legislacio

Articles Tagged ‘legislacio’

Legislació

Normatives urbanístiques | UrbawebRecull de normatives aplicables en matèria urbanística (lleis, reglaments i decrets) que regulen la formulació i execució dels instruments de planificació territorial i urbanística, els quals defineixen i concreten els usos del territori.
S’inclouen també aquelles lleis sectorials que, si bé no són específiques de l’ ordenació del territori, l’afecten tangencialment (costes, carreteres, medi ambient, etc.).
Totes elles formen el marc jurídic segons el qual s’ordena el territori.

Nota: aquestes normatives es publican exclusivament amb caràcter informatiu, i la legislació que prevaldrà serà la publicada en els Diaris Oficials corresponents.

 
 

Planejament urbanístic derivat

Planejament derivat | Urbaweb

El planejament urbanístic general es desenvolupa pel planejament urbanístic derivat, i concretament en sòl urbá pels plans especials i plans de millora urbana.


El planejament urbanístic derivat pot introduir marges de flexibilitat suficientment reglats per a la concessió de la llicencia urbanística, (art. 58.3 i 65.2.d de la TRLUC) sense alterar els paràmetres bàsics vinculats a l’aprofitament de la zona o subzona.

 • Plans parcials urbanístics (PPU) (art.65)
  Tenen per objecte desenvolupar el planejament urbanístic general en els sectors classificats de sòl urbanitzable delimitat. Contenen totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada del sector que abasten: qualifiquen el sòl, regulen usos i paràmetres d’edificació, assenyalen alineacions i rasants, defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums, estableixen les condicions de gestió i els terminis i precisen les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques (art. 58.3b)

Reserves sectors d’ús residencial (art. 65.3). Reserves sectors d’ús industrial o comercial (art. 65.4). Documentació (art. 66).

 • Plans parcials urbanístics de delimitació (PPD)(art. 66.2)
  Es refereixen a àmbits no delimitats prèviament com a sectors pel planejament urbanístic general.

Avanços de PPUD (art.73). Documentació (art. 66, art. 58.1d,1e,7).

 • Plans especials urbanístics autonoms (PEUA) (art.67)
  Tenen per objecte desenvolupar determinacions contingudes en els plans territorials parcials i sectorials i en el planejament urbanístic general, per a l'ordenació de recintes i conjunts artístics, la recuperació i millora del paisatge urbà, la protecció dels espais fluvials, la protecció addicional del paisatge i de les vies de comunicació, la millora dels àmbits rurals, etc.
 • Plans especials urbanístics de desenvolupament (PEUD) art. 67
  Tenen per objecte desenvolupar o completar les determinacions del planejament general en qualsevol classe o categoria de sòl.
  En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o urbanístic general poden assolir les finalitats següents:

- La protecció del medi rural i medi natural.
- La protecció de béns catalogats.
- El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les zones verdes de protecció.
- El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Poden concretar l’ús i la titularitat pública o privada.
- El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
- L’ordenació del subsòl
- La identificació i regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions, d’acord amb els articles 47.3 i 50.
- Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable de l’article 47.4
- La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda.
- La implantació d’activitats vinculades amb l’explotació de recursos naturals

Poden ser previstos o no previstos expressament pel planejament territorial o urbanístic general:

- Previstos: han d’ajustar-se a les determinacions del pla que desenvolupen
- No previstos: No poden alterar la classificació del sòl ni modificar els elements fonamentals de l’estructura general definida pel POUM corresponent. Poden alterar altres determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per assolir la seva finalitat.

 • Plans especials urbanístics autònoms (PEUA) art. 68
  La finalitat específica és implantar en el territori infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic relatives als sistemes urbanístics de comunicacions o d’equipaments comunitaris. Tenen les mateixes facultats que els plans especials de desenvolupament no previstos. Poden qualificar com a sistema urbanístic, de caràcter local o general, el sòl necessari per a implantar les infraestructures abans anomenades. En cap cas no poden alterar la qualificació del sòl reservat pel planejament per a sistemes urbanístics generals.
 • Plans de millora urbana (PMU) (art.68)
  Són instruments de desenvolupament del pla general a nivell operatiu i estan pensats en general, per a la realització d’operacions urbanístiques de millora, de reforma o regeneració del teixit urbà.

