Normativa territorial

Reglament del procediment d'elaboració i tramitació dels plans territorials parcials

Escrit per Octavio Redondo.

DECRET
142/2005, de 12 de juliol, d'aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials.

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, promou una sèrie d'instruments de planificació territorial per a l'assoliment dels seus objectius i, en concret, preveu quatre figures de planejament: el Pla territorial general de Catalunya, els plans territorials parcials, els plans territorials sectorials i els plans directors territorials.

La Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l'Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l'article 2.2 de la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, estableix com a àmbits d'aplicació dels plans territorials parcials de Catalunya: l' àmbit Metropolità, l' àmbit de les Comarques Gironines, l' àmbit del Camp de Tarragona, l' àmbit de les Terres de l' Ebre, l' àmbit de Ponent, l' àmbit de les Comarques Centrals i l' àmbit de l' Alt Pirineu i Aran.

L'article 14 de la Llei 23/1983 determina que el procediment d'elaboració i tramitació dels plans territorials parcials s'ha d'establir mitjançant reglament. En el moment actual, aquest requisit es compleix per als àmbits Metropolità, de Ponent, de l'Alt Pirineu i Aran i de les Terres de l'Ebre mentre que la resta d'àmbits es troben, encara, mancats de reglament d'elaboració. Concretament, la planificació territorial de l'àmbit Metropolità es troba regulada pel Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d'abril; un decret que ha estat modificat en diverses ocasions. La planificació dels àmbits de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran es troba regulada pel Decret 201/2001, de 10 de juliol, sobre el procés d'elaboració i tramitació del Pla territorial parcial de la Plana de Lleida, l'Alt Pirineu i Era Val d'Aran. Finalment, el Reglament d'elaboració del Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre va ser aprovat pel Decret 345/1995, de 28 de desembre, sobre el procés d'elaboració i tramitació del Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre.

El renovat impuls que el Govern ha donat al planejament territorial amb la creació del Programa de planejament territorial adscrit a la Secretaria per a la Planificació Territorial i la necessitat de regular i homogeneïtzar determinats aspectes no inclosos en les disposicions esmentades fan convenient l'aprovació d'un nou reglament de caràcter general.

D'altra banda, malgrat que la Llei 23/1983 preveu la possibilitat que els plans territorials parcials es puguin elaborar pels ens locals de la zona afectada, fins al moment present ni els ens locals ni el Govern han fet ús d'aquesta alternativa. Al contrari, els acords de Govern de 22 de gener i 19 de març de 2002 van encomanar l'elaboració del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona i del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. També els reglaments dels plans territorials parcials de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran i el de les Terres de l'Ebre preveuen la seva elaboració pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. I el Reglament del Pla territorial parcial de l'àmbit Metropolità determina que correspon la seva elaboració al Departament de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana.

Tot i aquesta situació, i sense perjudici d'allò que preveuen els acords i disposicions citats, aquest Decret estableix el procediment a seguir per a l'aprovació dels plans com ho disposa la Llei 23/1983, és a dir, preveient que l'exercici d'aquesta competència pot correspondre, indistintament, a l'administració autonòmica o a les entitats locals.

Així mateix, és voluntat del Govern que el procés de planificació es produeixi amb la màxima participació del conjunt d'agents socioeconòmics i de la ciutadania en general. Tenint en compte aquesta voluntat, aquest Decret preveu una molt àmplia participació institucional i social en diferents moments de l'elaboració dels plans, tant abans de la seva aprovació inicial com amb posterioritat a aquesta.

D'altra banda i d'acord amb la legislació emanada de la Unió Europea, aquest Decret té en compte que en el procés d'elaboració i tramitació dels plans territorials parcials cal incorporar l'avaluació ambiental establerta en la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, en els termes establerts en aquesta.

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d'acord amb la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que consta com a annex a aquest Decret.

Barcelona, 12 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex

Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Reglament és regular el procediment per a l'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials previstos a la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, així com de les seves modificacions o adaptacions.

Article 2

Àmbit d'aplicació

El procediment regulat en aquest Reglament és d'aplicació als plans territorials parcials que s'elaborin i es tramitin per l'Administració de la Generalitat o per les entitats locals.

Article 3

Àmbits territorials dels plans territorials parcials

Els àmbits territorials dels plans territorials parcials són els fixats per l'article 2.2 de la Llei 1/1995, de 16 de març, en la redacció donada per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, que preveu els següents:

a) L'àmbit Metropolità que comprèn les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

b) L'àmbit de les Comarques Gironines que comprèn les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva.

c) L'àmbit del Camp de Tarragona que comprèn les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

d) L'àmbit de les Terres de l'Ebre que comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

e) L'àmbit de Ponent que comprèn les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell.

f) L'àmbit de les Comarques Centrals que comprèn les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

g) L'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran que comprèn les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d'Aran.

