incloure el nombre mínim i les característiques de capacitat, idoneïtat i seguretat dels vehicles que hi són adscrits.

"S'han de determinar també les condicions que el concessionari pot modificar lliurement, per a adaptar millor el servei a les necessitats dels usuaris. Per reglament s'han d'establir la forma i l'antelació mínima amb què el concessionari ha de comunicar a l'Administració les modificacions que vol introduir en la prestació dels serveis.

"L'Administració pot rebutjar les modificacions de lliure decisió del concessionari per causes d'interès públic."

Article 140

Modificació de l'article 32 de la Llei 12/1987

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 32 de la Llei 12/1987, amb el text següent:

"3. Excepcionalment, es poden autoritzar serveis discrecionals amb reiteració d'itinerari o sense i cobrament individual en la forma i les condicions que es determinin per reglament. En aquest supòsit, el transcurs del termini fixat sense resoldre i notificar la sol·licitud produeix efectes desestimatoris."

Article 141

Derogació de diversos preceptes de la Llei 12/1987

Es deroguen els articles 15, 21.1, 21.2, 24, 25, 26, 27, 28, 30.3, 34.2 i 37.2, i la lletra b de l'apartat 2 de l'article 43 de la Llei 12/1987.

Article 142

Modificació de l'article 42 de la Llei 12/1987

Es modifica l'article 42 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. No es poden atorgar concessions de serveis regulars interurbans que comporten la reiteració d'unes altres de ja existents.

"2. L'Administració de la Generalitat, en allò que afecta els trànsits pel seu territori, ha de coordinar els transports de la seva titularitat i els estatals quan els itineraris d'aquests passen pel territori de Catalunya."

Article 143

Modificació de l'article 43 de la Llei 12/1987

Es modifica la lletra e de l'apartat 2 de l'article 43 de la Llei 12/1987, que resta redactada de la manera següent:

"e) Pot autoritzar les empreses ferroviàries a obrir despatxos amb la finalitat exclusiva de proporcionar servei ferroviari a localitats situades a una distància no superior a cinc quilòmetres de l'estació més propera, de la qual s'ha de considerar que formen part, a tots els efectes. El servei entre el despatx i l'estació a què estigui vinculat s'ha d'oferir, amb caràcter previ, als concessionaris de serveis interurbans que hi pugui haver en el trajecte abans de l'establiment del despatx, el qual no ha d'ésser obstacle perquè hi pugui haver també entre els mateixos punts un servei anàleg per carretera, sense combinació amb el ferrocarril."

Article 144

Modificació de l'article 48 de la Llei 12/1987

Es modifica l'article 48 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. L'Administració ha de fixar les tarifes dels serveis regulars, que s'han de configurar amb l'objectiu d'assegurar la qualitat i la seguretat del servei, han de cobrir-ne el cost real, inclosos l'amortització i un benefici empresarial raonable, i han de tenir en compte el que disposa la política general de preus en matèria de transport.

"2. Els plecs de clàusules d'explotació de les concessions dels serveis regulars han d'especificar les tarifes que s'han de cobrar als usuaris, amb el desglossament dels factors constitutius de les tarifes i els procediments per a revisar-les, i també, si escau, la tarifa mitjana ponderada si el servei forma part d'un sistema tarifari integrat.

"3. Les tarifes s'han de revisar de manera individual o general, com a mínim un cop l'any, per decisió de l'Administració, a iniciativa seva o a petició del titular de la concessió o de les associacions empresarials respectives, si l'evolució dels costos ha alterat l'equilibri econòmic del servei.

"4. En els serveis de transport integrats tarifàriament, la gamma de títols de transport i els preus poden ésser fixats per la corresponent autoritat territorial de la mobilitat."

Article 145

Modificació de l'article 56 de la Llei 12/1987

Es modifica l'apartat 1 de l'article 56 de la Llei 12/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les infraccions lleus són sancionades amb apercebiment o una multa de fins a 300 euros; les greus, amb una multa de 301 a 1.400 euros, i les molt greus, amb una multa de 1.401 a 3.000 euros. Si la persona interessada fa efectiva de manera voluntària la sanció en el termini d'un mes a comptar de la data de la notificació de l'expedient sancionador, la quantia de la sanció es redueix en un 25%."

