urbanisme

Articles Tagged ‘urbanisme’

Concursos d' arquitectura i urbanisme

Concursos públics | Urbaweb

Aquesta secció informa dels concursos d' arquitectura i urbanisme convocats pels diferents organismes.

Ja pots consultar gratuïtament tota la informació sobre les últimes licitacions d'obres presentades a concurs públic a Catalunya.
La informació publicada poden incloure inexactituds o errors tipogràfics. Si desitja informació més fidedigna i detallada recomanen visitar la font oficial del organisme convocant.

Font d'informació: diaris oficials i butlletins publicats per l' Estat, la Generalitat de Catalunya i les diputacions corresponents.

Normativa PGM

Plans urbanístics

Els plans urbanístics són els diferents instruments del Govern de la Generalitat per dur a terme la seva política de planejament territorial.

Sistemes de planejament | Urbaweb

Planificació Territorial

La Planificació Territorial està ordenada jeràrquicament (art. 5.1 de la Llei 1/1995)

Planificació Territorial || URBAWEB

Pla Territorial General de Catalunya
És l'instrument que defineix els objectius d’ equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells de qualitat de vida semblants, independentment de l’ àmbit territorial on visquin. D' àmbit d’aplicació a tot el territori de Catalunya.

El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d'aplicació dels Plans Territorials Parcials, basats en la funcionalitat territorial.

Criteris per al Planejament Territorial
Pla Territorial General de Catalunya

Plans Territorials Parcials
Són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur.

Plans Directors Territorials
Són plans d'àmbit inferior a l'àmbit dels plans territorials parcials. Com a mínim, han de tenir caràcter supramunicipal i poden comprendre municipis pertanyents a diferents àmbits de planificació.

Pla director territorial de l'Empordà
Pla director territorial de l'Alt Penedès
Pla director territorial de la Garrotxa

Plans Territorials Sectorials
Abasten tot el territori i constitueixen el desenvolupament territorial d'un sector segons el marc global i les directrius establertes al Pla Territorial General.

  • Plans territorials sectorials de mobilitat

Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya
Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012)
Pla de ports de Catalunya (2007-2015)
Pla d'infraestructures del transport (2006-2026)

  • Plans territorials sectorial ambientals

Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l'energia eòlica a Catalunya
Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020
Pla general de política forestal 2014-2024

  • Altres plans sectorials

Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya
Pla territorial sectorial d'equipaments comercials

Planejament Urbanístic General explicat amb més detall a la secció planejament urbanístic general

Plans Directors Urbanístics
Són instruments de la planificació urbanística del territori en coherència amb el planejament territorial iestableixen les directrius per coordinar l' ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal.

PDU del Circuit Barcelona - Catalunya
PDU del Delta del Llobregat
PDU per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
PDU per al desenvolupament d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès
PDU per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l'establiment de la línia orbital ferroviària
PDU de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs
PDU del sistema urbà de Figueres
PDU de les colònies del Ter i del Freser
PDU del sistema urbà Girona
PDU del Pla de l'Estany
PDU de la Serra de Rodes
PDU de reordenació de l'àmbit del CRT de Vila-seca i Salou
PDU de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre
PDU de delimitació per a la implantació d'una terminal intermodal de mercaderies al Camp de Tarragona
PDU de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona
PDU del delta de l'Ebre
PDUA de l'aeròdrom Barcelona/Bages
PDU de la Conca d'Òdena
PDU de les colònies del Llobregat
PDU del Pla del Bages
PDU de la Val d'Aran
PDU de la Cerdanya
PDU del Pallars Sobirà
PDU del sistema costaner (PDUSC)
PDU dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial (PDUSC-2)
PDU per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l'establiment de l'eix Transversal ferroviari

PDUs de les àrees residencials estratègiques
Maresme
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Maresme

Terres de l'Ebre
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Terres de l'Ebre

Barcelonès
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Barcelonès

Ponent (Terres de Lleida)
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de Ponent

Comarques de Girona
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les comarques de Girona

Alt Pirineu i Aran
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'Alt Pirineu i Aran

Camp de Tarragona
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona

Comarques Centrals
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Comarques Centrals

Baix Llobregat
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat

Vallès Occidental
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental

Vallès Oriental
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Oriental

Alt Penedès - Garraf
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'Alt Penedès-Garraf

Plans d' Ordenació Urbanística Municipal
Són instrument d’ ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o més d’un terme municipal.
Plans d'ordenació urbanística municipal (POUM vigents)

Plans urbanístics d'abast supramunicipal

Normes de planejament urbanístic

Plans Urbanístics Derivats explicat amb més detall a la secció planejament urbanístic derivat
Estàn sotmesos jerarquicament al planejament general i està integrat pels plans parcials urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació, plans especials urbanístics i els plans de millora urbana.

Font d'informació: Departament de Territori i Sostenibilitat (TES)
Autorització d'ús d'acord Llei 37/2007

 

Urbaweb - Informació Urbanística

Urbaweb és un portal especialitzat en l'urbanisme de Catalunya i una eina de consulta gratuïta per a estudiants i professionals que precisen informació urbanística.

És un projecte personal desenvolupat per Octavio Redondo, tècnic de la Direcció General d'Urbanisme, amb la participació de professionals especialitzats en l'ordenació del territori i l'urbanisme.
L'objectiu d'Urbaweb és explicar d’una forma senzilla i entenedora els conceptes bàsics de l'urbanisme de Catalunya i la seva normativa, proporcionant informació en matèria urbanística que sigui d'utilitat als tècnics urbanistes i als estudiants.

Què és l'urbanisme?

L'urbanisme és una disciplina composta d’un conjunt de normes, tècniques i coneixements que tenen per finalitat l’ordenació, el desenvolupament i l’organització dels àmbits urbans i espais periurbans, amb una vocació reguladora de tot el territori, qualsevol que sigui la seva condició.
L'objectiu primordial de l'urbanisme és millorar la qualitat de vida de la població mitjançant un desenvolupament sostenible.

La ciutat ideal - Piero della Francesca

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.