Cursos i jornades d'arquitectura i urbanisme

cursos i jornades

 • A.I.- Càlculs bàsics d'estructures per a la rehabilitació - 2ona part
  Objectiu:

   .- Introduir als assistents en els càlculs estructurals més habituals davant d'una obra de rehabilitació.

  .- Plantejar la resolució de càlculs simples emprant el programari Wineva.


  Data d'inici: 25/06/2014
 • A.I. - Curs pràctic d'utilització del software LIDER-CALENER pel compliment de la HE0 i HE1
  Objectiu:

  El curs pretén mostrar l'aplicabilitat del nou software, i permetre que els assistents dominin amb garanties la seva utilització, des de la concepció de l'edifici, fins a les seves instal.lacions, solucions singulars de l'envolvent, llibreries de materials i ponts tèrmics, etc, per tal de poder justificar els documents HE0 i HE1 del CTE.


  Data d'inici: 19/06/2014
 • CV 2.0 i Posicionament Web
  Objectiu:

  Les xarxes socials són sistemes molt eficaços per a posicionar-nos a Internet i per ajudar-nos a construir una bona reputació on-line. Per aconseguir aquestes dues fites, és necessari començar el més aviat possible a treballar. En aquest taller et donarem les claus per optimitzar la teva presència a Internet, publicar continguts i gestionar enllaços amb fins professionals.


  Data d'inici: 18/06/2014
 • ESCOLA D'ESTIU: Formació per a guies d'arquitectura
  Objectiu:

  L'objectiu d'aquest curs és oferir els coneixements, les eines i els recursos indispensables per al desenvolupament integral d'itineraris i visites combinant el coneixement propi de l'arquitecte amb les nocions bàsiques narratives i escèniques per enfrontar-se a tota mena de públics i situacions.

  Per una banda, el context actual ens porta a haver de diversificar la nostra activitat com a professionals. D'altra banda, gairebé l'únic sector econòmic que ha seguit creixent al nostre país, malgrat el context de crisi, ha estat el sector turístic, el qual, a més, està començant una lenta però indefugible transformació cap a un turisme de qualitat. Aquest turisme, lluny dels clàssic trinomi "platja+paella+festa", busca aprofundir en el coneixement del lloc que visita i, per tant, s'interessa, entre d'altres, per la història i l'arquitectura dels seus pobles i ciutats.

  És aquest, per tant, un mercat al qual podem accedir amb les millors garanties sempre i quan tinguem els coneixement específics que introduirem en aquest curs. És un curs molt pràctic on els coneixements teòrics s'aniran aplicant en el desenvolupament d'un projecte real que serà tutoritzat pels professors del curs.


  Data d'inici: 08/07/2014
 • Curs d'inspecció d'instal·lacions en edificis existents pel certificat energètic amb detecció de millores
  Objectiu:

  El curs desenvolupa de forma pràctica la metodologia bàsica per a la Inspecció de les Instal·lacions a través dels conceptes que s'inclouen en els diferents apartats i àmbits del programa CE3X. Es realitzaran exemples concrets per a les tipologies Residencial, Petit terciari i Gran terciari, amb aclariment dels conceptes d'instal·lacions associats.


  Data d'inici: 09/06/2014
 • ESCOLA D'ESTIU: Viabilitat i sostenibilitat econòmica del planejament en l'actual escenari urbanístic
  Objectiu:
  1. Aprofundir en els conceptes econòmics i financers del planejament urbanístic.
  2. La viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic a partir dels paràmetres urbanístics que el composen i la traducció econòmica i financera dels seus components (cessions de sistemes, densitats, edificabilitats, reserves d'habitatge protegit, cessions d'aprofitament, costos d'urbanització, etc.).
  3. La sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic i la seva traducció econòmica financera en les finances locals (indicadors de dependència dels ingressos urbanístics i immobiliaris, principals indicadors de solvència, etc).
  4. Capacitar a l'alumne per a la recerca de marges de maniobra del planejament urbanístic formulat sota la bombolla immobiliària des d'una perspectiva econòmica i financera i sota el prisma de l'agreujament de la crisi del nostre país, el col·lapse financer públic i privat, i l'esfondrament del sector immobiliari del nostre país.

  Agustí Jover i Miquel Morell són els autors de l'informe que ha servit de referència perquè diferents col·legis professionals, entre ells el COAC, es manifestin al voltant de l'informe publicat per la CNC sobre la liberalització del sòl. Pots consultar el vídeo de la jornada de debat celebrada al COAC dijous 24 d'abril, així com la notícia amb un resum de l'acte.