Article 146

Derogació de l'article 62 de la Llei 12/1987

Es deroga l'article 62 de la Llei 12/1987.

Article 147

Addició de la disposició addicional cinquena a la Llei 12/1987

S'afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 12/1987, amb el text següent:

"Cinquena

"Els empleats de les empreses operadores de serveis de transport públic regular, en els actes de servei i en els actes motivats per aquests, tenen la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions, especialment les de vigilància immediata de l'observança, pels usuaris i per tercers en general, de les regles que estableixen les lleis i els reglaments. Aquests empleats han d'exercir les funcions inspectores corresponents i han de donar compte de les infraccions detectades als òrgans administratius competents."

Capítol II

Modificació de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge

Article 148

Modificació de l'article 3 de la Llei 18/2007

Es modifica la lletra l de l'article 3 de la Llei 18/2007, que resta redactada de la manera següent:

"l) Habitatge amb activitats econòmiques: l'habitatge que no és domicili habitual i permanent i que s'utilitza per a l'obtenció de rendiments d'activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable."

Article 149. Modificació de l'article 5 de la Llei 18/2007

Es modifica la lletra b de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 18/2007, que resta redactada de la manera següent:

"b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada."

Article 150

Modificació de l'article 9 de la Llei 18/2007

1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 9 de la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

"3. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'habitatge, ha de determinar la composició i el funcionament del Consell Assessor de l'Habitatge, el qual ha de posar en coneixement del Govern els acords rellevants en matèria d'habitatge.

"4. En el Consell Assessor de l'Habitatge hi han d'estar representats: l'Administració de la Generalitat i l'Administració local; els consumidors i usuaris; el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; els agents socials sindicals i empresarials; les associacions de veïns; els col·lectius professionals d'arquitectes, aparelladors, enginyers i enginyers tècnics industrials, entre altres; els col·lectius empresarials vinculats a la construcció i la promoció d'habitatges i els agents vinculats al sector de l'habitatge; les associacions de promotors públics d'habitatges; la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya, i les organitzacions sense ànim de lucre que es dediquin principalment a la promoció del dret a l'habitatge de col·lectius desfavorits."

2. S'afegeix un apartat, el 4 bis, a l'article 9 de la Llei 18/2007, amb el text següent:

"4 bis. El conseller o consellera del departament competent en matèria d'habitatge pot resoldre la creació dins del Consell Assessor de l'Habitatge de grups de treball específics per al tractament de temes concrets, i determinar-ne la composició, que pot incloure persones o entitats que no formin part del Consell Assessor, en funció de la matèria que es tracti."

Article 151

Modificació de l'article 12 de la Llei 18/2007

1. Es deroguen els apartats 4 i 6 de l'article 12 de la Llei 18/2007.

2. Es modifica l'apartat 5 de l'article 12 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"5. El Pla territorial sectorial d'habitatge ha de delimitar les àrees del territori que poden contenir àmbits susceptibles d'ésser declarades pel mateix Pla o bé pels plans locals d'habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, als efectes de l'aplicació del que estableix l'article 73.1. Per a la determinació d'aquestes àrees, el Pla territorial sectorial d'habitatge ha de tenir en compte els criteris següents: la proporció de persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i la quantitat d'habitatges disponibles i de sòl urbanitzable disponible, la densitat demogràfica de la zona, la necessitat d'habitatge derivada de les característiques geogràfiques o econòmiques i els preus dels lloguers a la zona."

3. Es modifica l'apartat 10 de l'article 12 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"10. El Govern pot establir una línia de finançament específica que concreti la inversió de la Generalitat per fer efectives les mesures i per atendre els requeriments amb càrrega econòmica que determini el Pla territorial sectorial d'habitatge."

