Notícies d' urbanisme

Mesures fiscals, financeres i administratives

Escrit per Octavio Redondo.

Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Títol V. Mesures administratives en matèria d’habitatge i urbanisme, ordenació ambiental, ordenació d’aigües i transports.

Capítol I. Modificacions legislatives en matèria d’habitatge i urbanisme

Article 75. Modificació de la Llei 18/2007 (Dret a l’habitatge)
Es modifica la disposició final de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«Disposició final
»Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’obligació de lliurar el certificat d’aptitud de l’edifici en els actes de transmissió d’habitatges, d’acord amb el que estableixen l’article 65.1.e i l’article 65.2, no és exigible fins l’1 de gener de 2016.»

Article 76. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme
1. S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 6 de l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
«g) Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en les construccions a què fan referència les lletres a i b de l’apartat 3, que exigeixen la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.»

2. S’afegeix un apartat, el 8 bis, a l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme, amb el text següent:
«8 bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat.»

3. S’afegeix un paràgraf a la lletra d de l’apartat 1 de l’article 120 del text refós de la Llei d’urbanisme, amb el text següent:
«També són imputables els costos de redacció de les modificacions puntuals del planejament general i dels planejaments de desenvolupament, promogudes per l’Administració, que comportin un augment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat o transformació dels usos establerts anteriorment. En els sectors d’interès supramunicipal són imputables els costos de redacció dels plans directors urbanístics i les corresponents adaptacions dels planejaments generals dels municipis afectats per les determinacions del pla director, i també els dels possibles plans especials urbanístics, tant autònoms com de desenvolupament que siguin necessaris per al seu desenvolupament.»

4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 122 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:
«3. En el sistema d’actuació per reparcel•lació, l’administració actuant o l’entitat urbanística col•laboradora que estigui definitivament constituïda poden:
»a) Exigir a les persones propietàries afectades pagaments a la bestreta de les quotes que els pertoquin de les despeses d’urbanització. En el cas d’actuació per reparcel•lació en supòsits de compensació, cal que la entitat urbanística col•laboradora estigui definitivament constituïda.
»b) Ajornar o fraccionar, a sol•licitud de la persona propietària afectada, els pagaments exigits en concepte de despeses d’urbanització, en les condicions i els terminis i amb les garanties que consideri exigibles. En cap cas no es poden aplicar tipus d’interès als pagaments ajornats o fraccionats superiors al tipus d’interès legal del diner vigent en cada exercici de l’ajornament.»

5. Es modifica l’apartat 5 de l’article 122 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:
«5. En el sistema d’actuació per reparcel•lació, si les persones propietàries afectades incompleixen l’obligació de pagar les despeses d’urbanització corresponents, incloses les de conservació de les obres d’urbanització que escaiguin, l’administració urbanística competent pot ordenar l’execució forçosa de les obligacions incomplertes per mitjà del constrenyiment sobre el patrimoni de les persones deutores.»

Article 77. Modificació de la Llei 3/2012

Es modifica la disposició final tercera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent:
«Disposició final tercera. Suspensió d’eficàcia temporal de l’article 114
»El còmput dels terminis per a advertir l’administració competent, per a presentar el full d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just, establerts per l’article 114.1 i 2 del text refós de la Llei d’urbanisme, resta suspès fins al 31 de desembre de 2015.»

Font d’informació: DOGC núm. 6830 de 13-03-2015

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.