Notícies d' urbanisme

Flexibilització del planejament urbanístic

Escrit per Octavio Redondo.

El Departament de TES aposta per flexibilitzar el planejament urbanístic per evitar la proliferació d'espais buits urbans.

La nova Llei de territori diversificarà els instruments de gestió urbanística, adaptant-los a cada necessitat concreta, i agilitarà l’execució del planejament, evitant així la proliferació d’espais buits.

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha participat avui en el seminari “La utilització temporal dels buits urbans”, organitzat per la Diputació de Barcelona, on ha exposat les propostes que podria incloure la futura Llei del territori per evitar la proliferació d’aquestes zones en desús i, alhora, valoritzar-les mentre no s’hi executin els projectes definitius.

El seminari parteix de la constatació que una de les manifestacions de la crisi econòmica i financera als municipis és l’existència de solars abandonats que, o bé no tenen encara un ús definit, o que, malgrat tenir-lo, aquest no s’ha pogut executar per falta de mitjans. Davant l’existència d’aquests espais buits o infrautilitzats també creixen les iniciatives, tant des d’instàncies públiques com des de la societat civil, per trobar-hi usos temporals que els dignifiquin i, alhora, millorin la qualitat de vida dels veïns. Així, es poden trobar des d’aparcaments a horts urbans passant per espais de lleure i esportius, tots ells de caràcter eventual.

Les jornades de la Diputació, que han tingut lloc des de dilluns fins avui, pretenen reflexionar sobre aquesta situació i les possibles solucions des de diversos punts de vista, tant de reflexió acadèmica com d’exposició de bones pràctiques locals i internacionals.
Instal·lacions desmuntables i temporals
L’actual legislació urbanística permet ubicar usos i obres provisionals en solars de sectors de planejament urbanístic derivat, en polígons d’actuació urbanística i també en terrenys destinats a sistemes urbanístics (vials, etc.), mentre no s’hi hagin iniciat les actuacions.
En tot cas, les instal·lacions que s’ubiquin en aquests solars han de ser desmuntables i l’administració en pot ordenar l’enderroc en qualsevol moment, sense que es generi dret a indemnització. Entre els usos admesos, que en cap cas poden ser residencials, hi ha els següents:

 • Dipòsit de materials.
 • Prestació de serveis particulars als ciutadans (aparcament, etc.).
 • Activats de sector primari, com és el cas dels horts urbans.
 • Activitats de lleure i esportives, com ara la ubicació temporal d’un parc infantil o d’una pista de bàsquet.
 • L’exhibició d’anuncis publicitaris.

No obstant això, la regulació vigent no dóna prou resposta al context actual, on aquests espais buits urbans tenen poques expectatives de desenvolupament a curt termini amb les eines i normativa existent.

Agilitar i flexibilitzar el planejament urbanístic
La nova Llei de territori que impulsa el Departament de TES parteix de la base que la millor manera d’evitar la proliferació d’espais buits urbans és habilitar els mecanismes necessaris perquè el planejament es pugui efectivament executar. Aquests mecanismes haurien de tenir en compte la casuística del tipus d’intervenció (si és en àrees d’especial atenció, en zones de centralitat o de remodelació urbana) per poder-hi adaptar els objectius, els terminis i les eines d’execució. D’aquesta manera, es minimitzarien els solars buits perquè la previsió de les actuacions que s’hi haurien de desenvolupar no s’adiu a les necessitats i possibilitats reals.

Entre els principis de l’ordenació urbanística que inclourà la nova llei i que poden influir en la reducció d’espais infrautilitzats hi ha els següents:

 • Optimitzar l’ocupació del sòl, evitant la dispersió dels assentaments i la generació d’espais periurbans.
 • Incentivar la planificació urbanística plurimunicipal per ordenar les ciutats, facilitant l’assignació d’usos als espais perimetrals.
 • Establir règims diferenciats en les actuacions urbanístiques que permetin el compliment dels seus objectius concrets.
 • Facilitar la barreja d’usos i l’execució d’actuacions mitjançant projectes diferents.
 • Regular la responsabilitat per l’incompliment dels terminis en els plans d’iniciativa privada.
 • Potenciar els patrimonis públics del sòl i lluitar contra pràctiques especulatives de retenció de sòl.
 • Fomentar models d’urbanització menys costosos, que redueixin el número d’espais que no es desenvolupen per falta de mitjans.
 • Regular l’execució urbanística per fases, minimitzant els temps morts durant els quals els solars queden en desús.

Font d'informació i autor: Departament de TES

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.