- Completar o acabar la urbanització de l'àmbit.

- Regular la volumetria de façanes.

- Completar el teixit urbà.

- Operacions de reforma interior, remodelació urbana o de transformació d'usos.

- Operacions de reurbanització i rehabilitació

El PMU ha de definir el tipus de regulació  volumètrica per a cada zona i subzona amb l’única restricció que no sigui contrari a les determinacions del planejament general.
Per a definir l’ordenació volumètrica de les edificacions es poden utilitzar qualsevol tipus de regulació  depenent del marge de maniobra que el planejament vulgui donar al projecte arquitectònic en el moment de la concessió de la llicència urbanística.

 • Flexible. Paràmetre bàsic = índex d’edificabilitat neta.
 • Definida. S’estableix en els plànols d’ordenació amb el permetre de l’ocupació de l’edificació principal i el nombre de plantes.
 • Precisa. Que fixa la posició i el sostre edificable que li correspon a cada planta.

Els PMU, en general, poden qualificar el sòl (residencial, industrial, serveis...), regular els usos i els paràmetres de l’edificació que permeten l’atorgament de les llicències, assenyalar alineacions i rasants, definir els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums i establir les condicions de gestió i urbanització, segons llur naturalesa i finalitat i sense entrar en contradicció amb el planejament general. (art. 70.7 del TRLUC)
El PMU ha de respectar els usos, els aprofitaments, les càrregues i l’estructura fonamental del planejament general. Qualsevol contradicció seria nul·la de ple dret, pel principi general de la jerarquia de les normes jurídiques.

Parametres d'ordenació:

 • Paràmetres bàsics (36.1 del RLU):

-       El percentatge mínim global dels sistemes públics.
-       La posició i dimensionat dels espais lliures, equipaments i vials.
-       El sostre edificable màxim.
-       Nombre màxim d’habitatges o d’establiments
-       Usos dominants i incompatibles
-       Els paràmetres duna zona regulats en les normes del POUM.

 • Paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica :

-       Les alineacions dels vials que no formen part de la xarxa viària bàsica del municipi.
-       Alineació de l’edificació en relació al vial.
-       Ocupació màxima de la parcel·la.
-       Espai lliure de parcel·la.
-       El nombre de plantes màxim.
-       Fondria edificable màxima.
-       Edificació principal i edificació auxiliar.
-       Envolvent màxima d’un edifici.

En general, els paràmetres de l’ordenació detallada i volumètrica es poden modificar amb un planejament urbanístic derivat si no es modifiquen els paràmetres i condicions bàsiques del POUM i a criteri final de l’òrgan competent en matèria urbanística. (art. 68.4 TRLUC) No s’ha de confondre el concepte d’ordenació volumètrica que admet variació mitjanant un planejament derivat, del càlcul del sostre edificable, com a paràmetre bàsic.

Figures de planejament urbanístic

Règim de sòl

Plans Parcials Urbanístics - PPU
Plans Parcials Urbanístics de Delimitació - PPD
Plans Especials Urbanístics - PEU
Plans de Millora Urbana - PMU
Sòl urbanitzable delimitat - SUD
Sòl urbanitzable no delimitat - SND
A qualsevol règim de sòl
Sòl urbà consolidat - SUC i sòl urbà no consolidat - SNC

 

Procediment de formulació, tramitació i aprovació del planejament derivat.

 

  Formulació Tramitació Aprovació definitivax
Plans Parcials Urbanístics

Ens locals, entitats urbanístiques especials o els altres òrgans competents sobre urbanisme, segons correspongui. Sens perjudici de la iniciativa privada. Arts. 76 i 96.

