Dret urbanístic Català

El solar

La classificació del sòl com a urbà no és condició suficient perquè un terreny pugui ser objecte d’edificació, sinó que ha de complir amb el requisit de que sigui solar.

Què és un solar? Ens ho defineix l’article 29 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) al dir-nos que són aquells terrenys que, a més a més d’estar classificats com a sòl urbà, han de reunir els següents requisits:

A) Que estiguin degudament urbanitzats d’acord amb les previsions establertes en el corresponent planejament, i en qualsevol cas que disposin dels requisits urbanístics bàsics establerts a l’article 27.1 del TRLUC que són:

  1. Que existeixi una xarxa viaria que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la connexió amb la trama viària bàsica del municipi.
  2. Que hi hagin xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament.
  3. Que tinguin subministrament d’energia elèctrica.

B) A més a més els terrenys han d’afrontar a una via que disposi enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.

C) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants.

D) Que siguin susceptibles de llicència immediata per no estar incloses dins l’àmbit d’un sector de planejament o un polígon d’actuació urbanística pendents de desenvolupament.

E) I, finalment, que per edificar-los no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrer o vies per completar la xarxa viaria.

Sense reunir la condició de solar els terrenys no poden ser edificables, exceptuant en aquells supòsitsen que s’autoritzi l’execució simultània de les obres d’edificació i d’urbanització, sempre que es reuneixin una sèrie de requisits mínim, entre ells la garantia suficient i que s’adquireixi el compromís de no utilitzar els edificis fins que les obres d’urbanització estiguin totalment finalitzades (art. 237del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme).

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.