   


  Data d'inici: 30/06/2014
 • Curs de perfeccionament de 3DS MAX per a arquitectes
  Objectiu:

  El curs proposa un concentrat dels aspectes essencials que més preocupen a un arquitecte quan ha de treballar amb imatges creades digitalment: importar des d'altres programaris, aplicar textures, obtenir una bona il.luminació, exportar amb qualitat i de manera ràpida…


  Data d'inici: 27/05/2014
 • Curs d'especialització de Lesions en l'Edificació. Metodologia i diagnosi
  Objectiu:

  El criteri i el coneixement tècnic del professional de l'edificació és i serà l'eina necessària per a la investigació de les lesions en els edificis.

  En el transcurs dels últims decennis, la metodologia diagnòstica de la tecnologia de la Construcció ha rebut aportacions importants per part de les Ciències Físiques de les Ciències Químiques que aconsegueixen un coneixement molt més profund dels danys en les edificacions.

  D'altra banda, el progrés de la ciència i de la tècnica ha permès que l'edificació es beneficiï d'uns mitjans diagnòstics abans absents o reservats a altres branques de la tècnica.

  L'objectiu d'aquest curs és abordar des d'una vessant pràctica l'aplicació i ús d'aquest coneixement teòric i instrumental per dotar el professional de l'Arquitectura d'un bagatge útil i d'aplicació directa i immediata sobre les lesions de la Construcció.

  Amb aquest equipatge i amb la casuística comentada que es presenta en aquest curs, el perit o el professional de la Construcció coneixerà mitjans i mètodes de diagnòstic que permetran tant l'emissió d'un dictamen precís i sòlid com el projecte més adequat de les solucions constructives.

  En el curs s'aborden de manera genèrica les lesions de l'edificació, tant les d'origen físic (ruptures o esquerdes) com les d'origen químic o biològic, i es donen les pautes necessàries per a la seva investigació.En aquesta edició s'ha ampliat el temari entorn dels Problemes generats pel soroll.

  Data d'inici: 20/05/2014
 • ESCOLA D'ESTIU: Rehabilitació energètica d'edificis existents: criteris i bones pràctiques (4a edició). Curs presencial i per videoaula a través d'Internet.
  Objectiu:

   L'objectiu d'aquest curs és capacitar per:

  - Avaluar de forma crítica el comportament tèrmic dels edificis existents.
   
  - Abordar diferents sistemes d'actuació en funció del diagnòstic establert i actuar globalment de forma adequada.
   
  - Adquirir les habilitats específiques per rehabilitar els edificis (l'envolvent i les instal·lacions) amb la màxima eficiència energètica possible, revisant alhora la reglamentació aplicable.

  Data d'inici: 08/07/2014
 • Despeses i inversions en Facility Management (M5 del Postgrau en FACILITY MANAGEMENT 3a edició) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
  Objectiu:
  L'objectiu del curs és que el professional adquireixi noves capacitats de gestió que li permetin identificar els costos de funcionament de l'edifici i proposar metodologies de control d'aquests costos; analitzar i gestionar el cicle de vida dels elements de l'edifici i elaborar plans d'inversió.

  Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l'Escola Sert ofereix aquest curs també per VÍDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet.

  Si desitges més informació sobre aquesta metodologia, clicaaquí

   


  Data d'inici: 23/07/2014
 • Gestió espais i Gestió patrimoni (M4 del Postgrau en FACILITY MANAGEMENT 3a edició) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
  Objectiu:
  L'objectiu del curs és que el professional adquireixi noves capacitats de gestió que li permetin establir estratègies a llarg termini d'estalvi de costos en la gestió de l'edifici; gestionar eficaçment espais i noves ubicacions o decidir amb criteri professional davant una opció de compra o lloguer.
   

  Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l'Escola Sert ofereix aquest curs també per VÍDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet.

  Si desitges més informació sobre aquesta metodologia, clicaaquí

   


  Data d'inici: 25/06/2014
 • Gestió de serveis, subministraments, impacte ambiental (M3 del Postgrau en FACILITY MANAGEMENT 3a edició) Presencial i per vídeoaula a través d'Internet
  Objectiu:
  L'objectiu del curs és que el professional adquireixi noves capacitats que li permetin gestionar eficaçment la subcontractació de serveis amb els criteris òptims per tal de minimitzar l'impacte ambiental.
   

  Per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els col·legiats, l'Escola Sert ofereix aquest curs també per VÍDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet.

  Si desitges més informació sobre aquesta metodologia, clicaaquí

   


  Data d'inici: 21/05/2014
 • M2. Energia. El model energètic actual i les tendències del mercat
  Objectiu:

   Conèixer les conseqüències del model energètic actual, el seu desenvolupament previst a nivell global i particular a Catalunya i les tecnologies de transformació existents. 


