Dret urbanístic Català

Marc legal de l’urbanisme a Catalunya

Escrit per Octavio Redondo.

Marc legal de l’urbanisme a Catalunya des de la primera Llei del sòl al 1956 fins l'actualitat.

1956 - Primera Llei estatal del sòl

1975 - Llei del sòl

1976 - Text refós (millora de les aportacions de la Llei anterior)

1978 - Reial decret 1385/1978. Traspàs de competències de l’administració estatal

1981 - Llei 9/1981. Protecció de la legalitat urbanística

1984 - Llei 3/1984. Mesures d’adequació de l’ordenació urbanística de Catalunya

1990 - Decret Llei 1/1990. Refós dels textos vigents a Catalunya en matèria urbanística

1997 - Sentència del Tribunal Constitucional, acota les competències estatals en matèria de règim jurídic del sòl, valoracions i expropiacions sobre la base de la competència exclusiva de les comunitats autònomes

2002 - Llei 2/2002 de 14 de març. Llei d’urbanisme

2003 - Decret 287/ 2003. Reglament parcial de la Llei 2/2002

2004 - Llei 10/2004. Modificació de la Llei d'urbanisme 2/2002

2005 - Decret 1/2005, de 26 de juliol. S’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. (Llei 2/2002 + Llei 10/2004)

2006 - Decret 305/2006, de 18 de juliol. Reglament de la Llei d’urbanisme.

2007 - Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre. Mesures urgents en matèria urbanística (adaptació Llei estatal 8/2007, de 28 maig, del sòl)

2008 - Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 juny. Text refós de la Llei estatal del sòl.

2009 - Llei 26/2009, de 23 de desembre. Mesures fiscals i financeres

2010 - Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Text refós de la Llei d’urbanisme

2011 - Llei 7/2011, de 27 de juliol. Mesures fiscals i financeres

2012 - Llei 3/2012, de 22 de febrer. Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme

2012 - Decret 1/2010, de 3 d’agost. Incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

2013 - Llei 8/2013, de 26 de juny. Rehabilitació, regeneració i renovació urbana (estatal)

2014 - Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.