Competències urbanístiques

Tramitació del planejament a Catalunya

Escrit per Octavio Redondo.

Tramitació de les figures de planejament urbanístic a Catalunya

Els tràmits fonamentals en el procés d’aprovació dels diferents instruments de planejament General i Derivat a banda dels aspectes com la participació ciutadana o avaluació ambiental, és possible una tramitació diferent en funció de les característiques del municipi que el tramita o de l’existència prèvia d’uns determinats instruments de planejament urbanístic.

Abans de procedir a la tramitació dels instruments de planejament urbanístic cal procedir a la seva formulació. La formulació és la competència per a la realització de l’encàrrec de redacció d’un determinat Pla.

En el procés d’aprovació dels diferents instruments de planejament intervenen sempre almenys dues Administracions Públiques diferents i almenys dues de diferent rang.
L’Administració Local, sigui mitjançant els Ajuntaments, o mitjançant els consells comarcals, i d’una altra banda intervé l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant les Comissions Territorials d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La competència per a l’aprovació dels instruments de planejament es comparteix entre l’Administració Local i la Generalitat de Catalunya.
La tramitació ha de garantir el principi de publicitat, la participació ciutadana i també la integració d’aspectes derivats de la normativa sectorial, especialment de l’ambiental.

Esquema simplificat de la tramitació de les figures de planejament urbanístic

Tramitacio del Planejament Urbanístic | URBAWEB

Aprovació definitiva
Publicació en el DOGC.
 • Sense prescripcions o incorporant-les d'ofici.
 • Prescripcions de caràcter puntual que no exigeixin nova informació pública.
 • Si hi ha informació pública, requereix d'un Text refós amb verificació i conformitat del Ple.
Suspensió total o parcial de l'aprovació definitiva
 • Per deficiències esmenables (Text refós verificat pel Ple) fonamentats en motius d'interès supramunicipals, legalitat urbanística.
Denegació
 • Per raó de vicis o defectes no esmenables, fonamentats en l'interès supramunicipal, legalitat i racionalitat urbanística.
Retorn de l'expedient
 • Per completar o per manca de tràmit
 • Interposició de recursos
Recurs d'alçada
 • Per part de particulars
 • Contra els actes / resolucions i els acords de les comissions territorials d'urbanisme i el director.
Recurs potestatiu de reposició
 • Contra els actes / resolucions i els acords del Conseller i el Govern de la Generalitat
Requeriment previ
 • Per part dels ajuntaments
 • Contra tots els actes / resolucions
 • Via prèvia abans contenciós
(El contingut es pot referir a determinacions del planejament, especialment a les prescripcions imposades per la CTU)
 
Extraordinari de revisió
 • Contra tots els actes ferms
 • Si s'aporten proves o es fonamenta l'error
Recurs contenciós administratiu
 • Contra els actes que posen fi a la via administrativa
 • Davant el TSJC
(El contingut es pot referir a qualsevol determinació del planejament)

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.