Article 152

Modificació de l'article 14 de la Llei 18/2007

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"1. Els ajuntaments amb plans locals d'habitatge aprovats o amb un programa d'actuació urbanística municipal amb un contingut equiparable han de tenir un tracte preferent a l'hora de concertar polítiques d'habitatge amb l'Administració de la Generalitat quan comportin que aquesta aporti recursos econòmics."

2. Es deroga l'apartat 7 de l'article 14 de la Llei 18/2007.

Article 153

Modificació de l'article 17 de la Llei 18/2007

Es deroguen els apartats 2 i 4 de l'article 17 de la Llei 18/2007.

Article 154

Modificació de l'article 18 de la Llei 18/2007

Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"1. Els municipis que estan obligats segons la legislació urbanística a fer reserves per a la construcció d'habitatges amb protecció pública també han de qualificar terrenys i preveure reserves destinades al sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics que estableix la dita legislació, per a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d'acolliment, d'assistència residencial o d'emancipació que resultin de la memòria social."

Article 155

Modificació de l'article 19 de la Llei 18/2007

Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l'article 19 de la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

"Article 19. Habitatges amb activitats econòmiques

"1. Els habitatges amb activitats econòmiques, definits per l'article 3.l, han de disposar dels títols habilitants corresponents al tipus d'activitat. La manca d'aquests títols pot donar lloc a l'adopció de les mesures d'intervenció o sancionadores que estableixin les ordenances municipals o la normativa sectorial corresponent.

"2. Les administracions competents han d'impulsar polítiques orientades a evitar la utilització il·legal d'habitatges amb activitats econòmiques. Amb aquesta finalitat, han d'aprovar programes d'inspecció i han de vetllar perquè aquests habitatges tinguin els títols habilitants corresponents."

Article 156

Derogació de l'article 21 de la Llei 18/2007

Es deroga l'article 21 de la Llei 18/2007.

Article 157

Modificació de l'article 22 de la Llei 18/2007

Es modifica l'apartat 3 de l'article 22 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"3. Els edificis plurifamiliars de nova construcció han de tenir ascensor si no són directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, excepte en els casos d'impossibilitat tècnica o econòmica regulats per reglament. A aquests efectes, per a determinar la condició d'edifici plurifamiliar no es computen els habitatges de la planta d'accés."

Article 158

Modificació de l'article 26 de la Llei 18/2007

1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"3. La cèdula d'habitabilitat és el document que han d'exigir les empreses subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis, per a la contractació de serveis i subministraments a l'habitatge. En el cas d'habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació, el document exigible és la qualificació definitiva."

2. Es modifica l'apartat 5 de l'article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"5. La cèdula d'habitabilitat és atorgada pel departament competent en matèria d'habitatge, sens perjudici que en pugui delegar l'atorgament en els ens locals. En cap cas no es pot atorgar la cèdula d'habitabilitat si no es compleixen les condicions tècniques legalment exigides per la normativa d'habitabilitat."

3. S'afegeix un apartat, el 5 bis, a l'article 26 de la Llei 18/2007, amb el text següent:

"5 bis. L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat implica exclusivament que l'habitatge compleix els requisits tècnics d'habitabilitat de la normativa vigent i no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística. Per a protegir els drets dels adquirents, quan en la tramitació de la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat es posi de manifest que l'ús d'un immoble com a habitatge pot no adequar-se a la legalitat urbanística, s'ha de fer constar aquesta circumstància en el document d'atorgament de la cèdula, i el fedatari públic ho ha de posar en coneixement de l'adquirent en el moment d'autoritzar el document de transmissió."

4. Es modifica l'apartat 7 de l'article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"7. Els habitatges amb activitats econòmiques es consideren habitatges a efectes de l'exigència de la cèdula d'habitabilitat."

Article 159

Modificació de l'article 27 de la Llei 18/2007

Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l'article 27 de la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

"Article 27. La llicència d'obres d'edificació i les condicions de qualitat del parc immobiliari

"La llicència d'obres d'edificació garanteix que el projecte compleix les condicions de qualitat de l'habitatge i de l'edifici d'habitatges que estableix l'article 22."