Si el Pla no es redacta en el termini, el Conseller pot disposar que ho faci la DGOTU. Art. 80

En qualsevol cas, els Ajuntaments i els altres òrgans competents poden encomanar la Formulació a la Direc. Gnral. d’Urbanisme i la tramitació a la CTU. Art. 80

  

Ajuntaments: Quan els correspon l’aprovació definitiva, poden adoptar directament l’acord d’aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d’informació pública, prescindint de l’aprovació provisional. Art. 83.1

Cal tenir present que, ex art. 83.8, si un Pla Urbanístic Derivat no és tramitat per l'Ajuntament afectat, se li ha de dornar audiència.

  

Ajuntaments, quan aquests Plans siguin¡ promoguts d’acord amb les determinacions d’un Programa d’Actuació Urbanística Municipal vigent. Requereix l’informe de la CTU. Art. 79.1, i 85.

CTU, quan les figures no siguin previstes pel Programa d'Actuació Urbanística Municipal o Comarcal Vigent o que el municipi no en tingui cap. Art. 78,b

  

Plans Especials Urbanístics
Plans de Millora Urbana
Plans Parcials Urbanístics de Delimitació

Cal tenir present allò establert en l’art. 73 sobre la consulta prèvia a la delimitació de sòl urbanitzable, que té efectes administratius interns.

Mateixos tràmits que per als Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, excepte audiència als Ajuntaments confinants. Arts. 84 i 83.7.

Conseller, si és competent per aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Arts. 77.1, d), en relació amb 77.1, b).

CTU: quan no correspongui al Conseller. Arts. 78, d); 79.2.

Plans Parcials Urbanístics de Sectors d'Urbanització Prioritària (SUP)

Cal delimitar prèviament el SUP (ho pot fer el Programa d'Actuació Urbanística Municipal)

L’Administració actuant en el sistema d’Urbanització d’actuació: té una reserva. En cas d’inactivitat, els particulars: arts. 136.3 i 138

L'Administració actuant, si té competències Ajuntaments, en qualsevol cas. Art. 79

Plans Especials Urbanístics. Art.67.1,e

Administració que tingui al seu càrrec l’execució directa de les obres corresponents a la infrastructura del territori o als elements determinants del desenvolupament urbà. Art. 76.

Aprovació inicial i provisional correspon a l’Administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de tramitació o aprovació dels plans. Altrament:

CTU.

Conseller, quan el Pla afecta més d’una CTU: aprovació inicial i definitiva. Art. 83.3.

Conseller. Art. 77.1,e

 

 

 

 

Municipis amb planejament general Municipis amb plans d'ordenació urbanística municipal
Aprovació inicial de l'ajuntament (2 mesos)
Informació pública (1 mes)
Informes d'al·legacions
Aprovació provisional de l'ajuntament
Aprovació definitiva de la CTU (3 mesos)
Aprovació inicial de l'ajuntament (2 mesos)
Informació pública (1 mes)
Informes d'al·legacions
Aprovació definitiva de l'ajuntament

 

Planejament urbanístic general

Planejament Urbanístic General | Urbaweb

Planejament urbanístic generales compon de plans directors urbanístics, plans d'ordenació urbanística municipal i normes de planejament urbanístic, complementats pels programes d' actuació urbanística municipal.

La relació entre els diferents tipus de plans es fa d'acord amb els següents principis:

El principi de jerarquia i coherència (art.13), que comporta que els plans d'àmbit o d'abast inferior han de respectar i adequar-se si s'escau als d'àmbit o abast superior i que els plans urbanístics han de ser coherents amb les determinacions del Pla Territorial General i dels plans territorials parcials i sectorials, instruments de planificació territorial. Tots els plans han de respectar les previsions de la legislació sectorial, sobre una determinada matèria, en aquest cas el sòl.

El principi de competència, que determina que quan hi ha diferents interessos públics en joc s'ha de ponderar quin és el prevalent en cada cas, la qual cosa s'efectua normalment mitjançant els informes preceptius i vinculants.

