Dret urbanístic Català

Conceptes urbanístics

Començant pels conceptes i principies bàsics que inspiren el nostre ordenament jurídic, analitzarem el règim jurídic del sòl, el planejament urbanístic i els seus procediments d’aprovació; l’execució del planejament amb les diverses institucions creades per a tal finalitat; els instruments de política del sòl i habitatge, per finalitzar amb els mecanismes existents de protecció de la legalitat urbanística.

Dret urbanístic:
Per tant, el dret urbanístic serà l’ ordenament jurídic que regula la transformació i desenvolupament del sòl i dels nuclis urbans, mitjançant les tècniques de planejament, de gestió, control i manteniment de l’edificació i el seu ús correcte mitjançant l’aplicació de la disciplina urbanística, així com la seva actuació en el mercat del sòl.

Activitat i acció urbanística:
L’activitat urbanística que portarà a terme el dret urbanístic serà un treball tècnic-jurídic que compren els següents aspectes:

  • Planejament urbanístic.
  • Execució del planejament.
  • Intervenció de l’exercici de les facultats dominicals relatives a l’ús del sòl i edificació.
  • Intervenció en la regulació del mercat del sòl.

L’acció urbanística sobre el règim del sòl atendrà, entre altres, a les següents finalitats:

  • Procurar el desenvolupament urbanístic sostenible.
  • Procurar que el sòl s’utilitzi en congruència amb la seva utilitat pública i la funció social de la propietat.
  • Impedir la desigual atribució dels beneficis i les càrregues del planejament entre els propietaris afectats i imposar la justa distribució dels mateixos.
  • Assegurar la participació de la comunitat en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.