qualificacio

Articles Tagged ‘qualificacio’

Classificació del sòl

La classificació del sòl a través del planejament general estableix les diferents categories de sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.

Sòl urbà
Són aquells terrenys sotmesos al procés d'integració del teixit urbà i compten amb tots el serveis urbanístics bàsics (xarxa viària, aigua potable, sanejament, suministrament elèctric) o bé són compresos en àrees consolidades per l'edificació d'almenys 2/3 parts de llur superfície edificable.

Constitueixen el sòl urbà, els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d'urbanització que aquest determina. Poden distingir entre:

 • Sòl urbà consolidat (SUC): és tot terreny que tingui la condició de solar apte per l'edificació i compta amb els serveis urbanístics, tenen assenyalades alineacions i rasants i només manca completar la urbanització. Abasta aproximadament el 4,26 % de la superfície del territori de Catalunya.
 • Sòl urba no consolidat (SNC): és tot terreny que no te la condició de solar i no ha arribat a tenir una configuració definitiva.
  Abasta aproximadament el 0,22 % de la superfície del territori de Catalunya.
  Drets i deures dels propietaris en SU

Drets:
- Completar la urbanització, edificar quan sigui solar segons planejament vigent.
- Executar o acabar les obres d'urbanització perquè els terrenys assoleixin la condició de solar.
- Poden executar simultàniament les obres d'edificació i urbanització o reurbanització.
- Poden fer constar les condicions d'edificació en el Registre de la Propietat, i en qualsevol cas, sempre en les escriptures.
- Com a norma general, tenen dret al 90% de l'aprofitament urbanístic en SNC.
Excepcions:
- En les àrees residencials estratègiques (ARE), el percentatge es pot reduir fins el 85%.
- En les modificacions del planejament general, quan es delimiti un nou sector de planejament , o un nou polígon d’actuació, o es modifiqui un d’existent i aquesta modificació comporti un increment del sostre edificable, el percentatge mínim és un 85%.

Deures en SUC:
- Els propietaris han d'assumir les despeses i els terminis vigents d'edificació.
- Han de cedir gratuïtament el 10% d'aprofitament urbà.
- Han de executar si s'escau, la urbanització per obtenir condició de solar, amb repartiment equitatiu de càrregues i beneficis.
- Urbanitzar, quan és necessari, i edificar en els terminisfixats.

Deures en SNC:
- Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del planejament.
- Participar en les despeses d'implantació d'infraestructures de transport, quan ho requereixi la promoció urbanística.
- Cedir de forma obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament el sòl reservat pels sistemes.
- Cedir de forma obligatòria i gratuïta a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, amb les excepcions de :
- Les ARE, fins al 15%

En les modificacions del planejament general, quan es delimiti un nou sector de planejament, o un nou polígon d’actuació, o en el cas d’una reordenació general d’un sector existent que comporti la transformació global dels usos, del 15 al 20% del total de l’aprofitament de l’àmbit quan es modifiqui un d’existent i aquesta modificació comporti un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús industrial, de la intensitat de l’ús industrial o la transformació dels usos de determinades parcel·les, el 10% de la cessió ordinària del sector + del 15 al 20% de l’increment de l’aprofitament.

- Costejar i executar la urbanització i les connexions amb els sistemes generals.
- Participar en les despeses d'implantació d'infraestructures de transport, quan ho requereixi la promoció urbanística
- Edificar els solars en els terminis establerts, inclosos els habitatges de protecció pública, HPP.
- Conservar les obres d'urbanització en els supòsits que s'hagi assumit voluntariament aquesta obligació o ho imposi el POUM o PAUM.

Sòl urbanitzable
Són aquells terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal considera necessaris per a garantir el creixement de la població i l'activació econòmica del territori.

El sòl urbanitzable ha de ser proporcionat a les previsions de creixement de cada municipi. Poden distingir entre: delimitat i no delimitat.

 • Sòl urbanitzable delimitat (SUD), és aquell que per al seu desenvolupament i transformació urbanística cal la formulació, tramitació i aprovació d’un PPU.
  Abasta el 1,69 % de la superfície del territori de Catalunya.
 • Sòl urbanitzable no delimitat (SND)
  Abasta el 0,48 % de la superfície del territori de Catalunya.

- La seva transformació es fa mitjançant un PPU de delimitació.
- Mentre no es delimiti el règim, es considera igual al del SNU.