Article 4

Documentació dels plans territorials parcials

Les determinacions dels plans territorials parcials s'han de concretar en els documents detallats en l'article 13.2 de la Llei 23/1983. Així mateix, els plans han d'incorporar un informe mediambiental, en els termes de l'article 5 de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny 2001.

Article 5

Anàlisi ambiental

D'acord amb la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, els plans territorials s'han de sotmetre a anàlisi ambiental d'acord amb el procediment següent:

L'informe mediambiental, amb el contingut establert en l'article 5 de la Directiva citada, s'ha d'integrar en els documents que incorporen l'avantprojecte de pla i s'ha de sotmetre als tràmits d'informe, audiència i informació pública assenyalats als articles 9 i 10 d'aquest Reglament.

L'avaluació mediambiental del Pla s'ha d'efectuar conjuntament amb el departament competent en matèria de medi ambient des de l'inici de la seva elaboració. El procés d'avaluació mediambiental es mantindrà al llarg de tota la tramitació del Pla.

Article 6

Mitjans per a la consulta i audiència

Els tràmits de consulta i audiència previstos en aquest Decret es poden efectuar mitjançant la tramesa de la documentació que integra el Pla en suport magnètic.

Capítol II

Procediment d'elaboració dels plans territorials parcials

Article 7

Acord de formulació del Pla

7.1  Correspon al Govern adoptar l'acord de formulació dels plans territorials parcials, de les seves modificacions i de les seves adaptacions al Pla territorial general.

7.2  El Govern pot adoptar l'acord de formulació a iniciativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques o a iniciativa dels ens locals.

7.3  Perquè els municipis puguin exercir aquesta iniciativa cal com a mínim l'acord dels ajuntaments de dos terços dels municipis afectats i que aquests representin els dos terços de la població de l'àmbit concernit.

7.4  En el cas que la iniciativa provingui d'una comarca, si l'àmbit territorial del Pla territorial parcial és superior al territori de la comarca, el Govern, prèviament a adoptar l'acord de formulació previst a l'apartat 1 d'aquest article, ha de requerir la resta de comarques incloses en l'àmbit del Pla territorial perquè manifestin el seu acord unànime a la formulació d'aquest Pla. Si aquest acord no es produeix, el Govern no prendrà en consideració la iniciativa.

7.5  Els ens locals supracomarcals poden exercir la iniciativa quan el seu àmbit territorial coincideixi amb el del Pla territorial parcial.

Article 8

Desenvolupament dels treballs d'elaboració del Pla

8.1  El desenvolupament dels treballs necessaris per a l'elaboració dels plans territorials parcials es fa pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en el cas que aquest hagi exercit la iniciativa prevista a l'article 7.2.

8.2  En el cas d'iniciativa municipal, per a l'elaboració dels plans territorials parcials es promourà la constitució d'una mancomunitat o una comunitat dels municipis de tot l'àmbit territorial del Pla.

8.3. En el cas que la iniciativa provingui d'una comarca, correspon a aquesta elaborar els plans territorials parcials si el seu àmbit territorial coincideix amb el de la comarca. En el cas que l'àmbit territorial no sigui coincident i s'hagi produït l'acord unànime regulat a l'article 7.4, el Govern ha de determinar l'organisme que ha d'elaborar el Pla.

8.4. En el cas que la iniciativa provingui d'una entitat local supracomarcal, correspon a aquesta l'elaboració del Pla territorial parcial.

Article 9

Elaboració de l'avantprojecte de pla

9.1  Per a cadascun dels plans territorials parcials, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques o l'entitat local o organisme que correspongui d'acord amb l'article 8 ha d'elaborar un avantprojecte de pla, directament o mitjançant encàrrec o col·laboració amb altres institucions. Aquest avantprojecte ha de contenir, a un nivell de concreció adequat per al seu posterior debat públic, els documents als quals es refereix l'article 4.

9.2  En el procés d'elaboració de l'avantprojecte, s'han de consultar els departaments de la Generalitat, els ens locals, les institucions i consorcis de desenvolupament territorial i les entitats i organitzacions vinculades professionalment o socialment al territori. Així mateix, es poden promoure debats públics i reunions de treball en què es faciliti l'expressió d'idees, propostes i objectius amb relació als plans.

