Notícies d' urbanisme

Avantprojecte de llei de l'arquitectura

Escrit per Agustí Mercader.

L’objectiu del nou text és posar en valor l’interès públic de l’arquitectura i incorporar objectius de qualitat arquitectònica tant en els projectes públics i privats com en determinats concursos d’obra pública.

El Departament de Territori i Sostenibilitat exposa a informació pública l’Avantprojecte de la nova llei de l’arquitectura, així com les corresponents memòries. Els ciutadans interessats podran consultar el text durant un període de 15 dies, tant de manera presencial a la seu del Departament com a través de la seva web, i formular-hi les observacions o al·legacions que considerin oportunes.

L’objectiu general del nou text és posar en valor l’interès públic de l’arquitectura, assegurar-ne la preservació com a patrimoni cultural i social, així com distingir-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la cohesió social.

En aquest sentit, el Govern català segueix les diverses resolucions i recomanacions d’organismes europeus, que aconsellen fomentar la qualitat arquitectònica com a eina de cohesió social i ressaltar el valor afegit que aporta el sector, tant des del vessant cultural com econòmic.

La proposta de la nova Llei recull aquest esperit, tot adaptant-se al context català actual, mitjançant tres capítols:

Capítol primer: Defineix l’arquitectura i els seus valors i en determina l’interès públic.

Capítol segon: Aposta pel foment i reconeixement de l’arquitectura contemporània, contribuint així a la sensibilització de la ciutadania envers la rellevància d’aquesta disciplina. Es crea el Premi Catalunya d’Arquitectura per tal de reconèixer les millors aportacions a aquesta disciplina, la convocatòria i dotació del qual es concretarà amb un posterior reglament.

Es crea també el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya com a òrgan assessor del Govern català en aquesta matèria. Finalment, es regulen els organismes consultius de qualitat arquitectònica que poden crear les administracions locals.

Capítol tercer:  S’ocupa de les disposicions generals del procés de contractació de la creació arquitectònica, estableix la composició i funcionament dels jurats i comitès dels concursos d’idees per tal de garantir una presència pluridisciplinar.

Reforça la transparència i la publicitat en la contractació. Vetlla per la incorporació en els plecs dels concursos d’obra pública, urbanització i edificació de criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat, que seran avaluats per un jurat. S’establiran mecanismes objectius per tal que la qualitat arquitectònica també sigui un element puntuable d’una oferta, podent-la fer prevaldre per sobre dels criteris econòmics.

Igualment, l’Avantprojecte de llei procura per la promoció de l’accés a la professió dels joves titulats, en el marc de les polítiques de foment de l’empreneduria i l’ocupació. Així mateix, aposta per la formació de la ciutadania en el coneixement de l’arquitectura i del seu paper en la construcció de la identitat del país i en la millora de la qualitat de vida.

Es preveu que el Govern aprovi el Projecte de llei, una vegada analitzades les al·legacions que es puguin rebre, el proper mes de juny, per després començar la tramitació parlamentària.

Font d'informació i autor: Departament de Territori i Sostenibilitat

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.