Normativa d' urbanisme

Decret relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat, 466/2004, de 28 de desembre

Escrit per Octavio Redondo.

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, regula en el seu capítol II els instruments de planificació que han de concretar, per a l' àmbit territorial que en cada cas els correspongui, l'aplicació dels objectius de mobilitat de la Llei mitjançant l'establiment de directrius, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control.

Mitjançant aquest Decret s'estableix el procediment per a l'elaboració i tramitació de les directrius nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat i els plans específics, d'acord amb el que preveuen els articles 6, 7 i 8 de la Llei esmentada.

D'altra banda, la Llei de la mobilitat crea en el seu article 21 el Consell Català de la Mobilitat, adscrit al departament competent en matèria d' infraestructures de mobilitat i serveis de transport, com a òrgan consultiu, assessor i de concertació i participació de les administracions, els organismes, les corporacions, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.

Pel que fa a la composició, l'estructura i el règim de funcionament del Consell, el precepte esmentat determina que s'han d'establir per reglament. En compliment d'aquesta previsió legal, aquest Decret té per objecte la determinació d'aquests i altres aspectes que configuren el règim jurídic d'aquest òrgan.

Així mateix, quant a la seva composició, el Decret garanteix, en els termes que assenyala la Llei de la mobilitat, la participació de totes les administracions amb competències en matèria de mobilitat, de les organitzacions empresarials i sindicals, de les organitzacions representatives dels consumidors i els usuaris i, en general, de les entitats cíviques i socials.

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Aspectes generals

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és determinar el procediment per a l'elaboració i tramitació de les directrius nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat i els plans específics, d'acord amb el que preveuen els articles 6, 7 i 8 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i regular el Consell de la Mobilitat, creat per la Llei esmentada.

Capítol II

Els instruments de planificació

Article 2

Els instruments de planificació

2.1  Els instruments de planificació, d'acord amb el que estableix l'article 5.1 de la Llei de la mobilitat, han de concretar, per a l'àmbit territorial que en cada cas els correspongui, l'aplicació dels objectius de mobilitat de la Llei de mobilitat mitjançant l'establiment de directrius, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control, tot incorporant-hi indicadors de gènere i la perspectiva de les dones. Així mateix, tots els indicadors i dades que facin referència a persones es desglossaran per sexes i edats.

2.2  En les determinacions dels diversos instruments de planificació s'ha de tenir present el transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda i, en concret, s'ha de vetllar pel compliment de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

2.3  De conformitat amb el que estableix l'article 17 de la Llei de la mobilitat, els instruments de planificació a què es refereix aquest capítol s'han de sotmetre a una avaluació estratègica ambiental, d'acord amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge i amb el que estableix la legislació comunitària.

Article 3

Elaboració i tramitació de les directrius nacionals de mobilitat

3.1  Les directrius nacionals de mobilitat, d'acord amb el que estableix l'article 6 de la Llei de la mobilitat, constitueixen el marc orientatiu per a l'aplicació dels objectius de mobilitat d'aquesta, mitjançant l'establiment d'orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. Aquestes directrius han d'establir la relació entre la mobilitat terrestre i la resta de mitjans, marítims i aeris, i els serveis necessaris perquè funcionin. També han d'establir la relació entre l'ús del sòl i l'oferta de transport públic i col·lectiu. Així mateix, han d'establir els indicadors de gènere adients per tal de garantir l'adequació de la planificació de les polítiques de mobilitat a la diversitat d'activitats i necessitats d'organització de la vida quotidiana.

3.2  Les directrius nacionals de mobilitat s'apliquen a tot el territori de Catalunya i tenen la naturalesa de Pla territorial sectorial.

3.3  L'elaboració del projecte de les directrius nacionals de mobilitat correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb la col·laboració d'altres departaments de la Generalitat les competències dels quals puguin quedar afectades i de les organitzacions associatives dels ens locals.

Un cop elaborat el projecte aquest s'ha de sotmetre a informació pública, per un període mínim d'un mes, mitjançant l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix aquest projecte s'ha de sotmetre a informe, per un període mínim de dos mesos, de la resta de departaments de la Generalitat les competències dels quals puguin quedar afectades, de l'Administració General de l'Estat, de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, dels ajuntaments de Catalunya, de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i dels organismes i les entitats representatives en l'àmbit de la mobilitat. A l'objecte que tots els ajuntaments catalans puguin emetre el seu informe, el projecte els serà tramès per mitjans telemàtics.