Drets i deures dels propietaris en sòl urbanitzable

Drets en SUD:
- Dret a usar, gaudir i disposar de la seva propietat.
- Promoure la transformació urbanística del sector mitjançant un PPU o un PPU de delimitació, per aconseguir la condició de solar i edificar (l’administració ha d’aprovar el planejament derivat però el propietari en pot tenir la iniciativa. La iniciativa del planejament general però és única de l’administració)
- Dret al 85% de l’aprofitament urbanístic.

Deures en SUD:
-Els mateixos que els dels sòl urbà (SUC i SUNC).
- Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del planejament.
- Cedir de forma obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament el sòl reservat pels sistemes urbanístics generals i locals inclosos en l'àmbit d'actuació.
- Costejar, i si s'escau executar, la urbanització.
- Cedir de forma obligatòria i gratuïta a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.
- Costejar la urbanització i en el seu cas, executar-la.
- Costejar i executar les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics generals exteriors i participar en les despeses d'implantació d'infraestructures de transport, quan ho requereixi la promoció urbanística
- Edificar els solars en els terminis establert, inclosos els habitatges de protecció pública, HPP.

Tipus d'habitatge que rep ajuts econòmics, destinat a sectors de la població com la gent jove o gent gran.
La reserva mínima de sòl per a la construcció d'HPP és:
30% del sostre residencial de nova implantació en SU y en SUZ (20% HPO en règim especial i general + 10% HPO de preu concertat)

Drets en SND:
- Mentre no sigui classificat com a delimitat té els mateixos drets que el sòl no urbanitzable.

Deures en SND:
- Els mateixos deures que els de SNU.

Sòl no urbanitzable
És l' espai lliure de processos urbans, i que esdevé majoritari en el territori.

En aquest s'engloben totes les activitats i sistemes relacionats amb el medi en tant que tenen interès connector, paisatgístic, forestal, agrari o d’altre tipus, i amb l’objecte de garantir un desenvolupament urbanístic sostenible.
El sòl no urbanitzable abasta aproximadament el 93,35 % de la superfície del territori de Catalunya.

Els objetius segons el planejament territorial són:
- Ordenar les implantacions sobre el territori.
- Atraure l'activitat econòmica als espais idonis i garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible.

Es pot destinar a activitats d'interès públic, tal com equipaments amb caràcter esportiu, cultural, religiós i d'educació.
Les activitats admeses més freqüents en sòl no urbanitzable són:
- Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents.
- Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl.
- L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.
- L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
- La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
- L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
- Activitats esportives: hípiques, circuït de motocross, paintball.
- La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
- Càmpings, hotels, turisme rural, restauració.
- Explotacions ramaderes, magatzems agrícoles
- La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats.
- La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
- La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.

Resten sotmesos únicament a llicència municipal les construccions per a activitats agrícoles, si no superen qualsevol dels llindars que estableixi el planejament o els següents:
- Ocupació en planta de 500 metres quadrats, sostre total de 1.000 metres quadrats o alçada màxima de 10 metres.
- Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució,el manteniment i el funcionament de les obres públiques.
- Els projectes que només comportin obres de conservació, d'adequació, de millora o de manteniment de les construccions existents efectivament destinades a usos admesos per la Llei.

Construccions pròpies d'una activitat agrícola, ramadera o forestal:
- Les construccions o instal·lacions destinades específicament a la cria d'animals o bé al conreu d'espècies vegetals.
- Les construccions destinades a la guarda de la maquinària i altres estris al servei de les activitats forestals, de cria d'animals o de conreu d'espècies vegetals.
- Les construccions destinades a l'emmagatzematge, conservació, manipulació, envasat i transformació de productes, així com les destinades a la prestació de serveis, sempre que els esmentats productes i serveis s'hagin originat o tinguin com a destinació, respectivament i exclusivament, una unitat d'explotació agrícola o ramadera o un conjunt d'unitats d'explotació, integrades sota una direcció empresarial comuna i sempre que els terrenys objecte de la construcció formin part de l'esmentada unitat d'explotació o de l'esmentat conjunt.
- Les construccions destinades a l'emmagatzematge, conservació i prestació de serveis propis dels centres de jardineria, sempre que en la finca es desenvolupin les activitats de conreu o viver d'espècies vegetals (Art. 48.1 RLU).

