Competències urbanístiques

Administracions amb competències urbanístiques

Escrit per Octavio Redondo.

Competències urbanístiques | Urbaweb

Administració de la Generalitat de Catalunya

Fomenta i coopera l'acció urbanística dels ens locals.
Els òrgans urbanístics de la Generalitat amb competències:

Conseller de Territori i Sostenibilitat. Presideix la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

Comissió d'Urbanisme de Catalunya

Òrgan superior, de caràcter consultiu, en matèria de política territorial i d'urbanisme.
La Comissió d'urbanisme informa amb caràcter previ a l'aprovació definitiva per part del Conseller de les figures de planejament:
PDU, NPU, POUM, PAUM, PPD
Modificació de zones verdes
PEU per a l'execució directa d'obres d'infraestructures (art.67.1.e)

Direcció General d'Urbanisme (DGU)

- Òrgan directiu que tramita els assumptees que corresponen a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i Comissió Territorial d'Urbanisme, al Conseller i al Govern.
- Orienta i fomenta el planejament i l'execució de les obres necessàries pel desenvolupament urbà, en fan la inspecció, i n'han d'informar l'ajuntament afectat.
- Coordina i impulsa l'activitat de les CTU i SUB.
- Gestiona i executa els acords en matèria d'urbanisme pel departament i pel Govern.

Comissions Territorials d'Urbanisme (CTU)

Comissions Territorials d'Urbanisme | URBAWEB 

- Compleix funcions de caràcter informatiu, consultiu, gestor i resolutiu del planejament urbanístic.
- Orienta i fomenta el planejament i l'execució de les obres necessàries pel desenvolupament urbà, en fan la inspecció, i n'han d'informar l'ajuntament afectat.
- Fa funcions interpretatives, a instància dels ajuntaments.
- En les Ponències tècniques redacta informe previ a la comissió.

Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona (SUB)

Òrgan urbanístic que compleix funcions de caràcter informatiu, consultiu i resolutiu en el terme municipal de Barcelona.

Administració Local

Comprèn totes les facultats de naturalesa local, aproven inicial i provisionalment el planejament general i derivat i quan el POUM ho preveu, aproven definitivament el seu planejament derivat.
També otorguen llicències.

Administració Comarcal

- El Consell Comarcal proporciona assistència tècnica i jurídica a municipis amb manca de recursos.
- Assessorant als ajuntaments que ho necessiten.
- Tramiten figures de planejament supramunicipals que afectin a l'àmbit territorial d'una mateixa comarca.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.