Article 160

Modificació de l'article 28 de la Llei 18/2007

Es modifica l'apartat 5 de l'article 28 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"5. Els informes d'inspecció s'han de lliurar a l'Administració perquè aquesta determini, mitjançant el certificat d'aptitud i amb la col·laboració del col·legi professional corresponent, si l'edifici és apte per a ésser usat com a habitatge."

Article 161

Modificació de l'article 42 de la Llei 18/2007

Es deroguen els apartats 6 i 7 de l'article 42 de la Llei 18/2007.

Article 162

Modificació de l'article 71 de la Llei 18/2007

Es modifiquen la rúbrica i el contingut de l'article 71 de la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

"Article 71. Propietat compartida

"1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per propietat compartida cadascuna de les formes d'accés a l'habitatge protegit intermèdies entre el lloguer i la propietat que impliquen la transmissió a l'adquirent del domini d'una part de l'habitatge i la retenció de la resta per part d'una tercera persona.

"2. La figura de la propietat compartida pot implicar o no la transmissió futura o progressiva i per fases a l'adquirent del ple domini sobre l'habitatge.

"3. A la part de l'habitatge no transmesa es poden aplicar els corresponents ajuts protegits per al lloguer, segons el que estableixin les disposicions reguladores dels ajuts per a aquestes tipologies d'habitatge.

"4. Les administracions públiques poden participar en l'adquisició de propietats compartides."

Article 163

Modificació de l'article 72 de la Llei 18/2007

S'afegeix un apartat, el 9, a l'article 72 de la Llei 18/2007, amb el text següent:

"9. Les actuacions susceptibles d'ésser protegides de conformitat amb l'article 68 que tinguin per finalitat l'allotjament, en règim d'arrendament, de persones o unitats de convivència amb necessitats d'habitatge es poden beneficiar del sistema de prestacions que regula el present article i, a més, d'altres tipus d'ajuts adreçats a les persones amb dificultats en el pagament del lloguer, de conformitat amb les disposicions i el finançament dels plans d'habitatge."

Article 164

Modificació de l'article 73 de la Llei 18/2007

Es modifica l'apartat 1 de l'article 73 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"1. Per a fer efectiu el dret a l'habitatge a tot el territori de Catalunya, els municipis inclosos en àrees declarades pel Pla territorial sectorial d'habitatge com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada han de disposar, en el termini de vint anys, d'un parc mínim d'habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d'habitatges principals existents, tal com els defineix l'article 3, considerant les circumstàncies pròpies de cada municipi i d'acord amb el calendari que sigui establert per reglament."

Article 165

Modificació de l'article 78 de la Llei 18/2007

Es modifica l'apartat 5 de l'article 78 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"5. Els habitatges amb protecció oficial no es poden desqualificar per interès del propietari o propietària adquirent de l'habitatge. La desqualificació només és possible, en sòls no qualificats urbanísticament per a ésser destinats a protecció oficial, per raons d'interès públic vinculades a les necessitats de l'habitatge, prèviament justificades i aprovades pel departament competent en matèria d'habitatge, amb el reintegrament previ dels ajuts percebuts i amb els interessos legals que corresponguin."

Article 166

Modificació de l'article 79 de la Llei 18/2007

Es modifica l'article 79 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"Article 79. Termini de qualificació

"En la reglamentació sobre els habitatges amb protecció oficial, el Govern ha de ponderar, adequar i distingir el termini de qualificació i les possibilitats de desqualificació atenent la importància i el tipus dels ajuts percebuts i el fet que els terrenys o els immobles hagin estat reservats o no pel planejament urbanístic per a ésser destinats a habitatge amb protecció oficial."

Article 167

Modificació de l'article 81 de la Llei 18/2007

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 81 de la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

"3. Els beneficiaris d'habitatges amb protecció oficial han de complir els requisits de nivells màxims i mínims d'ingressos que en cada moment determinin els plans d'habitatge, i no disposar d'altres habitatges en propietat amb les excepcions i les condicions excepcionals que estableixin els plans d'habitatge per als col·lectius de persones que necessiten una protecció especial.