Argument favorable per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en sòl no urbanitzable:
- Que siguin d’interès públic.
- La reutilització i millora d’edificis existent.
- Que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic.

Drets i deures dels propietaris en SNU

Drets en SNU:
- Dret a usar, gaudir i disposar de la seva propietat preservant els recursos naturals o valors agrícoles del terreny.
- Reconstruir i rehabilitar masies o cases rurals, incloses en el catàleg municipal, per a usos d'habitatges, hoteler, turisme rural i activitats educatives.
- S'admeten noves construccions pròpies d'una activitat rústica (entre d'altres l'explotació de recursos naturals)
- Pot ser destinat a activitats d'interès públic, activitats esportives, culturals, oci, educació, equipaments, etc. (usos admissibles segons l’article 47 del TRLUC)

Deures en SNU:
- Estan prohibides les parcel·lacions urbanístiques, els terrenys estan sotmesos a la legislació agrària.
- Les masies i cases rurals catalogades han de respetar el volum edificat preexistent, l’autorització de les obres i usos està subjecte als procediments dels articles 48 i 49 del TRLUC, i a l’obtenció de llicència.)
- Costejar i executar les obres necessàries per a conservar i restaurar el sòl, les mesures correctores que es determinin d’acord amb el planejament i, si s’escau, les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis.
- Cedir a l’administració aquestes infraestructures i el sòl a incorporar al domini públic.

 

Planejament

El planejament urbanístic és la disciplina de planificació de l'ús del sòl.
Predetermina com i quins han de ser els espais, les construccions públiques i privades i les infraestructures.

La Planificació Territorial es concreta en l'ordenació física del territori, és l'expressió de la política econòmica, social i cultural de la societat.

Des de Urbaweb volem ajudar-te a entendre els conceptes bàsics del planejament urbanístic general i derivat.
Figures de planejament | URBAWEB

Qualificació del sòl

La qualificació de sòl assigna al territori usos i condicions d' edificació, precisant els drets i deures genèrics.

Es concreta l' ús dels terrenys i de les edificacions mitjançant l' assignació de claus urbanístiques.

Zones en sòl urbà

Zones en sòl urbanitzable

Zones en sòl no urbanitzable

Sistemes

 • Residencial
 • Industrial i logístic
 • Terciari i serveis
 • Desenvolupament residencia
 • Desenvolupament activitat econòmica
 • Desenvolupament mixt
 • Rústic
 • Forestal
 • Paisatgístic de valor
 • Agrícola de protecció
 • Espais naturals protegits
 • Activitats autoritzades
 • Comunicacions
  - Sistema viari
  - Sistema ferroviari
  - Sistema aereoportuari
  - Sistema portuari
 • Equipaments comunitaris
  - Sistema equipaments
  - Sistema serveis tècnics
 • Espais lliures públics
  - Sistema parc i jardins
  - Sistema hidrogràfic
  - Sistema costaner
 • Habitatges dotacionals públics

Qualificació del sòl | Urbaweb

Cessió obligatòria de sistemes
En els sector en sòl urbanitzable les reserves mínimes de sistemes d’ espais lliures i equipaments, segons l’ús que s’hi destini són: (l’art 65 TRLU)
La llei no estableix unes reserves mínimes per a sistemes en els sectors en sòl urbà no consolidat, s’apliquen els percentatges o les superfícies que en cada cas queden regulades en les fitxes normatives del planejament

Ús residencial
Espais lliures: 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície del sector.
Equipaments públics: valor inferior resultant de 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable o 20m2 de sòl per cada habitatge amb un mínim del 5% superfície del sector.

(S’ha de fer el càlcul amb els dos supòsits, és a dir, respecte el sostre i respecte la superfície de l’àmbit del sector, i establir com a cessió mínima del sector el resultat més gran)

Ús industrial
Espais lliures: 10% superfície del sector
Equipaments: 5% superfície del sector

Usos mixtes(residencial + altres usos)
Es computen independentment en funció dels diferents usos si es distingeix la zonificació. Si la zona permet indistintament usos residencial i no residencials, aplicar reserves com a residencial.