  Data d'inici: 11/06/2014
 • Postgrau de MEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ARQUITECTURA
  Objectiu:

  Objectiu principal:

  Capacitar als participants en les tècniques i el procés de mediació per tal de què puguin mediar conflictes en els diferents col·lectius lligats al camp de l'arquitectura.

  Objectius específics:

  • Diferenciar la mediació d'altres formes de resolució de conflictes.
  • Distingir les activitats i las formes de mediació.
  • Presentar les tècniques de la mediació.
  • Exercitar-se en el procés i les tècniques de mediació en el seu camp d'aplicació.

   

   Justificació del programa:

  La mediació és un sistema de resolució de conflictes que al nostre país des dels anys 90 ha anat incrementant la seva activitat en els àmbits en què la interacció personal i professional es necessària per l'entesa entre parts.

  La Directiva 2008/52/CE, del Parlament Europeu i del Consell Europeu, sobre mediació en assumptes civils, promulga afavorir la mediació como a procediment de gestió dels conflictes i insta als Estats membres a incorporar en la seva legislació interna la mediació per a gestionar els conflictes interns.

  La Llei de Mediació en l'Àmbit del Dret privat de 2009 regula conflictes entre veïns que afecten directament la tasca de l'arquitecte com la instal·lació d'un ascensor o el millorament d'una façana.

  Seguint aquesta directiva, a Espanya la mediació mercantil es regula amb abast estatal en el 'Real Decreto Ley 5/2012', del 6 de juliol, per a resoldre conflictes entre professionals i clients o entre socis.

  Aquest panorama legal lligat a la necessitat social i professional fan que actualment la mediació sigui una eina indispensable per resoldre conflictes en molts camps professionals com en el de l'arquitectura. Per aquest motiu esmenten les relacions y la casuística que pot esdevenir una font per l'exercici de la mediació en aquest àmbit.

  • Professional/client: Patologies constructives, vicis de construcció, reclamació d'honoraris, conflictes en la taxació d'immobles, restauració, ampliació, recuperació, manteniment, rehabilitació, etc.
  • Professional - Proveïdor/constructor: Incompliment de contracte o subcontracte d'obra; apropiació indeguda de clients o encàrrecs, conflictes interpersonals,
  • Professional/veïns: Fissures estructurals que afecten edificis contigües, acopi de material en fàbrica o en obra.
  • Client veïns o Entre veïns: Conflictes de mitjaneres, invasió de límits, filtracions que afecten a mitjaneres, conflictes d'acústica i luminotècnia de veïns, manteniment i us d'espais verds, conflictes entre veïns en edificis de propietat horitzontal, conflictes entre veïns respecte a les normes generals de convivència, conflictes entre propietaris i administradors per temes relatius al manteniment de l'edifici.
  • Professional - Administració i entitats asseguradores: Incompliment de licitacions d'obra pública, conflictes per cartells marquesines..etc en la via pública; en referència assegurances d'apilaments, en referència a assegurances de caució, en referència a assegurances de trasllats.

   

  Càrrega lectiva:

  50 hores de classe en modalitat presencial més treball personal del participant basat en activitats de preparació de les sessions i activitats orientades a la preparació de l'avaluació (exercicis, lectures, casos pràctics).

  Com a complement formatiu, els participants comptaran amb un espai online on tindran accés al material del curs i a la proposta de lectures i casos sobre  la matèria que els ajudin a completar el seu procés d'aprenentatge.

  A més d'assistir a classe i participar activament en l'elaboració de les activitats i exercicis que es demanen, el participant haurà de presentar la recensió d'un article sobre mediació i/o realitzar un treball grupal (en grups de tres persones) segons les directrius que marqui la direcció acadèmica sobre la matèria exposada.


  Data d'inici: 18/09/2014
 • Tallers del Codi Tècnic- 5/5: HR
  Objectiu:

   L'objectiu d'aquestes càpsules és ajudar als projectistes a integrar i analitzar les diferents normatives d'aplicació en els projectes, per tal que aconsegueixin eines per discriminar i decidir quines els hi són d'aplicació i quines no, des del primer moment que es començar ha gestar el projecte, evitant així, el màxim possible, les sorpreses d'última hora.

  Es vol ajudar a resoldre els dubtes normatius que es plantegen en els projectes.

  No serà només una jornada explicativa de CTE. S'explicaran les preguntes més freqüents que es troben a la OCT amb debat i resolució de dubtes entre alumnes i ponents.


  Data d'inici: 29/01/2015

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes el seu ús.