"4. Els propietaris d'habitatges amb protecció oficial no en poden adquirir d'altres en el termini de cinc anys des de l'adquisició de l'habitatge protegit, encara que no els destinin a residència habitual o permanent."

Article 168

Modificació de l'article 92 de la Llei 18/2007

Es modifica l'apartat 2 de l'article 92 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"2. Per accedir a un habitatge amb protecció oficial s'ha d'estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial. S'exceptuen d'aquest requisit les adjudicacions destinades a fer front a les situacions d'emergència en el marc de les prestacions que corresponen als serveis d'assistència i benestar socials."

Article 169

Modificació de l'article 94 de la Llei 18/2007

Es modifica la lletra d de l'article 94 de la Llei 18/2007, que resta redactada de la manera següent:

"d) Constituir la base operativa per a adjudicar els habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer, sigui en primeres o posteriors adjudicacions d'habitatges protegits amb aquest règim."

Article 170

Modificació de l'article 95 de la Llei 18/2007

1. Es modifica la lletra b de l'apartat 3 de l'article 95 de la Llei 18/2007, que resta redactada de la manera següent:

"b) Acreditar que els futurs titulars de l'habitatge, o la unitat de convivència, compleixen uns determinats límits d'ingressos, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. En el cas de l'habitatge de lloguer, el fet que el reglament no exigeixi uns ingressos mínims al sol·licitant o la sol·licitant d'un habitatge per a inscriure's en el Registre no implica que no se li puguin exigir en el moment d'adjudicar-l'hi."

2. Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'article 95 de la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

"4. Per a tenir dret a ésser inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial, s'ha d'acreditar la necessitat d'habitatge. Hi ha necessitat d'habitatge si els sol·licitants, o els membres de la unitat de convivència, no disposen de manera efectiva d'un habitatge adequat en propietat, amb dret de superfície o en usdefruit, o bé si llur patrimoni no els permet d'accedir-hi, en la data de sol·licitud de la inscripció en el Registre, i en la resta de supòsits que s'estableixin per reglament.

"5. El reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial ha d'establir les fórmules de cessió de l'habitatge inadequat a l'Administració com a requisit per a accedir a un habitatge amb protecció oficial."

3. Es modifica l'apartat 7 de l'article 95 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"7. Les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial tenen dret a optar a l'adjudicació d'un habitatge amb protecció oficial segons les condicions específiques que es determinin per a cada promoció i d'acord amb els principis, els procediments i els criteris que estableix aquesta llei. La inscripció, per si mateixa, no dóna lloc a cap altre dret ni comporta l'adjudicació automàtica de cap habitatge amb protecció oficial."

Article 171

Modificació de l'article 99 de la Llei 18/2007

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 99 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"2. Les resolucions d'inici dels procediments d'adjudicació en promocions d'iniciativa pública han d'establir una reserva sobre el nombre total d'habitatges de les promocions per a destinar-la a contingents especials de conformitat amb les necessitats de cada municipi i dur a terme accions positives respecte a les persones i els col·lectius vulnerables amb risc d'exclusió social."

2. Es deroguen els apartats 3 i 4 de l'article 99 de la Llei 18/2007.

Article 172

Modificació de l'article 101 de la Llei 18/2007

Es modifica l'article 101 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"Article 101. Procediment d'adjudicació

"1. Els promotors d'habitatges amb protecció oficial gestionen el procés d'adjudicació per compte propi i d'acord amb els principis de concurrència, transparència i objectivitat. En el cas d'habitatges protegits en règim de lloguer o en segones i posteriors transmissions, els promotors han de prendre inicialment com a base per a l'adjudicació la llista de sol·licitants que proporcioni el Registre i, si hi ha vacants o renúncies, poden adjudicar els habitatges a altres interessats, d'acord amb els principis de publicitat i transparència.

"2. Els promotors han de donar publicitat al procediment d'adjudicació, mitjançant un anunci que ha de recollir, com a mínim, els aspectes següents:

"a) El nombre i l'emplaçament dels habitatges.