Excloure del còmput d’ espais lliures als efectes del compliment dels estàndards legals mínims legals d’ espais lliures i equipaments comunitaris els terrenys incorporats en els sectors de planejament amb pendent superior al 20% (article 7.1.b TRLU)

Modificacions de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics (art.100 TRLU)

En el supòsit de modificacions del planejament general, s’hauran de reservar les cessions següents:
Modificacions de sectors existents en sol urbà

 • Si comporta un increment del sostre edificable

Espais lliures públics: 20 m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable residencial i 5 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre edificable d’altres usos

 • Si comporta un increment de la densitat de l’ús residencial (sense increment de l’edificabilitat)

Espais lliures públics: reserva complementària de 10m2 de sòl com a mínim per cada nou habitatge (llevat que sigui HPO) – Per raons d’impossibilitat material d’emplaçar la reserva en l’àmbit del sector, es pot substituir pel valor econòmic.

 • Si té per objecte la reordenació general d’un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament

Espais lliures públics i equipaments públics: 22,5 m2 de sòl per cada 100m2 de sostre residencial (amb un mínim de 15 m2 de sòl per cada 100 m2 per les zones verdes) i 7,5 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre d’altres usos - Aquestes reserves s’apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l’àmbit, a aquests efectes, computen les que s’han obtingut amb el planejament anterior.

 • Si té per objecte la transformació dels usos de determinades parcel·les

Espais lliures públics: calcular per a les parcel·les afectades les cessions corresponents segons si en aquestes es produeix un increment del sostre edificable o increment de la densitat de l’ús residencial (=supòsits anteriors)

Modificacions de sectors existents en sòl urbanitzable

 • Si comporta un increment del sostre edificable, o si té per objecte la reordenació general d’un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament

Ús residencial
Espais lliures: 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície del sector.
Equipaments: 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre edificable, amb un mínim del 5% de la superfície del sector.

Ús industrial
Espais lliures: 10% superfície del sector
Equipaments: 5% superfície del sector

Usos mixtes (residencial + altres usos)
Es computen independentment en funció dels diferents usos si es distingeix la zonificació. Si la zona permet indistintament usos residencial i no residencials, aplicar reserves com a residencial.

 • Si comporta un increment de la densitat de l’ús residencial (sense increment de l’edificabilitat)

Espais lliures públics: reserva complementària de 10m2 de sòl com a mínim per cada nou habitatge (llevat que sigui habitatge de protecció oficial, HPO)

 • Si té per objecte la transformació dels usos de determinades parcel·les

Espais lliures públics: calcular per a les parcel·les afectades les cessions corresponents segons si en aquestes es produeix un increment del sostre edificable o increment de la densitat de l’ús residencial (=supòsits anteriors)

Règim del sòl

El règim urbanístic del sòl és el resultat d'aplicar unes condicions i instruments del planejament sobre el sòl de la parcel·la en un moment determinat, i que depèn de la gestió i l' execució en què es trobi la parcel·la.

El règim urbanístic del sòl incideix al sòl, al subsòl i al vol, regulant dos aspectes fonamental:
- El morfològic i funcional: mesures, limitacions i drets a edificar i a usar el sòl amb el resultat d'una morfologia sobre el territori que determina uns paisatges concrets.
- El jurídic i econòmic: condicions d'aprofitament i de gestió d'una propietat, amb la determinació d'un valor econòmic del sòl.

El règim urbanístic del sòl dota de contingut legal i configura els drets i deures dels propietaris i està determinat per la classificació del sòl, la qualificació i la seva inclusió en sectors de planejament o polígons d’actuació urbanística.

Els drets i deures dels propietaris, depèn de la classificació (sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable) i també de la seva qualificació (zones o sistemes)

Classificació del Sòl
La classificació és una tècnica urbanística bàsica emprada pels ens locals per determinar el model territorial del municipi.

Consisteix a organitzar el sòl en alguna de les tres tipologies previstes legalment, cadascuna amb un règim jurídic diferent: sòl urbà (consolidat o no consolidat), sòl urbanitzable (delimitat o no delimitat) i sòl no urbanitzable.

Classificació del Sòl | URBAWEB

Qualificació del Sòl
La qualificació urbanística s’utilitza amb posterioritat a la classificació del sòl i és molt més concreta.
Comporta la determinació dels usos urbanístics als quals es destinarà el sòl, que poden ser lucratius o no, així com la seva intensitat i la tipologia edificatòria prevista.

Qualificació Sòl | URBAWEB

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.