Notícies d' urbanisme

Modificació del text refós de la Llei d' urbanisme

Escrit per Octavio Redondo.

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme

El Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya, ha publicat  la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme

Té la voluntat de simplificar determinats tràmits administratius i promoure l'activitat econòmica. Entre altres aspectes, concentra tota la regulació ambiental en la legislació urbanística, estableix una pròrroga extraordinària per als titulars de llicències d'obres paralitzades per la crisi i que les vulguin reprendre,

introdueix mecanismes més àgils per requalificar sòl i facilitar les execucions immediates, eximeix determinats municipis de l'obligació de reservar una quantitat determinada de sòl per a habitatge protegit, flexibilitza el règim urbanístic aplicable a les instal·lacions industrials que hi ha en sòl no urbanitzable, amplia els usos admissibles de les masies i cases rurals susceptibles de rehabilitació, admet la transmissió directa de béns patrimonials públics entre administracions, modifica els supòsits que regeixen els diversos tipus d'infraccions urbanístiques i modifica també diversos aspectes relacionats amb l'ordenació i la gestió del litoral.

Podeu consultar la nova llei fent clic a l'enllaç

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.