"b) L'àmbit geogràfic de la demanda que s'ha de satisfer.

"c) Els contingents especials de reserva d'habitatges per a finalitats específiques, d'acord amb el que estableix aquesta llei.

"d) La superfície útil dels habitatges.

"e) Les condicions generals relatives al règim econòmic, al finançament i a qualsevol altra circumstància que s'hagi de tenir en compte en l'adjudicació.

"f) L'especificació de si es transmet la propietat de l'habitatge; si es lloga, amb opció de compra o sense; si se'n cedeix l'ús, concretant la modalitat de cessió, o si es transmet qualsevol altre dret sobre l'habitatge, d'acord amb el que estableix l'article 80.

"3. Els promotors han de comunicar al departament competent en matèria d'habitatge, prèviament a l'inici del procés, les condicions específiques de cada promoció, amb la finalitat que l'Administració pugui fer les comprovacions relatives a la publicitat i la transparència del procediment. Aquesta comunicació també s'ha de fer a l'ajuntament corresponent, perquè en tingui coneixement.

"4. Els promotors han de comunicar al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial les adjudicacions fetes sobre la base de les condicions i els requeriments específics de cada promoció.

"5. El sistema de selecció dels adjudicataris és el següent:

"a) Els habitatges inclosos en el contingent general que estableix l'article 100 s'han d'adjudicar mitjançant un sistema de concurrència, transparència i objectivitat.

"b) Els habitatges inclosos en els contingents especials de reserva que estableix l'article 99 s'han d'adjudicar d'acord amb les circumstàncies personals i de la unitat de convivència.

"6. En zones d'escassa demanda o de necessitat d'atenció a col·lectius determinats, amb l'acreditació prèvia d'aquesta situació, l'Administració local, d'acord amb el departament competent en matèria d'habitatge, pot autoritzar que els habitatges s'adjudiquin d'acord amb el procediment que estableix l'article 103."

Article 173

Modificació de l'article 102 de la Llei 18/2007

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 102 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"2. Les societats cooperatives d'habitatges han de comunicar a l'òrgan gestor del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial la llista de socis inscrits a la promoció o la fase als quals es pretén adjudicar els habitatges. La relació de socis ha d'estar ordenada per a establir amb claredat la preferència en l'adjudicació de l'habitatge. Els socis han de constar com a inscrits en el Registre."

2. Es modifica l'apartat 4 de l'article 102 de la Llei 18/2007, que resta redactat de la manera següent:

"4. L'òrgan gestor del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial ha de verificar que els integrants de la llista consten inscrits en el Registre. En el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada de la llista en el Registre, aquest s'ha de pronunciar de manera expressa. Si no ho fa, s'entén que el silenci és positiu i que la llista presentada és vàlida a l'efecte de la posterior adjudicació."

3. Es modifiquen els apartats 6 i 7 de l'article 102 de la Llei 18/2007, que resten redactats de la manera següent:

"6. Les persones que siguin donades de baixa de la societat cooperativa d'habitatges per qualsevol de les causes que estableix la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, només es poden substituir seguint l'ordre de la llista de reserves de què disposi la cooperativa.

"7. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot formalitzar convenis de col·laboració amb les societats cooperatives d'habitatges, per a concretar les modalitats de promoció i fer compatibles els criteris i els procediments d'adjudicació dels habitatges que estableixi el Govern, amb els principis i les disposicions de la Llei 18/2002."

Article 174

Modificació de l'article 123 de la Llei 18/2007

1. Es modifica la lletra d de l'apartat 1 de l'article 123, que resta redactada de la manera següent:

"d) La inexactitud o la falsedat en els documents, les certificacions o els informes tècnics necessaris per a obtenir una resolució administrativa amb reconeixement de drets econòmics, de protecció o d'habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica, comeses pels promotors, els constructors o la direcció facultativa de les obres d'edificació o rehabilitació d'habitatges, i incloses en els supòsits dels certificats d'habitabilitat elaborats pels tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d'habitabilitat."

