Dret urbanístic Català

Fonts del dret urbanístic

Antecedents:

1.- D’acord amb el que es va establir a la Constitució Espanyola (art. 148.3),  l’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge eren unes competències que podien ser assumides en exclusiva per les Comunitats Autònomes, com així va fer Catalunya en aprovar l’Estatut d’Autonomia de l’any 1979.

Tanmateix, l’Estat no va acabar d’acceptar plenament aquesta situació i va aprovar la Llei de sòl de 1992, que era una clara invasió competencial de la matèria urbanística que corresponia a la Generalitat de Catalunya. Finalment, però, la sentència del Tribunal Constitucional 61/1997 va deixar definitivament clarificat els àmbits competencials d’ambdues administracions.

La Generalitat de Catalunya, si bé havia anat aprovant diferents normatives amb contingut urbanístic,  no va ser fins la Llei 2/2002, de 14 de març, que va legislar de forma plena l’urbanisme de Catalunya.

A partir d’aquest moment s’han aprovat diverses modificacions i adaptacions essent avui dia la norma reguladora del nostre urbanisme el Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de data 18 de juliol, modificada recentment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

A nivell reglamentari, la norma principal és el Decret 305/2006, si bé actualment s’està treballant per part de la Generalitat de Catalunya en la seva modificació.

2.- Respecte a l’Estat que té competències, entre d’altres, en la regulació del règim de la propietat i en les valoracions, la norma reguladora vigent és el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

En data 24 d’octubre de 2011 es va aprovar el Reglament de valoracions de la Llei de sòl.

Marc normatiu:

Per tant, la normativa bàsica que actualment s’aplica a Catalunya en matèria d’urbanisme és la següent:

Legislació catalana:

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
  • Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Legislació estatal:

  • Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de sòl.
  • Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, que aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl.
  • Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecaria sobre inscripció en el registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.