3.4  Un cop incorporades al projecte les observacions formulades en la informació pública i institucional que es considerin adients, el projecte resultant s'ha de sotmetre, de forma simultània, als informes del Consell de la Mobilitat, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.

3.5  El projecte de les directrius nacionals de la mobilitat, amb les adaptacions que s'estimin adients com a resultat dels informes emesos pels organismes esmentats a l'apartat anterior, serà sotmès pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques a l'aprovació del Govern.

3.6  Un cop el Govern hagi aprovat les directrius nacionals de mobilitat, aquest ha de donar compte d'aquesta aprovació al Parlament, de conformitat amb el que preveu l'article 6.4 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

3.7  La revisió de les directrius nacionals de mobilitat s'ha de dur a terme, com a mínim, cada sis anys, d'acord amb el procediment establert en aquest article.

Article 4

Elaboració i tramitació dels plans directors de mobilitat

4.1  De conformitat amb l'article 7 de la Llei de la mobilitat, els plans directors de mobilitat, tenen per objecte el desenvolupament territorialitzat de les directrius nacionals de mobilitat, amb el contingut mínim que estableix l'apartat tercer del precepte esmentat i l'estudi de viabilitat en els termes que preveu l'article 16.2 de la Llei de mobilitat.

4.2  L'elaboració dels projectes dels plans directors de mobilitat correspon a l'autoritat territorial de la mobilitat de l'àmbit corresponent o, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, al consell comarcal, si l'àmbit coincideix amb el de la comarca o al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en la resta dels casos.

En els dos primers supòsits, amb caràcter previ a la informació pública institucional, el projecte ha de ser sotmès, als efectes de la seva adequació a les directrius nacionals de mobilitat, a l'aprovació inicial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que l'ha d'emetre en un termini de dos mesos.

El projecte elaborat s'ha de sotmetre a informació pública, per un període mínim d'un mes, mitjançant l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix aquest projecte s'ha de sotmetre a informe, per un període mínim de dos mesos, dels ens locals afectats, dels organismes i les entitats representatives en l'àmbit de la mobilitat i dels departaments de la Generalitat les competències dels quals puguin quedar afectades.

4.3  Un cop incorporades al projecte les observacions formulades en la informació pública i institucional que es considerin adients, s'ha de sotmetre, de forma simultània, als informes del Consell de la Mobilitat, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.

4.4  El projecte de Pla director de mobilitat, amb les adaptacions que s'estimin adients com a resultat dels informes emesos pels organismes esmentats a l'apartat anterior, cal que el conseller de Política Territorial i Obres Públiques el sotmeti a l'aprovació del Govern.

4.5  La revisió dels plans directors de mobilitat s'ha de dur a terme sempre que es modifiquin les directrius nacionals de mobilitat i, en tot cas, cada sis anys, d'acord amb el procediment establert en aquest article.

Article 5

Elaboració i tramitació dels plans específics

5.1  Els plans específics tenen per objecte el desenvolupament sectorialitzat de les directrius nacionals de mobilitat, per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el cas de transport de persones com en el cas de transport de mercaderies.

5.2  L'elaboració i tramitació dels plans específics correspon a les autoritats territorials de mobilitat, en relació amb els mitjans o infraestructures de mobilitat del seu àmbit territorial

5.3  Correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l'elaboració dels plans específics en els supòsits següents:

a) quan afectin tot el territori de Catalunya.

b) quan el seu àmbit territorial afecti més d'una Autoritat Territorial de Mobilitat.

c) quan el seu àmbit territorial afecti només una Autoritat Territorial de Mobilitat però aquesta no estigui constituïda.

5.4  Els plans específics i llurs modificacions i revisions s'han de tramitar d'acord amb el procediment que estableixi la legislació sectorial que els hi resulti aplicable. En defecte d'aquesta normativa sectorial s'han de tramitar d'acord amb el procediment establert en l'article 3 d'aquest Decret.