2. Es deroga la lletra g de l'apartat 3 de l'article 123 de la Llei 18/2007.

Article 175

Modificació de l'article 124 de la Llei 18/2007

Es modifica la lletra i de l'apartat 1 de l'article 124 de la Llei 18/2007, que resta redactada de la manera següent:

"i) Destinar un habitatge a una activitat econòmica sense disposar del títol habilitant pertinent."

Article 176

Modificació de l'article 132 de la Llei 18/2007

Es modifica la lletra a de l'article 132, que resta redactada de la manera següent:

"a) L'habitatge ha de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent o, en el cas d'habitatges amb protecció oficial, de la qualificació definitiva. Aquests documents s'han de lliurar als adquirents o usuaris. En el supòsit de transmissió d'habitatges que no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa d'aquesta obligació dels transmitents en els supòsits següents:

"Primer. Quan l'habitatge usat o preexistent hagi d'ésser objecte de rehabilitació o d'enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l'exoneració comporta l'obligació de presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès per un tècnic competent en què s'acrediti que l'habitatge pot obtenir la cèdula d'habitabilitat un cop executades les obres de rehabilitació necessàries per a complir la normativa tècnica d'habitabilitat.

"Segon. Quan el destí de l'immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el de l'ús com a habitatge, si el transmitent i l'adquirent ho reconeixen de manera expressa.

"Tercer. Quan es compleixi qualsevol altre supòsit d'exoneració que es determini per reglament."

Article 177

Modificació de l'article 135 de la Llei 18/2007

S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 135 de la Llei 18/2007, amb el text següent:

"5. En els supòsits a què fa referència l'apartat primer de l'article 132.a, els registradors han de fer constar, en una nota marginal en la inscripció, que l'habitatge transmès resta subjecte a l'execució de les obres de rehabilitació o d'enderrocament. Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de la cèdula d'habitabilitat, un cop finalitzades les obres de rehabilitació, o amb la certificació municipal acreditativa de l'enderrocament realitzat."

Article 178

Derogació de la disposició addicional sisena de la Llei 18/2007

Es deroga la disposició addicional sisena de la Llei 18/2007.

Article 179

Addició de la disposició transitòria novena a la Llei 18/2007

S'afegeix una disposició transitòria, la novena, a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, amb el text següent:

"Novena. Termini de protecció

"Mentre no s'aprovi el reglament que desplegui el règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial, el termini de qualificació dels habitatges que es qualifiquin provisionalment a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta llei és de trenta anys o el que estableixi la reglamentació vigent en matèria d'ajuts i finançament per a la promoció. El termini es compta a partir de la data de qualificació definitiva."

Disposició addicional

Delimitacions del Decret 379/2006, del 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials

Es faculta el departament competent en matèria de comerç perquè:

a) Identifiqui i delimiti les concentracions comercials existents en el moment de l'entrada en vigor del Decret 379/2006, del 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials, però que no hi foren incloses. La resolució que reconegui aquestes concentracions, que se sotmet al règim jurídic de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pot comportar llur assimilació a la trama urbana consolidada a efectes de l'ordenació dels equipaments comercials a partir del moment de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La delimitació s'ha de divulgar per mitjà del web del departament.

b) Comprovi, si s'escau, l'adequació de les delimitacions fixades pel Decret 379/2006 a la realitat anterior al moment de l'entrada en vigor del Decret. La resolució que acordi la revisió, que se sotmet al règim jurídic de la Llei 26/2010, s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la nova delimitació s'ha de divulgar per mitjà del web del departament. A partir d'aquest moment, la modificació corresponent del perímetre de la concentració és efectiva a l'efecte de la seva assimilació a la trama urbana consolidada.

Disposicions transitòries

Primera. Règim jurídic aplicable als expedients relatius a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació

1. Els procediments relatius a activitats incloses en l'annex I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació resten subjectes al règim de llicència se sotmeten al règim legal vigent en el moment de l'inici del procediment.