9.3  Una vegada elaborat, l'avantprojecte de pla s'ha de presentar, per al seu coneixement, a la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, i a continuació, el conseller o la consellera de Política Territorial i Obres Públiques o l'òrgan que correspongui d'acord amb l'article 8 ha de resoldre l'inici del procés de participació.

Article 10

Procés de participació

10.1  L'avantprojecte de pla s'ha de sotmetre a la consideració dels ens locals, dels departaments de la Generalitat i, si s'escau, de l'Administració de l'Estat, per tal que puguin expressar les seves observacions, suggeriments i propostes per un període no inferior a dos mesos. També s'ha de sotmetre a la consideració dels òrgans de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat, de les corporacions, associacions i entitats interessades en el desenvolupament del territori i, en el cas dels plans corresponents als seus àmbits territorials respectius, de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d'influència.

10.2  Simultàniament i amb la mateixa finalitat, l'avantprojecte s'ha de sotmetre a informació pública per un període no inferior a dos mesos, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial corresponent i en un diari de circulació habitual en l'àmbit territorial del Pla. L'anunci ha d'indicar expressament el lloc i els mitjans adequats per poder exercir correctament els drets de consulta i informació.

10.3  A més de la participació pels mitjans previstos en els apartats anteriors, es poden promoure les sessions d'explicació i de treball que es considerin adequades per a la difusió i millora de l'avantprojecte.

Article 11

Elaboració del projecte de pla

Una vegada finalitzat el procés de participació previst en l'article anterior, s'han de valorar les observacions, suggeriments, elements addicionals i propostes presentades i s'ha d'elaborar el projecte de pla territorial parcial, amb la introducció a l'avantprojecte de les modificacions que es considera necessari incorporar.

Capítol III

Procediment d'aprovació dels plans territorials parcials

Article 12

Aprovació inicial

L'aprovació inicial dels projectes de plans territorials parcials correspon al conseller o a la consellera de Política Territorial i Obres Públiques, en el cas de plans elaborats per l'Administració de la Generalitat, o a l'òrgan competent de l'entitat local o organisme que el tramiti.

Article 13

Consulta, informe, audiència i informació pública

13.1  Del projecte aprovat inicialment se n'ha de donar audiència als departaments de la Generalitat i als ens locals de l'àmbit territorial del Pla per un període d'un mes. Simultàniament, també s'ha de sotmetre a la consideració de les corporacions, associacions i entitats interessades en el desenvolupament del territori i, en el cas dels plans corresponents als seus àmbits, de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d'influència, perquè durant el període d'un mes comuniquin el que considerin oportú respecte el projecte de pla en relació amb el seu àmbit de funcions i competències.

13.2  Així mateix, el projecte aprovat inicialment s'ha de sotmetre a audiència, si s'escau, de l'Administració de l'Estat en els termes i amb els efectes que estableix la disposició addicional segona de la Llei 13/2003, de 23 de maig.

13.3  De manera simultània, el projecte de pla s'ha de sotmetre a informació pública per un període d'un mes, en la manera establerta en l'article 10.2, a fi que durant aquest termini es puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

Article 14

Aprovació provisional

14.1  Finalitzat el tràmit d'audiència i informació pública, s'han de valorar els escrits i al·legacions presentades i, si s'escau, s'han d'introduir les esmenes necessàries al projecte, el qual ha de ser aprovat provisionalment pel conseller o per la consellera de Política Territorial i Obres Públiques en el cas de plans elaborats per l'Administració de la Generalitat, o per l'òrgan competent de l'entitat local o organisme que el tramiti.

14.2  En aquest darrer cas, l'òrgan que l'hagi aprovat provisionalment ha de trametre l'expedient complet del projecte de pla al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal que aquest emeti l'informe que preveu l'article següent.

Article 15

Aprovació definitiva

15.1  L'aprovació definitiva dels plans territorials parcials correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques o de l'entitat local o organisme que ha dut a terme els treballs d'elaboració, vist el dictamen de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, d'acord amb allò que s'estableix a l'article 14.3 de la Llei 23/1983.

15.2  En el cas que l'elaboració del Pla territorial no s'hagi fet pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèviament a l'aprovació definitiva i al dictamen de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques elaborarà, en el termini de tres mesos a comptar de la recepció de l'expedient complet del projecte de pla, un informe en el qual s'analitzaran els diferents apartats del projecte i es proposaran, si escau, les modificacions que es considerin oportunes.

15.3  En relació amb les modificacions proposades, s'obrirà un període de consultes amb les entitats que l'hagin elaborat a fi i efecte de valorar la seva incorporació al projecte definitiu.

