Normativa urbanística metropolitana - PGM

Ordenaces metropolitanes d' edificació

Escrit per Octavio Redondo.

Títol preliminar. Disposicions de caràcter general

  • Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl

Capítol 1r. Informació urbanística

Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicències

Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència

Capítol 4t. Execució de les obres o instal·lacions

  • Títol II. Ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana

Capítol 1r. Condicions d’habitabilitat

Secció 1a. Habitatges

Secció 2a. Locals comercials

Secció 3a. Oficines

Secció 4a. Indústries

Secció 5a. Hotels, apartaments i altres usos

Capítol 2n. Característiques estètiques de les edificacions

Capítol 3r. Prevenció d’incendis i instal·lació d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament

Secció 1a. Prevenció d’incendis

Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament

Capítol 4t. Seguretat a la construcció

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Edificis ruïnosos i enderrocaments

Capítol 5è. Règim de serveis

Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada

Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d’escombraries

Secció 3a. Aparells elevadors

Capítol 6è. Protecció de l'arbrat

  • Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques

Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general

Capítol 2n. Disposicions sobre ús industrial

Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci  volumètrica específica anterior

Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi

Disposicions addicionals i transitòria

Taula de vigències

Annexos I, II, III

Annex IV

 

Font d'informació: Àrea Metropolitana de Barcelona. Ajuntament  de Barcelona. Mancomunitat de Municipis.
Darrera actualització a 2004

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.