2. Els procediments relatius a activitats incloses en l'annex II de la Llei 20/2009 iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació resten subjectes al règim de comunicació es resolen mitjançant la notificació a la persona interessada que l'activitat queda sotmesa al dit règim.

Segona. Règim transitori aplicable a la Llei 20/2009 amb relació a les actuacions de control periòdiques de les activitats ramaderes

1. Les activitats ramaderes que disposen d'autorització ambiental en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació queden incloses en l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, mantenen el règim de control establert per l'autorització atorgada.

2. Les activitats ramaderes que disposen de llicència ambiental en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació i que amb la nova regulació queden incloses en l'annex III de la Llei 20/2009 resten subjectes al règim de control de les activitats sotmeses a comunicació que estableix l'article 73 si acrediten disposar d'acta favorable obtinguda en el control inicial i en el darrer control periòdic fet d'acord amb la llicència atorgada. En cas contrari, mantenen el règim de control que estableix aquesta llicència.

Tercera. Règim transitori aplicable a la Llei 8/2004, d'horaris comercials, amb relació a les exclusions del règim general dels horaris comercials dels establiments comercials situats en municipis turístics

1. Totes les excepcions en matèria d'horaris comercials derivades de la qualificació de municipi turístic als efectes d'horaris comercials que es troben vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'horaris comercials, s'extingeixen en el termini fixat per la resolució d'atorgament de l'excepció o, si no s'hi especifica cap termini, al cap de dos anys a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació.

2. Les excepcions a què fa referència l'apartat 1 es poden prorrogar successivament, per mitjà d'una declaració responsable, sempre que continuïn vigents els requisits que van determinar la qualificació del municipi com a turístic a efectes d'horaris comercials i així es declari. La durada de cadascuna de les pròrrogues és de quatre anys. En els supòsits en què la resolució inicial d'atorgament de l'excepció no hagi establert un període de vigència, també es poden prorrogar per períodes de quatre anys sempre que continuïn vigents els requisits que van determinar la qualificació del municipi com a turístic a efectes d'horaris comercials i així es declari per mitjà d'una declaració responsable.

Quarta. Règim transitori aplicable a la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, amb relació a les cèdules d'habitabilitat

Mentre no s'aprovi el reglament que ha de desplegar les modificacions que estableix aquesta llei de modificació en matèria d'habitabilitat per a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat per a habitatges construïts posteriorment a l'any 1984 que no disposin d'una cèdula inicialment atorgada per la Generalitat han d'ésser tramitades pel procediment establert per a la cèdula de primera ocupació i complir les condicions d'habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció.

Cinquena. Règim transitori aplicable al text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, amb relació al manteniment temporal de la composició del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya

Fins que el Govern no determini el nombre i la distribució de les vocalies del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya a què fa referència l'article 60.1.c del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, modificat per l'article 11 d'aquesta llei de modificació, el Consell manté la composició que té en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació.

Sisena. Règim aplicable a la derogació de determinats apartats de l'article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

1. La derogació de la lletra b de l'apartat 3 i del segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, no afecta les sol·licituds presentades abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei per a emplaçaments amb planejament urbanístic general vigent o en tràmit en el moment de la derogació, i a les que, si s'escau, s'aplicarà el concepte de municipi assimilable delimitat per aquesta mateixa llei.

2. L'entrada en vigor d'aquesta derogació queda diferida en un mes per a les sol·licituds relatives a municipis reconeguts per aquesta llei com a assimilables, d'acord amb el que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang normatiu igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei o la contradiguin, i específicament les següents:

a) Decret 203/1990, del 3 de juliol, de reorganització de la Comissió de Transports de Catalunya.

b) Decret 84/1991, del 8 d'abril, pel qual es modifica el Decret 203/1990, del 3 de juliol, de reorganització de la Comissió de Transports de Catalunya.

c) L'article 236.2 i la disposició addicional sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, del 18 de juliol.

d) Decret 7/2010, del 26 de gener, del Registre Administratiu de Contractes de Conreu.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 29 de desembre de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Font d'informació: DOGC núm. 6035, de 30/11/2011

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.