Article 16

Publicació del Pla

16.1  L'acord d'aprovació i la normativa del Pla han de ser publicats mitjançant edicte al DOGC.

16.2  L'edicte ha d'indicar expressament el lloc i els mitjans adequats per poder exercir correctament els drets de consulta i informació del Pla definitivament aprovat.

Capítol IV

Modificació i/o adaptació dels plans territorials parcials

Article 17

Procediment

17.1  Correspon al Govern adoptar l'acord de formulació de la modificació o de l'adaptació del Pla, a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques o a iniciativa de les entitats locals en els termes establerts a l'article 7.

17.2  Per a la modificació dels plans territorials parcials cal seguir els mateixos tràmits que per a la seva elaboració.

17.3  Per a l'adaptació dels plans territorials parcials a les determinacions del Pla territorial general de Catalunya o als plans territorials sectorials definitivament aprovats, o a les que estan contingudes en altres documents, instruments o figures de planificació definitivament aprovats, que hagin estat subjectes a participació pública segons el procediment establert en la normativa sectorial que els reguli, cal seguir els tràmits previstos als articles 12, 13 i 14 d'aquest Reglament, prèviament a la seva aprovació definitiva pel Govern.

Disposicions addicionals

Primera

El procediment per a l'elaboració i la tramitació del Pla territorial parcial de l'àmbit Metropolità és l'establert en el Decret 177/1987, de 19 de maig, pel qual es despleguen la planificació i la coordinació d'àmbit regional previstes a la Llei 7/1987, de 4 d'abril.

Segona

És d'aplicació el que estableixen els articles 4 i 5 i la disposició transitòria al procediment d'elaboració i tramitació del Pla territorial parcial de l'àmbit Metropolità.

Tercera

Els plans directors territorials, el contingut dels quals sigui assimilable al d'un pla territorial parcial, s'han d'elaborar i tramitar d'acord amb les disposicions establertes en aquest Decret amb l'especificitat següent que deriva de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives: l'acord de formulació ha d'ésser adoptat pel conseller o per la consellera de Política Territorial i Obres Públiques i ha de determinar, com a mínim, l'àmbit territorial, els aspectes que ha de desenvolupar i la unitat orgànica responsable de la seva tramitació.

Disposició transitòria

En els plans territorials parcials l'elaboració dels quals s'hagi iniciat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret, l'avaluació mediambiental s'efectuarà a partir de l'informe mediambiental contingut en l'avantprojecte i es mantindrà al llarg de tota la tramitació del Pla.

Disposició derogatòria única

Es deroga el Decret 345/1995, de 28 de desembre, sobre el procés d'elaboració i tramitació del Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre; i el Decret 201/2001, de 10 de juliol, sobre el procés d'elaboració i tramitació del Pla territorial parcial de la Plana de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran; així com totes aquelles altres disposicions de rang igual o inferior que contravinguin el que estableix aquest Decret.

Disposicions finals

Primera

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de continuar, d'acord amb el que estableix aquest Reglament, el procés d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials que li han estat encomanats mitjançant els acords de Govern de 22 de gener de 2002, referent al Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, de 19 de març de 2002, referents als plans territorials parcials de les Comarques Gironines i del Camp de Tarragona; el Decret 177/1987, de 19 de maig, referent a l'àmbit Metropolità, i el Decret 201/2001, de 10 de juliol, referent al Pla territorial parcial de la Plana de Lleida, l'Alt Pirineu i Era Val d'Aran, desdoblat per raó de la Llei 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l'Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació.

Segona

Si transcorreguts dos anys d'ençà de l'entrada en vigor d'aquest Decret el conseller o la consellera de Política Territorial i Obres Públiques no ha aprovat inicialment els plans territorials parcials de l'àmbit de les Comarques Gironines, del Camp de Tarragona, de Ponent, de les Comarques Centrals i de l'Alt Pirineu i Aran, els ens locals poden exercir la iniciativa regulada a l'article 7 i elaborar i tramitar aquests plans seguint el que estableix aquest Reglament.

Tercera

Transcorreguts dos anys d'ençà de l'acord del Govern, adoptat posteriorment a l'entrada en vigor d'aquest Decret, pel qual s'acordi la formulació d'un pla territorial parcial a iniciativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques o de les entitats locals sense que s'hagi procedit a la seva aprovació inicial, s'entén caducat el procediment i es pot exercir novament la iniciativa regulada a l'article 7.
(05.182.014)

Font d'informació: DOGC 4432, de 22/07/2005

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.