Normativa ambiental

Resum de la Llei Òmnibus - Medi Natural

Escrit per Octavio Redondo.

Medi Natural

Resum simplificat de la Llei Òmnibus que fa referència a Medi Natural.
Font de informació i autor: Generalitat de Catalunya

Modificació de la normativa d' avaluació ambiental de plans i programes
Llei 6/2009, de 28 d'abril, d' avaluació ambiental de plans i programes.

 • S'elimina el tràmit específic d'avaluació ambiental per als casos d'avanç de planejament urbanístic i únicament resten regulats per la Llei d'Urbanisme.
   
 • S'inclou un tràmit d'informació als interessats en el cas de decisió prèvia d'autorització ambiental.
   
 • Simplificar els tràmits actualment exigits en el supòsit de plans i programes sotmesos a avaluació ambiental com a conseqüència d'una decisió prèvia.
   
 • Es proposa que el promotor pugui presentar directament l'informe de sostenibilitat ambiental i que no hagi de presentar tota la documentació que enumera l'article 15.2 de la Llei.
   
 • Això permet també que en aquests casos es puguin fer conjuntament les consultes a les administracions afectades, que preveu l'article 15.8, i al públic interessat, que preveu l'article 16.4.b i les consultes previstes a ambdós relatives a l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental a què fa referència l'article 18. Igualment, amb aquesta opció, s'estalvia el requeriment al promotor perquè aporti l'informe de sostenibilitat ambiental, previst a l'article 16.4.a, en tant que aquest ja s'haurà aportat inicialment.
   
 • Exclou del tràmit d'avaluació ambiental 'els plans que no qualifiquen sòl, i que es restringeixen a l'establiment d'actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de projectes d'obres posteriors (p.ex. PERI).
   
 • Exclou del tràmit d'avaluació prèvia els que estan sotmesos a avaluació d'impacte ambiental.

Modificació de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.

 • Es simplifiquen tràmits de la llei, es modifiquen i s'exclouen requisits, i s'escurcen terminis per agilitzar el procediment administratiu. En aquest sentit, s'exclouen del concepte de modificacions substancials les modificacions o les ampliacions que només impliquen un canvi del codi en el qual ha estat classificada prèviament l'activitat, tant si aquest canvi es produeix en relació al propi annex com si el canvi d'activitat comporta canviar d'annex.
   
 • Es suprimeix l'obligació de comunicar a l'òrgan que ha atorgat l'autorització o llicència ambientals qualsevol modificació, substancial o no, que es proposi de dur a terme a l'activitat.
   
 • Amb l'aprovació d'aquesta llei, les activitats incloses al nou annex 1.2b que abans s'havien de sotmetre al règim d'autorització amb avaluació ambiental ja no necessitaran obtenir la declaració d'impacte ambiental. Ara, aquestes activitats (detallades a l'annex 1.1 i 1.2 de la llei) tindran un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental, però no a la declaració ambiental. D'aquesta manera, un menor nombre d'activitats hauran de fer la declaració d'impacte ambiental.
   
 • S'elimina el procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental a determinades activitats de l'annex II de la llei, que hauran de presentar declaració ambiental. Així es simplifica el procediment i els requisits d'atorgament de llicència ambiental.
   
 • Es permet el règim de comunicació ambiental de les activitats ramaderes que no tinguin una incidència especial sobre el medi.
   
 • Es precisa que per tal de fixar el valor límit d'emissió d'una activitat determinada cal tenir en compte la normativa en vigor en el moment de la intervenció administrativa.
   
 • Modifica les classificacions dels Annexos, principalment de les activitats ramaderes, flexibilitzant i augmentat els límits màxims productius, de tal manera que es redueixen les càrregues i obligacions dels titulars. En aquest sentit, hi hauran menys explotacions ramaderes que hauran de fer la tramitació ambiental.
   
 • En la definició dels valors d'emissió de les activitats dels annexos I.2, I.3 i II, es flexibilitzen els criteris de determinació dels mateixos.
   
 • S'amplien les funcions de la Ponència ambiental, que ara també formularà la decisió prèvia sobre el sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental en cas que sigui necessari. D'aquesta manera es dóna més seguretat jurídica i s'estalvia temps.
   
 • Es redueix de 10 a 8 mesos el termini de resolució del procediment d'autorització ambiental de les activitats de l'annex I.1.
   
