Normativa de muntanya

Modificació de la Llei d' Alta muntanya, 2/1983

Escrit per Octavio Redondo.

Decret legislatiu 3/1986, de 4 d'agost., pel qual es modifica la Llei 2/1983 d' alta muntanya.

La Llei 4/1986, de 10 de març, de Bases de Delegació en el Govern per a l'adequació de les Lleis de Catalunya al dret de les Comunitats Europees, delega en el Consell Executiu la potestat de dictar normes amb rang de llei per tal d'adequar les lleis vigents de Catalunya al dret de les Comunitats Europees.

En l'exercici de la dita delegació, dins el termini de sis mesos establert, i en el marc de les disposicions
comunitàries que, d'acord amb l'article 2 de la Llei de Bases, constitueixen els principis i criteris als quals ha de cenyir-se el Consell Executiu en l'elaboració dels Decrets Legislatius corresponents, es modifica la Llei 2/1983, de 9 de març, d' Alta Muntanya. 

Les modificacions que motiven aquest Decret Legislatiu tenen per finalitat, d'una banda, que els elements de definició conceptual de les zones de muntanya siguin perfectament homologables als de la Directiva 268/75, i d'una altra banda, preveure, atesa la seva pròpia especialització i importància, el règim d'indemnització compensatòria anyal regulat a la normativa comunitària. 

En virtut de tot el que s'exposa, en l'exercici de la delegació atorgada per la Llei 4/1986, de 10 de març, a proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Consell Executiu, 

Decreto: 

Article únic 
Es modifiquen els articles 3.1 i 11 de la Llei 2/1983, d'Alta Muntanya, en els termes que s'estableixen en aquest Decret Legislatiu. 

Afegir un punt c) a l'apartat 1 de l'article 3, amb el redactat següent: 
"c) Aplegar en ells condicions que sense arribar als valors assenyalats en els apartats anteriors comportin circumstàncies excepcionals limitadores de la seva activitat econòmica, i en especial de la seva producció agrària, que els faci equiparables a les zones de muntanya definides conformement als apartats anteriors". 

S'afegeix un apartat 2 a l'article 11, amb el redactat següent: 
"11.2 Aquesta política de subvencions podrà incloure un règim d'indemnitzacions compensatòries anyals per unitat de bestiar adult o hectàrea, als agricultors de les zones i comarques de muntanya que explotin un mínim de superfície agrícola útil i que es comprometin a exercir l'activitat durant un mínim de temps a partir del primer pagament de la indemnització". 

Barcelona, 4 d'agost de 1986 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 

Josep Miró i Ardèvol 
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.