Administracions amb competències urbanístiques

Competències urbanístiques | Urbaweb

  • Administració de la Generalitat
Fomenta l'acció urbanística dels ens locals i coopera.
Els òrgans urbanístics de la Generalitat amb competències:

Conseller de Territori i Sostenibilitat. Presideix la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC)
 
Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC).
- Òrgan superior, de caràcter consultiu, en matèria de política territorial i d'urbanisme.
- La CPTUC informa amb caràcter previ a l'aprovació definitiva per part del Conseller de les figures de planejament:
PDU, NPU
POUM, PAUM, PPD (de municipis de més de 100.000 habitants.
Modificació de zones verdes
PEU per a l'execució directa d'obres d'infraestructures (art.67.1.e)
 
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU)
- Òrgan directiu que tramita els assumptees que corresponen a la CPTUC i CTU, al Conseller i al Govern.
- Orienta i fomenta el planejament i l'execució de les obres necessàries pel desenvolupament urbà, en fan la inspecció, i n'han d'informar l'ajuntament afectat.
- Coordina i impulsa l'activitat de les CTU i SUB.
- Gestiona i executa els acords en matèria d'urbanisme pel departament i pel Govern.
 
Comissions Territorials d'urbanisme (CTU)
- Barcelona (CTUB)
- Àmbit Metropolità de Barcelona (CTUAMB)
- Tarragona (CUT)
- Lleida (CULL)
- Girona (CUG)
- La Vall d'Aran (CUVA)
- Terres de l'Ebre (CUTE)
- Catalunya Central (CUCC)
- En creació la Comissió de l'Alt Pirineu.

- Compleix funcions de caràcter informatiu, consultiu, gestor i resolutiu del planejament urbanístic: POUM, PAUM
- Orienta i fomenta el planejament i l'execució de les obres necessàries pel desenvolupament urbà, en fan la inspecció, i n'han d'informar l'ajuntament afectat.
- Fa funcions interpretatives, a instància dels ajuntaments.
- En les Ponències tècniques redacta informe previ a la comissió.
  • Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona (SUB).
Òrgan urbanístic que compleix funcions de caràcter informatiu, consultiu i resolutiu en el terme municipal de Barcelona.
  • Administració municipal
Comprèn totes les facultats de naturalesa local, aproven inicial i provisionalment el planejament general i derivat i quan el POUM ho preveu, aproven definitivament el seu planejament derivat.
També otorguen llicències.
  • Administració Comarcal
- El Consell Comarcal proporciona assistència tècnica i jurídica a municipis amb manca de recursos.
- Assessorant als ajuntaments que ho necessiten.
- Tramiten figures de planejament supramunicipals que afectin a l'àmbit territorial d'una mateixa comarca.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes el seu ús.