5.5  L'aprovació dels plans específics que comprenen el conjunt de Catalunya correspon al Govern. En la resta dels casos l'aprovació correspon al conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

Capítol III

El Consell de la Mobilitat

Article 6

Naturalesa jurídica

El Consell de la Mobilitat, d'acord amb el que estableix l'article 21 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, és l'òrgan consultiu, assessor i de concertació i participació de les administracions, els organismes, les corporacions, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.

Article 7

Funcions

7.1  El Consell de la Mobilitat té les funcions següents, determinades per l'article 22 de la Llei 9/2003, de 13 de juny:

a) Proposar accions per a l'estudi de la mobilitat i de la demanda de serveis de transport per part de la ciutadania i els sectors econòmics. Totes les dades que es proposin per a l'estudi i demanda de serveis es desglossaran per sexes i edats.

b) Avaluar les accions empreses en matèria d'organització de la mobilitat de persones i mercaderies, prestant una atenció especial a les qüestions vinculades a la intermodalitat, i fer-ne el seguiment.

c) Informar sobre els instruments de planificació en els casos que estableix la Llei de la mobilitat i sobre qualsevol assumpte que li pugui sotmetre la Generalitat o les altres administracions competents en matèria de mobilitat.

d) Informar sobre els projectes de disposicions normatives que afectin les matèries vinculades amb la mobilitat.

e) Formular les recomanacions que estimi adequades a partir de l'informe biennal sobre la mobilitat.

f) Rebre informació, amb la periodicitat que es determini, respecte de les polítiques d'ordenació viària, de transport públic col·lectiu i dels altres sistemes de transport de baix impacte, com el desplaçament a peu o amb bicicleta, que siguin establertes per les administracions competents en la matèria.

g) Impulsar estudis sobre la modelització per a la planificació de la mobilitat.

h) Impulsar l'obtenció i mantenir el seguiment de la informació necessària sobre mobilitat i serveis de transport per tal de poder prendre decisions de planificació i gestió.

i) Resoldre, en termes d'arbitratge, les controvèrsies que li siguin plantejades en matèries de la seva competència.

j) Qualsevol altra que li sigui encomanada per les disposicions legals o reglamentàries que regulin aspectes vinculats a la mobilitat, l'ordenació viària i els transports, o pels poders públics.

7.2  El Consell de la Mobilitat incorporarà la perspectiva de gènere i de les dones en el desenvolupament d'aquestes funcions, farà el seguiment i la validació permanent de l'ús de la variant de gènere en els instruments i els indicadors utilitzats per a desenvolupar i avaluar les polítiques, els projectes i programes proposats.

Article 8

Organització i composició

8.1  El Ple del Consell de la Mobilitat és integrat per:

La presidència, què es exercida pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

La vice-presidència, què és exercida per la persona titular de la Secretària per a la Mobilitat.

Una vocalia, integrada pels membres següents, que han de ser designats per les entitats a les quals representen:

3 vocals en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

2 vocals en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

1 vocal en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat següents: Presidència; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Comerç, Turisme i Consum; Educació; Governació i Administracions Públiques; Salut; Benestar i Família; Economia i Finances; Interior i Treball i Indústria.

1 vocal en representació de l'Institut Català de la Dona.

1 vocal en representació del Servei Català de Trànsit.

3 vocals en representació de l'Associació Catalana de municipis i comarques.

3 vocals en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.

1 vocal en representació de l'Entitat Metropolitana del Transport-EMT.

1 vocal en representació de l'Autoritat del Transport Metropolità-ATM.

1 vocal en representació de l'Agrupació de municipis titulars de serveis de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona-AMTU.

1 vocal en representació de l'ens Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.

1 vocal en representació de cadascuna de les diputacions.

1 vocal en representació de l'Ajuntament de Barcelona.

1 vocal en representació de cadascuna de les autoritats territorials de la mobilitat i consorcis de transport públic que es constitueixin.

4 vocals en representació dels sindicats més representatius, 2 dels quals hauran de pertànyer al sector i subsectors del transport.

1 vocal en representació d'Unió de Pagesos.

2 vocals en representació d'associacions d'empreses de transport de viatgers.

1 vocal en representació de les empreses que realitzen transport urbà de viatgers.

2 vocals en representació d'associacions d'empreses de transport de mercaderies i logística.

2 vocals en representació d'entitats representatives dels carregadors i grans usuaris del transport.

