Normativa urbanística metropolitana - PGM

Normes urbanísticas PGM

Escrit per Octavio Redondo.

  • Títol I. Disposicions de caràcter general

Capítol 1r. De l’àmbit, aplicació i vigència del Pla general

Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general

Capítol 3r. De l’execució del planejament

Capítol 4t. De la vigència del Pla general

Capítol 5è. De les llicències urbanístiques

  • Títol II. Règim urbanístic del sòl

Capítol 1r. Disposicions comunes

Capítol 2n. Règim del sòl urbà

Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)

Secció 3a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1 (19)

Secció 4a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (20b)

Secció 5a. Zona de desenvolupament industrial (22b)

Capítol 4t. Règim del sòl urbanitzable no programat

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Zona de desenvolupament urbà opcional, intensitat 3 (21)

Secció 3a. Limitacions

Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable

Secció 1a. Disposicions comunes

Secció 2a. Verd privat d’interès tradicional (8b)

Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)

Secció 4a. Lliure permanent (26)

Secció 5a. Àrea forestal (30)

  • Títol III. Sistemes

Capítol 1r. Disposicions generals

Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Sistema general portuari (1)

Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)

Secció 4a. Sistema general ferroviari (3)

Secció 5a. Sistema viari bàsic (5)

Capítol 3r. Sistema general d’espais lliures

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Parcs urbans (6)

Secció 3a. Parcs forestals (27) (28) (29)

Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Equipaments comunitaris (7)

Secció 3a. Cementiris comarcals (25)

Secció 4a. Serveis tècnics metropolitans

  • Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà

Capítol 1r. Disposicions generals

Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació

Secció 1a. Normes aplicables a tots els tipus d’ordenació de l’edificació

Secció 2a. Normes aplicables a l’edificació segons alineacions de vial

Secció 3a. Normes aplicables al tipus d’ordenació d’edificació aïllada

Secció 4a. Normes aplicables al tipus d’ordenació segons volumetria específica

Secció 5a. Normes aplicables al tipus d’ordenació tridimensional

Capítol 3r. Règim dels usos

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Disposicions sobre l’ús industrial

Secció 3a. Àrees extractives

Secció 4a. Disposicions sobre estacionaments i aparcaments

Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sòl urbà

Capítol 4t. Zones

Secció 1a. Norma preliminar

Secció 2a. Zona de nucli antic (12)

Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva

Secció 4a. Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (15)

Secció 5a. Zona subjecta a ordenació volumètrica (18)

Secció 6a. Zona d’ordenació en edificació aïllada (20a)

Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)

Secció 8a. Zona industrial (22a)

Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)

Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)

Secció 11a. Zona de renovació urbana en transformació de l’ús (17)

Disposicions transitòries

Disposicions addicionals

Disposicions finals

 

Font d'informació: Àrea Metropolitana de Barcelona. Ajuntament  de Barcelona. Mancomunitat de Municipis.
Darrera actualització a 2004

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.