Dret urbanístic Català

Reserves per a sistemes urbanístics generals i locals

La regulació dels sistemes urbanístics generals i locals ve regulat als articles 34, 35 i 36 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ urbanisme  i als articles 33, 34 i 35 del seu Reglament.

Podem definir els sistemes urbanístics com el conjunt d’elements fonamentals que integren la estructura general bàsica de la ordenació urbanística i que determinen el seu desenvolupament urbà i estan integrats per les comunicacions, pels equipaments comunitaris i pels espais lliures públics.

Els sistemes urbanístics es poden diferenciar en:

  • Generals, si serveixen a tot el municipi.
  • Locals, si serveixen a un àmbit concret de sòl urbà o de sòl urbanitzable.

Tipologia dels sistemes urbanístics.

1 - Comunicacions, que comprenen les infraestructures necessàries per a la mobilitat de les persones i de les mercaderies: transport terrestre marítim o aeri; també ho són les àrees d’aparcaments.

2 - Equipaments comunitaris, que comprenen els centres públics, religiosos, culturals, docents, esportius, sanitaris, assistencials i qualsevol altre que sigui d’interès públic o social.

3 - Espais lliures públics, que comprenen parcs, jardins, zones verdes, espais per esbarjo, lleure i esport.

4 - Les reserves de terrenys destinades a habitatges dotacionals públics, que són aquells que es destinen amb caràcter temporal a satisfer necessitats de persones amb necessitats d’assistència.

La obtenció dels sistemes urbanístics es pot realitzar de dues formes:

  • Si estan inclosos dins d’àmbits d’actuació urbanística (sectors o polígons) s’obtenen de forma obligatòria i gratuïta mitjançant la tècnica de la reparcel·lació. Normalment en aquests supòsits estarem davant de sistemes urbanístics locals.
  • Si es tracta d’actuacions aïllades, normalment per obtenir sols qualificats com a sistema urbanístic general, el procediment utilitzat és el de l’expropiació forçosa.

Tanmateix, quan un sistema urbanístic general es troba inclòs dins un polígon d’actuació o en un sector de planejament, resta automàticament classificat com a sòl urbà o urbanitzable, en funció de l’ordenació que el planejament general atorga a cadascun d’aquests àmbits d’actuació, i s’integren en el mateix als efectes de la seva gestió urbanística.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.