1 vocal en representació de les empreses transitàries.

1 vocal en representació de les empreses privades de transport de mercaderies per ferrocarril.

1 vocal en representació del Consell Català del Taxi.

1 vocal en representació de cadascuna de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona.

1 vocal en representació de l'empresa Ports de la Generalitat.

1 vocal en representació de l'associació representativa de les empreses consignatàries de vaixells.

1 vocal en representació d'AENA (aeroports espanyols i navegació aèria).

1 vocal en representació de CLASA (Centros Logísticos aeroportuarios, SA).

1 vocal en representació de l'associació representativa de les línies aèries que operen a Catalunya.

2 vocals en representació de les organitzacions empresarials intersectorials més representatives.

2 vocals en representació de les associacions de consumidors i usuaris.

1 vocal en representació de les entitats representatives d'usuaris de l'automòbil.

2 vocals en representació d'entitats vinculades a la investigació en transport i logística.

2 vocals en representació de les universitats catalanes que imparteixen matèries vinculades amb la mobilitat.

1 vocal en representació de cadascun dels operadors ferroviaris següents: RENFE, FGC, TRAMMET (FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, TRAMMET: Trambia Metropolità).

1 vocal en representació de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona).

1 vocal en representació de CIMALSA (Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA).

2 vocals en representació dels col·legis professionals que tenen vinculació amb la matèria.

1 vocal en representació del Consell General de Cambres de Catalunya.

4 vocals en representació d'entitats sense ànim de lucre vinculades amb la mobilitat.

1 vocal en representació del sector de les empreses concessionàries d'autopistes.

1 vocal en representació de les empreses explotadores d'aparcaments.

2 vocals en representació d'associacions o entitats representatives de les persones amb mobilitat reduïda.

4 vocals, persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la mobilitat, lliurament designades pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

8.2  En aquells supòsits en els quals el nombre d'entitats més representatives sigui superior al dels vocals que corresponen al sector o activitat que es tracti, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior, aquests es determinaran cada dos anys, de forma rotatòria, per resolució del conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

En la resta dels casos la designació dels vocals té una durada indefinida, sens perjudici dels canvis que puguin ser proposats per l'entitat que els hagi designat.

8.3  El Ple pot acordar la creació de grups tècnics de treball, amb la composició que determini, per tractar temes específics vinculats amb les funcions que són pròpies del Consell.

Article 9

Presidència i Secretaria

9.1  Correspon al president o presidenta del Consell de la Mobilitat:

a) Convocar i fixar l'ordre del dia de les reunions.

b) Presidir les reunions del Consell, dirigir les deliberacions i moderar els debats.

c) Representar el Consell.

9.2  El president o presidenta pot delegar en la persona titular de la vicepresidència.

9.3  Actua de secretari o secretària del Consell, amb veu però sense vot, la persona funcionària designada pel conseller o la consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

9.4  Correspon a la Secretaria del Consell:

a) Assistir al president o presidenta per a la realització de la convocatòria de les sessions.

b) Redactar les actes de cada sessió i donar fe dels acords adoptats.

Article 10

Règim de funcionament

10.1  El Consell de la Mobilitat s'ha de reunir almenys dues vegades l'any i sempre que així ho determini la seva presidència o sigui sol·licitat, com a mínim, per un terç dels seus membres.

10.2  Per a la constitució vàlida del Consell en primera convocatòria cal l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres. En segona convocatòria cal l'assistència d'un mínim de 16 membres.

10.3  La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quinze dies i entre la primera i segona convocatòria haurà de transcórrer un mínim de 30 minuts.

10.4  El Consell de la Mobilitat es regeix, en el que no preveu aquest Decret, per les disposicions vigents en matèria d'òrgans col·legiats.

Article 11

Règim d'adopció d'acords

Els acords del Consell s'adopten per majoria simple dels membres presents. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden exposar el seu criteri mitjançant vots particulars que es faran constar a l'acta.

Article 12

Suport tècnic

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de donar al Consell de la Mobilitat el suport tècnic necessari per al compliment de les seves finalitats.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el conseller o la consellera del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.

Segona

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de desembre de 2004

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

 

Font d'informació: DOGC núm. 4291, de 30/12/2004

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.