Eines de consulta urbanístiques

Com a tècnic en urbanisme us recomano per al desenvolupament dels projectes urbanístics, un seguit d'eines que t'ajudaran a situar-te en el mapa i et donaran una visió molt valuosa del territori català i de les seves figures de planejament actual.
Són un instrument per al coneixement del territori i per ajudar al tècnic urbanísta a la presa de decisions. Eines desenvolupades per organismes públics i la universitat.

Eines de consulta | URBAWEBEines recomanades pels projectes de planejament urbanístic:

Mapa urbanístic de Catalunya - MUC
Registre de planejament urbanístic de Catalunya - RPUC
Informació cadastral de Catalunya.
Geoportal de planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB
Geoportal de cartografia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB
Hàbitats d'interès comunitari – HIC
Sistema d’Espais Naturals Protegits  - SENP
Agència Catalana de l'Aigua  - ACA
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya – MCSC

Tots els enllaços són externs i les eines de consulta són propietat dels seus autors.
Important: La documentació mostrada en Urbaweb NO té valor normatiu.


Mapa Urbanístic de Catalunya - MUC

És un mapa sintètic del planejament general que permet fer consultes de l'ordenació urbanística de Catalunya, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l'actualitat.

Es tracta d’una eina de consulta que permet dur a terme les polítiques de planificació i ordenació del territori, i també constitueix un instrument d’utilitat per a la ciutadania, ja que dona transparència a la informació urbanística vigent.
El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) incorpora tots els expedients de planejament general vigents en el territori de Catalunya, i els vigents a l’àmbit metropolità de Barcelona (AMB)

Sistema d’Espais Naturals Protegits  - SENP

El Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya (SENP) actualment està constituït per  184 espais naturals, que representant al 32% del territori català i corresponen a:
- Espais naturals de protecció especial (ENPE)
- Pla d’espais d’interès natural (PEIN)
- Xarxa Natura 2000

Té com objetiu la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament.

Descàrrega dels Espais naturals de protecció especial
http://www.gencat.net/mediamb/sig/bases/enpe.mmzx

Descàrrega dels espais naturals de protecció especial
http://www.gencat.net/mediamb/sig/bases/pein.mmzx

Descàrrega de la xarxa natura 2000
http://www.gencat.net/mediamb/sig/bases/xarnat2m.mmzx

Geoportal de planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB

Aquest Geoportal presenta d’una manera interactiva el mapa refós de planejament dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El mapa refós de planejament consisteix en la transcripció gràfica de la classificació del sòl, qualificació urbanística i sectors de les determinacions urbanístiques del planejament derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità  o Pla d’Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi.

Llistat d’expedients urbanístics per municipi
https://geoportalplanejament.amb.cat/Informacio/Contingut/Llistats_expedients/Llistats_expedients_ca.htm

Geoportal de cartografia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB

El Geoportal de cartografia de l’AMB permet la consulta, visualització i descàrrega gratuïta de diferents conjunts d’informació com, topogràfic metropolità 1:1.000, 1:2.000, ortofotos, mapa de pendents i ombres, cartografia temàtica.

Agència Catalana de l'Aigua  - ACA

L'Agència Catalana de l'Aigua posa a l'abast de tothom un conjunt d'aplicacions de consulta relacionades amb l'aigua i el medi; informació específica sobre inundabilitat, espais fluvials i masses d'aigua a Catalunya.

També es posa a disposició un catàleg de serveis i de descàrrega de dades.
http://aca-web.gencat.cat/aca/cartografia/AcaExportacioDades.html

Hàbitats d'interès comunitari – HIC

L’hàbitat natural com aquelles zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals. D’aquests hàbitats, considera que són d'interès comunitari (HIC) aquells que compleixin alguna d'aquestes característiques:
- Que estiguin amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
- Que tinguin una àrea de distribució reduïda, a causa de la seva regressió, o per les característiques intrínseques de l’hàbitat 
- Que siguin exemples representatius d'una o diverses de les regions biogeogràfiques que són a la UE.

Actualment hi ha 198 hàbitats d'interès comunitari definits a la Unió Europea i podem ser prioritaris o no prioritaris.
A Catalunya han estat identificats 94 hàbitats d'interès comunitari, dels quals 22 són prioritaris.

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya - MCSC

En els últims decennis, els canvis en les cobertes i els usos del sòl s'han accelerat. Aquests canvis produeixen impactes en el medi ambient i el paisatge.

Tota gestió o planificació territorial que pretengui evitar o solucionar aquests problemes necessita obligatòriament la cartografia, la foto fixa, però també l'evolució dels usos i les cobertes del sòl, i dels canvis en l'estructura del paisatge.

L' MCSC és una cartografia de les cobertes bàsiques del sòl que, actualment, compta amb quatre edicions. Gràcies a les diferents edicions de l'MCSC és possible saber, entre altres moltes coses, si la superfície forestal augmenta o disminueix, o si la pressió urbanitzadora afecta a territoris no aptes per a aquests usos.

Descàrrega
http://www.gencat.net/mediamb/sig/bases/MCSC_4.mmz

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.