 • Plans directors urbanístics (PDU) (art. 56)
  Coordinen el planejament urbanístic, concreten l’emplaçament de les grans infraestructures, protegeixen el sòl no urbanitzable, inclouen determinacions sobre desenvolupament urbanístic sostenible i programen polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge, que s’han de concertar amb el ajuntaments en la tramitació específica. Documentació (art.56.2)
 • Plans d' ordenació urbanística municipal (POUM) (art. 57)
  Instrument d’ordenació urbanística integral del territori que pot abastar un o més d’un terme municipal. Correspon als plans, com a mínim, classificar el sòl per establir-ne el règim jurídic, definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, definir l’estructura general del territori i les pautes per al seu desenvolupament i determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o revisió.

Determinacions (art.58). Documentació (art. 59)

 • Normes de planejament urbanístic (NPU) (art. 62)
  Instruments de planejament urbanístic general, competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que complementen les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal o els supleixen en els supòsits de suspensió determinats per l’article 63 i en els supòsits de pèrdua de vigència.

Documentació (art. 59).

 • Programes d' actuació urbanística municipal (PAUM) (art. 60)
  Expressió de les polítiques municipals de sòl i d’habitatge, contenen les previsions i els compromisos assumits per al desenvolupament dels plans d’ordenació urbanística municipal pel que fa a la reforma i la millora urbanes, als equipaments i a la generació d’activitat econòmica. L’adopció del PAUM és de caràcter potestatiu i té una vigència màxima de sis anys, període durant el qual comporta el nivell superior d’exercici de les competències municipals en matèria urbanística.

Documentació (art. 61)

Procediment de formulació, tramitació i aprovació del planejament urbanístic general

DGU: Direcció General d'Urbanisme
CTU: Comissió Territorial d'Urbanisme
CPTUC: Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

  Formulació

Tramitació

Aprovació definitiva
Plans Directors Urbanístics Entitats i organismes que determini el Conseller, amb participació dels Ajuntaments afectats, i vist l’informe de la CPTUC. Art. 76

CTU: Aprovació inicial i provisional.

Conseller: Aprovació inicial i definitiva, quan el pla afecti més d’una CTU.

En tots dos casos, consultar els Ajuntaments afectats abans de l’aprovació inicial. Art. 83

Conseller, amb informe previ de la CPTUC. Art.  77.1
Plans d’Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntaments. Art. 76

Si el Pla no es redacta en el termini, el Conseller pot disposar que ho faci DGOTU Art. 82

En qualsevol cas, els Ajuntaments i els altres òrgans competents poden encomanar la formulació a DGOTU i la tramitació a la CTU. Art. 82

Ajuntaments: Aprovació inicial i provisional.

Audiència als Ajuntaments confinants. Arts. 85.1 i 85.7

Si un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal no és tramitat per l’Ajuntament afectat, se li ha dedonar audiència. Art. 85.8

Conseller, si es refereixen a municipis de mésde 100.000 habitants, amb l’informe previ de la CTU. Art. 77.1

CTU: La resta de municipis. Art. 78

Programes d'Actuació Urbanística Municipal Ajuntaments Art. 76 Ajuntament, segons disposa l’art. 77.5
Normes de Planejament Urbanístic Direcció General competent en matèria d’urbanisme, d’ofici o a instància municipal. Arts. 62, 63, 76.3

CTU: Aprovació inicial i provisional, d’ofici o a proposta dels ens locals.

Conseller: Aprovació inicial i definitiva, quan l’àmbit territorial del Pla afecti més d’una CTU.

Se seguirà la tramitació dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, amb audiència als ens locals. Excepte: Per raons d’urgència apreciades pel Govern, vist l’informe de la CUC i escoltats els ens locals afectats, el Conseller pot acordar l’entrada en vigor sense aquests tràmits. Arts. 62, 63, 84

Conseller, amb informe previ de la CPTUC Art. 79.1.a

 

 

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.