 • En el cas de les activitats incloses a l'article 33.1 només cal aportar l'estudi d'impacte ambiental si ho resol prèviament la ponència ambiental.
   
 • L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada exercirà les funcions de suport als òrgans ambientals municipals i comarcals.
   
 • En relació a les revisions periòdiques s'estableix un nou apartat que concreta com es realitzen. Es regularitzen totes les activitats sota el mateix paraigües, establint la periodicitat dels controls segons la incidència ambiental i no l'any d'autorització. En el cas d'activitats amb la certificació del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) s'introdueix un sistema de revisió més simple.
   
 • S'estableix que per les activitats ramaderes de l'annex III subjectes al règim de comunicació el pla de dejeccions ramaderes ha d'estar informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
   
 • El departament competent en matèria d'agricultura i ramadera executarà el Pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes, al qual quedaran subjectes les activitats ramaderes.
   
 • Es simplifica la composició de la Comissió d'Avaluació i Seguiment de l'aplicació de la llei.
   
 • S'estableix la possibilitat d'exercici de funcions de comprovació i verificació documental per a l'Administració per part dels col·legis professionals.
   
 • Les activitats que disposen de llicència d'activitats en el moment d'entrada en vigor, caducava a finals del 2011. Amb la nova llei queden convalidades a efectes de la llicència ambiental i evita haver de legalitzar-se de nou. Només caldrà que passin un control abans de final de 2013.
   
 • Per garantir la seguretat jurídica dels procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la present llei, concretament de les activitats incloses a l'annex I.2. i les de l'annex II, se li aplicarà el règim legal del moment d'inici de l'expedient administratiu.
   
 • Per garantir la seguretat jurídica dels procediments d'activitats ramaderes que contenen autorització ambiental o llicència ambiental, se'ls aplicarà el règim de control establert a les respectives autoritzacions.

Modificació de la normativa de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives
Llei 12/1981, de 24 de desembre, protecció dels espais d'interès natural afectats per activitats extractives.

 • Es modifiquen els sistemes de pagament de les fiances. La fiança inicial s'establirà en una proporció de la fiança total, segons la durada prevista de l'activitat. La revisió de la fiança es realitzarà anualment en base a les dades que aportin els propietaris.
   
 • Es modifica i s'actualitzen les tipologies d'infraccions i la quantitat de les sancions.

Modificació de la normativa de residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

 • Estableix un termini de 12 mesos per a la resolució d'un procediment sancionador (abans 6 mesos) i d'un procediment de declaració de sòl contaminat (abans 3 mesos). Mitjançant aquest procediment, s'obliga a realitzar les actuacions necessàries per netejar i recuperar aquest sòl, i ha de ser objecte de nota marginal en el Registre de la Propietat. S'amplia així el termini per a què es produeixi la caducitat dels esmentats procediments i s'evita l'inici de nous procediments a causa de la declaració de caducitat.
   
 • Se substitueix el règim d'autorització expressa de l'administració per la comunicació prèvia en els següents casos: eliminació de residus no especials en el propi centre i valorització de residus no especials (cal exempció expressa del departament competent en matèria de residus), recollida de residus sense instal·lació associada, transport de residus i quan es tracti d'un negociant o agent.
   
 • Es modifica la composició del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya, que passa d'estar especificades a la Llei a ser determinades per Acord de Govern i reglament, respectivament.
   
 • Se suprimeix el Consell Assessor de Gestió de Residus Industrials de Catalunya.
   
 • Es concreta el règim sancionador, reordenant les infraccions d'acord als efectes mediambientals de les mateixes.
   
 • Es modifica el règim de la competència sancionadora tot redistribuint la quantia de les sancions a fi i efecte d'obtenir agilitat en el procés. S'incrementen els imports de les sancions que es poden posar, per infraccions molt greus, els alcaldes i el president de l'Agència de Residus de Catalunya, entre d'altres.

Modificació de la normativa de protecció del Cap de Creus
Modificació de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus.

 • Es modifiquen els límits del parc. S'exclou el nucli urbà de la 'Vall de Santa Creu', de 2,3 ha, tot corregint l'error de tramitació inicial de la Llei. També es modifiquen substancialment els límits del Paratge Natural d'Interès Nacional de Serra de Rodes (PNIN) de la Serra de Rodes, espai d'especial protecció dins del Parc Natural, en 0,7 ha.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.